Ngibhulele

“Sigula sibaningi” lesi sekuze kwayisisho nje esijwayelekile kubafowethu ikakhulukazi abahlala emahostela. Lapho ekusho lokhu esebambe ezakhe ebheke enyangeni eyozinyanga isifo sakhe. Kahle kahle lesisisho sesimanje sisho ukuthi akekho ongaguli, ongenakho okwakhe kanti ke futhi akekho ongadingi ukwelashwa. Ngenhlanhla ke laba abahlala emahostela bahlala nazo izinyanga lezo nezangoma okwabo kulula. Ukuhlala ehostela nakho njengazo zonke izindawo … Read more

UMeqo

Izinto zesintu ezithinta ukusetshenziswa kwamakhambi nomuthi zijule kakhulu futhi ziyadida uma uzozibheka ngamehlo nje, okubuka ungajulile ngoba ungaze uzitshele ukuthi insumansumane uma uzwa ngazo. Okuhle ngokusetshenziswa kwamakhambi nomuthi ukuthi abantu bayalapheka abanezifo ezahlukene, kanti ke okubi ngokusetshenziswa kwemithi ukuthu akusibona bonke abantu abanezinhloso ezinhle ngawo njengoba kukhona abathakathayo nje ngayo. Ziningi izindlela zokusebenzisa imithi, ngoba … Read more