Izilwane ezilusizo

Isexwayiso

Ezinsukwini zakudala bebengekho odokotela kodwa abantu babezilapha bona ngamakhambi nangezinye izilwane ezitholakala ehlathini. Bebe nesiphiwo sokuboniswa into enhle nembi ingakenzeki futhi bebeboniswa ukuyivika nokuyilapha nokuyichiliza iseza. Babekholelwa emadlozini abo nakokhokho babo, yingakho bebethi yibo abababonisa yonke into belele. Okhokho babo bebebabonisa bebafundisa ukuze baphile. Abafana abelusayo bebeba senhlanhleni yokufunda kwabadala konke lokhu ngoba bekwenzeka balimale khona ekwaluseni kodwa bangabuyeli ekhaya kepha basizane khona lapho bekhona ekwaluseni. Obaba abazingelayo yibona abebesiza ngokubuya nezinye izilwane zokuqinisa imizi yabo.

Izibonelo zezilwane zokwelapha okukhulunywa ngazo ngezansi yingungumbane, ubhejane, inyoka, inkawu kanye namatsheketshe

Ingungumbane

Ingungumbane iyisilwane esincane, singaphezudlwane kancane kwenkukhu, sinemilenze emine nekhanda elicijile, sinameva umzimba wonke. Lomzimba sizivikela ngawo ezitheni zaso ehlathini kodwa lameva awusizo nakubantu ngoba uma ugula bayawathatha ameva ayo bakutshope ngawo usinde ekuguleni noma uma unomeqo uyatshopa. Kutshopwa kusukela ekhanda kuze kuyophuma ezinyaweni ngoba uma utshope wangaqeda umzimba wonke ukufa bathi kuhlala lapho ungatshopanga khona.

Ameva alesisilwane awatholakali noma kanjani kodwa ngabazingeli noma abafana abelusayo okuthi uma beyibonile ingungumbane bayisasazele ngezinja. Ngesikhathi ingungumbane bhudulisana nezinja, ikhipha ameva nayo izivikela. Aphuma awe phansi bese abafana bezikhuza izinja ngoba bebesuke bengaqondile ukuyibulala kodwa befuna ameva ayo kuphela. Bayawacosha ameva bagoduke nawo.

Ubhejane

Ubhejane isilwane esikhulu esimise okwenkomo. Kudala bekusetshenziswa ubulongwe bayo ukwenza izihlungu, ngoba yona idla zonke izinhlobo zezinyoka. Bekunenkolelo yokuthi inyoka inobuthi obubi obenza ukuthi uma kutholwe ubulongwe bukabhejane, kutholakale yonke into yokuhlanganisa izihlungu. Lezizihlungu bebezikhotha ukwenzela ukuthi baqine uma belunywa izinyoka ehlathini noma belwa nabantu kungasheshi ukuzwela kubona.

Inyoka

Inyoka bebesebenzisa umbuzo wayo ukushunqisela izingane ezincane. Uma kuhlangenwe nenyoka efile, isikhumba sayo besithathwa kwenzelwe ingane incweba ukuze ingahoshi imimoya emibi.

Inkawu

Inkawu ibizingelwa idliwe, futhi bebekholelwa ekutheni kumelwe idliwe ngumuntu wesifazane oqeda kuteta khona engazophathwa izinhlungu zokuthi kade ebeletha, asheshe asukume angalokhu ewumdlezane olele phansi. Lowo wesifazane ubephekelwa anikwe isobho layo inkawu. Bekuthathwaq unyawo lwayo kukwejwe ngalo kancane ingane ngoba lokho bekuqinisa uma inenkinga yokuhamba ebangelwa ngamadolo ayo angaqinile kahle.

Amatsheketshe

Amatsheketshe ahlukene, kukhona amnyama kukhona abomvu. Amatsheketshe atholakala eqeleni. Uma kulahlwa inkaba yengane ibingalahlwa noma kanjani, bekuyiwa emgodini wamatsheketshe kubekwe ininga yengane ngaphandle komgodi, uma ingane kungeyalesosibongo amatsheketshe abeyidla kodwa uma kungeyona amatsheketsheke abeyiyeka.

4 thoughts on “Izilwane ezilusizo”

  1. Kuchazani ukuphupha amatsheketshe emnyama elandela izinyoka ezincane ezimnyama Kodwa kuza kuwe okuningi

    Reply

Leave a Reply