Ukuhlonishwa kwezindlu

Emakhasini adlule sike sabhunga ngayo indaba yenhlonipho kulengosi yolwazi lwesintu. Kulelikhasi ke sidlulela endabeni yokuhlonipha indlu noma izindlu ezithile egcekeni ngokubaluleka kwazo. Izindlu ke zihlonishwa ngokubaluleka kwazo kanye nezigaba zazo okuhambisana nenhlonipho ezinikwa yona. Indlu ebaluleke kakhulu ekhaya ile kanina womnumnzane, nayo ekayise  ibalulekile kodwa ke umehluko uba la ekutheni indodana uma isiphuma umuzi wayo … Read more

Indlunkulu

Kulamakhasi adlule sibhunge indaba yenhlonipho ekhaya noma egcekeni, sibala igceke, isibaya sezinkomo kanye nendlu. Kuleli khasi ke sibheka indaba yendlu ebizwa ngendlunkulu mayelana nendaba yokuhlonishwa kwayo. Sikubalulile ekuqaleni ukuthi indlu ebalulekile ekanina wendodana, yona ke ilandelwa indlunkulu ngokubaluleka, njengoba kuyiyona eyinhloko yomuzi, okuyindlu yomnumnzane. Abasifazane abangenangeni kulendlu, kodwa kungena undlunkulu ngokuzolungisa indlu ngisho ukushanela kanye … Read more

Ukuhlonishwa kwegceke/kwebala

Ekhasini lokuqala sindlelele ngendaba yokuhlonishwa kwesibaya nokuthi akugcini nje ebantwini kuphela, kepha isandla senhlonipho sedlulela ngisho ezilwaneni kanye nasekhaya uqobo. Kulelikhasi ke siyenaba ngokuhlonishwa kwegceke. Ukuchithwa kwamanzi Umuzi uyahlonishwa, amanzi awasakazwa nhlobo egcekeni phambi kwezindlu njengoba lokhu kuthiwa kumema izulu egcekeni uma liduma, kepha achithwa ngemuva kwezindlu noma othangweni nakhona awasakwa nhlobo kodwa ngesineke nangesinono … Read more

Amaphupho ngendlu yokudlela

Ukuphupha usendlini yokudlela udla, lokho kuyibika lokuthi esikhathini esingengakanani kukhona abantu ozohlangana nabo, kuthi isiphetho sokuhlangana nabo nokubazi kube ukuphembeka kobungani. Leli phupho liyafana nokuphupha imvilophu ngokwencazelo yalo. Kanti uma uzophupha usendlini yokudlela kodwa ube ungadli lutho, lokho kungase kube yibika lokudlula emhlabeni kwesihlobo sakho.