Ukuphupha abantu abangasekho emhlabeni

Ukuphupha abantu esebafa imvamisa kusho izinto ezimbi. Uma bevuka bephila futhi kusho ukuthi kungenzeka ukuthi kunenkathazo ezayo kuwe. Uma behlobene nawe kusho ukuthi kufanele uyeke ukwenza izinto ezimbi kungenjalo uzoyithola usenkingeni.

Uma uphupha omunye wabantu bakini abangasekho emhlabeni, lokho kusho ukuthi basuke benomyalezo abafuna ukuwudlulisa kulabo abasaphilayo. Kuyenzeka bakhale ngokuthi balambile, lapho-ke kusuke kumelwe kwenziwe umsebenzi kuhlatshwe imbuzi, inkomo noma izinkukhu ukuze badle.

205 thoughts on “Ukuphupha abantu abangasekho emhlabeni”

 1. Kuchaza ukuthini ukuphupha ngivakashela umama osewashona emathuneni kodwa lephupho liphuphwa umuntu engithandana naye sasihamba sobabili kulelo phupho

  Reply
 2. Kusho ukuthini ukuphupha umuntu wakini osanda kudlula emhlabeni ekhala izinyembezi eziyi gazi ephethe izibi ngekhanda?

  Reply
 3. Sanibonani…
  Cela ukubuza ukth kusho ukthini ukuphupha umuntu wakini esashona engcolile nezandla zigcwele udaka. Bese umupha ama R2 amabili ebuye esezobonga eseClean

  Reply
 4. Sanibona ngcela ukubuza kuchazani ukuphupha umkhulu wakho osashona emile emnyango mina ngisendlini engiphosela iLizard ehlaza enkulu phezu kwesicaba Mina ngase ngasaba kodwa iLizard izihlalele nje endlini ayinankinga kodwa mina ngyayisaba

  Reply
 5. Kuchazan ukuphupha umkhulu wam ongasekho engilandela endlin mina ngizama ukubaleka. Wakhuluma wathi ungithole endaweni yaseNcinyane. Ubengenalo ulaka ubehleka

  Reply
 6. ukuphupha umuntu ongasekho ethi ufuna izicathulo zakhe and athi akanazimpahla ufuna ukuyozithenga

  Reply
 7. Sanibona ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha u anti wakho osewashona kungathi ushonile useyangcwatshwa kodwa ithuna lakhe lisendaweni akwakuyikhishi lakagogo eselawa kdala.

  Reply
 8. Ninjan
  Kusho ukuthini ukuphupha u gogo wami ongasekho elele esibhedlela engath uyagula ulele esibhedlela

  Reply
 9. kusho ukthin ukphupha umyeni wami engaty ngiyogeza ungibuza ukuty ngigeza kanjan ngamanzi amancane kanje

  Reply
 10. Ngiqela ukubuza ngiphuphe ngikhabo mama kodwa umkhulu wami owashona wangikhiphela ngaphandle wangivalela umnyango ngahlala ngaphandle ngiphethe ukudla

  Reply
 11. Sanibona

  Ngishila lombuzo ngokukhulu ukukhathazeka umama uthi uphephe iphupho elilodwa kabili ngobusuku obubodwa, uphuphe kuvukile umawakhe nobaba wakhe nabanye abaningi bomndeni, begumba amazambane amuhlophe qhwa eclearn kodwa ephuma emhlabathi omnyama ngalendlela exakayo.. bakha nezithelo wafike wathetha ubaba wakhe owashona wabuza ukuthi aiybo nidlalelani ngezithelo zami. Ngicela ningisize ukuze ngizokwazi ukumusiza ngoba uphatheke kabi

  Reply
 12. Kusho ukuthini ukuphupha umuntu oyisihlobo sakho osewadlula emhlabeni,sengathi uvukile kwabafileyo kodwa ukuze aphile kulomhlaba futhi kumele kube khona oshonayo emndenini.yena uma esichazela ukuthi ubuye kanjeni uthi uliwelile ijolidane futhi kuthatha 7 wezinsuku ukuthi ufike lapho kuwelwa khona.cela incazelo ngalokhu ngiyabonga

  Reply
 13. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini uma uphupha uphupha isalukazi esi hu makhelwane sithi ngizo shaya isitha sami bese ngizibona ngisekhaya kulo malume ngangena egumbini loko lala lika gogo ngabona abo gogo bami abangasekho emhlabeni uma ngibabingelela ugogo ozala umama wavuka wangihleka

  Reply
 14. Ndicela ichazelo
  Ndiphuphe utata wam ongasekhoyo ndihleli naye kunye nodade wethu osaphilayo endingavani naye, kumnandi nje konwabekile kodwa into endixakayo kuba yena utata akathethi uthule akunanto ayibhekisa kuthi sobabini

  Reply
 15. Ngicela incazelo ngephuphu .
  Ngiphuphe mamezala ongasekho emhlabeni nengane yami ephilayo behleli emakhandleleni engathi bahlalele mina kwathi bengiqhamuka ngiphila bajabula

  Reply
 16. Ngcela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha umkhulu wam ongasekho umvulela i gate angene maqede wangi huger ngamfaka endlini

  Reply
 17. Kusho ukuthini ukuphupha nabazali bakho abangasekho nehleli nonke ndawonye kumnandi kanye nesoka lakho

  Reply
 18. Ngiphuphe ngilele by the road side then ngavuka kungani nginamahloni and I was greeted by umuntu engafunda naye ePrimary osewadlulayo emhlabeni ekhuluma amazwi okuthi she didn’t die, she was sleeping nje. Then mina I started to fix my blankets as if preparing to go with the primary school friend who passed on

  Reply
 19. Sawubona
  Becela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha umama ka muntu othandana naye, kodwa futhi umama wakhe sewashona

  Reply
 20. Ngicela ukubuza ukuphupha ubaba wam ongasekho emhlabeni ngimphupha engath ugwaziwe entloko egwazelwa khona endlini ekhaya then kube sengathi siyambona manje sifuna ukumthoba ngoba Kade opha kuchaza ukuthini

  Reply
 21. Ngibingelele. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini uukuphupha ugogo ehlakulela amadumbe ensimini yakhe futhi amadumbe akhe abukeka eluhlaza emahle. Mangifika khona athi usekhathele emva kwalokho athule anyamalale.

  Reply
 22. Ngiphuphe isoka lami likhala licabanga ukuth ngiyalijolela,umama walo (ongasekho) edinwe egane unwabu,kuchaze ukuthini lokho?

  Reply
 23. Kusho ukuthini ukuphupha uya emngcwabeni wamawakho uma uthi uyomlanda emzini ekade ekuwona ufke uthole ukuthi akashonile kodwa uyagula ngekhanda niyathethisana naye uma nikhuluma ngoba akasazikhumbuli izingane zakini, uma kodwa washona ngo 2002

  Reply
 24. Sawubona ngicela ukubuza lichaza ukuthini iphupho la ophupha khona uMalume wakho nihamba naye endaweni yangakini koMalume ekuchazela ngendlela abakhule ngayo endaweni manihamba ibuye ishinshe indawo ingafani nale oyaziyo kodwa uyabona ukuthi nisakhona ngakoMalume nibone idwala nomfula ogelezayo kunezingane ezibhukuda phakathi zihamba nawo umfula kodwa zijabule azikhali futhi awuzazi. Njengoba uphupha uMalume akaveli ephushweni , awububoni ubuso bakhe kodwa uyezwa ukuthi uyena noma ekhuluma ephupheni izwi lakhe .. uyezwa meseceleni kwakho noma ephambi kwakho manihamba kodwa awumboni

  Reply
 25. Ngicela ukubuza, kusho ukuthini mawuzophupha uMah osewashona sihambe singena ezitolo, mayezama ukungithengela into kunhenzeki. Lokhu kwenzeke kathathu.

  Reply
 26. Ngicela ukubuza uma uphupha umngani wakho ongahlobene naye osewashona kodwa umphuphe ephila kudala ashona kodwa ayipheli inyanga ngingamphuphanga

  Reply
 27. Ngisacela ukbuza ukuthi kusho ukthini ukuphupha ubab’ omncane wakho who has passed away ejabule kakhulu, ephethe ibox yama khekhe abhakiwe, athi thatha Elilodwa waphinde wathi ngithathe elilodwa for ingane yam and then ngawadla ow-2.

  Reply
 28. Ngicela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha uhlezi phansi uma uthi uyasukuma kuvele izinyo ka eziningi ezincane eziqeda kuzala zinombala ofana negundwane eliqeda kuzalwa. Bese utshela umuntu ohlezi naye ukuthi kushukuthi kunomama wazo kulendlu emva kwa lokho bese uyazipitshiiza zonke. Uma ngiphenduka ngibone unina wazo omnyama onemibala emhlophe.

  Reply
 29. Ngiphuphe ubaba wengane yami ongasekho emhlabeni ngathi ungikhombisa ubuhlalu obu blue nd white ebufake emqaleni nginaboke Nami ngibufake khona emqalen,ethi buka ubuhlalu bami bufana nobakho,but bekungathi si happy cz uze wangicabuza ubefake izivatho zenkonzo

  Reply

Leave a Reply