Indlunkulu

Kulamakhasi adlule sibhunge indaba yenhlonipho ekhaya noma egcekeni, sibala igceke, isibaya sezinkomo kanye nendlu. Kuleli khasi ke sibheka indaba yendlu ebizwa ngendlunkulu mayelana nendaba yokuhlonishwa kwayo. Sikubalulile ekuqaleni ukuthi indlu ebalulekile ekanina wendodana, yona ke ilandelwa indlunkulu ngokubaluleka, njengoba kuyiyona eyinhloko yomuzi, okuyindlu yomnumnzane. Abasifazane abangenangeni kulendlu, kodwa kungena undlunkulu ngokuzolungisa indlu ngisho ukushanela kanye … Read more

Ukuhlonishwa kwegceke/kwebala

Ekhasini lokuqala sindlelele ngendaba yokuhlonishwa kwesibaya nokuthi akugcini nje ebantwini kuphela, kepha isandla senhlonipho sedlulela ngisho ezilwaneni kanye nasekhaya uqobo. Kulelikhasi ke siyenaba ngokuhlonishwa kwegceke. Ukuchithwa kwamanzi Umuzi uyahlonishwa, amanzi awasakazwa nhlobo egcekeni phambi kwezindlu njengoba lokhu kuthiwa kumema izulu egcekeni uma liduma, kepha achithwa ngemuva kwezindlu noma othangweni nakhona awasakwa nhlobo kodwa ngesineke nangesinono … Read more

Ukuhlonishwa kwesibaya

Thina sizwe sikaPhunga noMageba sidume ngezinto eziningi, okubalwa kuzo ukuzigqaja ngamasiko nezinkolelo zethu, kanti ke nenhlonipho iyona futhi esaziwa ngayo kakhulu kusuke ebuncaneni bethu. Ukuhlonipha kwethu  akugcine ekuhlonipheni abantu, noma nezilwane kuphela, sihlonipha ngisho nemvelo kanye nemizi esihlala kuyo. Kulelikhasa senaba ngendaba yokuhlonishwa komuzi wesintu, okuhlanganisa nesibaya kanye negceke ukubalula okumbalwa. Isibaya Njengoba ngenxa kudalulile … Read more

Ukuziphatha Ngokwesintu

Umuntu akafani nekhowe lona eliqhuma esidulwini, umuntu uma ezalwa kunendlela akhuliswa ngayo ehlangene nokuziphatha nenhlonipho, okuyinto ayincela ebeleni kunina futhi ewumthetho wasekhaya kubo. IsiZulu-ke sihle ngakho ukuthi wonke umuntu simbeka endaweni futhi nenhlonipho ayikhethi mabala njengotwayi. Omdala uhlonipha omncane, nomncane ngokunjalo, futhi lokhu akugcini nje ezintweni ezimayelana nezinto ezithinta abantu besilisa nabesifazane ekhaya. Kithina bantu … Read more