Amaphupho ngengungumbane

Ukuphupha ungungumbane kungasho isimo senhlanhla ozoyithola nezinto ezinhle ezizayo kodwa ezihambisana nezinselelo. Uma uphupha ingungumbane ikuhlasela kungasho ukuthi kumele uqaphele – kunomuntu ozokuhlambalaza noma akukhulumele kabi. Kwesinye isikhathi kusho ukuthi qaphela ungase uvukelwe umuntu ozokukhaphela noma ozokulimaza uma unganakile. Uma uphupha ingungumbane ihlaselwa kodwa inqoba kungasho ukuthi uzozinqoba izitha zakho, uNkulunkulu uyakulwela.

Izilwane ezilusizo

Ezinsukwini zakudala bebengekho odokotela kodwa abantu babezilapha bona ngamakhambi nangezinye izilwane ezitholakala ehlathini. Bebe nesiphiwo sokuboniswa into enhle nembi ingakenzeki futhi bebeboniswa ukuyivika nokuyilapha nokuyichiliza iseza. Babekholelwa emadlozini abo nakokhokho babo, yingakho bebethi yibo abababonisa yonke into belele. Okhokho babo bebebabonisa bebafundisa ukuze baphile. Abafana abelusayo bebeba senhlanhleni yokufunda kwabadala konke lokhu ngoba bekwenzeka balimale … Read more