isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Ukuphupha abantu abangasekho emhlabeni

Ukuphupha abantu esebafa imvamisa kusho izinto ezimbi. Uma bevuka bephila futhi kusho ukuthi kungenzeka ukuthi kunenkathazo ezayo kuwe. Uma behlobene nawe kusho ukuthi kufanele uyeke ukwenza izinto ezimbi kungenjalo uzoyithola usenkingeni.

Uma uphupha omunye wabantu bakini abangasekho emhlabeni, lokho kusho ukuthi basuke benomyalezo abafuna ukuwudlulisa kulabo abasaphilayo. Kuyenzeka bakhale ngokuthi balambile, lapho-ke kusuke kumelwe kwenziwe umsebenzi kuhlatshwe imbuzi, inkomo noma izinkukhu ukuze badle.

185 thoughts on “Ukuphupha abantu abangasekho emhlabeni”

 1. Ninjan
  Kusho ukuthini ukuphupha u gogo wami ongasekho elele esibhedlela engath uyagula ulele esibhedlela

  Reply
 2. kusho ukthin ukphupha umyeni wami engaty ngiyogeza ungibuza ukuty ngigeza kanjan ngamanzi amancane kanje

  Reply
 3. Ngiqela ukubuza ngiphuphe ngikhabo mama kodwa umkhulu wami owashona wangikhiphela ngaphandle wangivalela umnyango ngahlala ngaphandle ngiphethe ukudla

  Reply
 4. Sanibona

  Ngishila lombuzo ngokukhulu ukukhathazeka umama uthi uphephe iphupho elilodwa kabili ngobusuku obubodwa, uphuphe kuvukile umawakhe nobaba wakhe nabanye abaningi bomndeni, begumba amazambane amuhlophe qhwa eclearn kodwa ephuma emhlabathi omnyama ngalendlela exakayo.. bakha nezithelo wafike wathetha ubaba wakhe owashona wabuza ukuthi aiybo nidlalelani ngezithelo zami. Ngicela ningisize ukuze ngizokwazi ukumusiza ngoba uphatheke kabi

  Reply
 5. Kusho ukuthini ukuphupha umuntu oyisihlobo sakho osewadlula emhlabeni,sengathi uvukile kwabafileyo kodwa ukuze aphile kulomhlaba futhi kumele kube khona oshonayo emndenini.yena uma esichazela ukuthi ubuye kanjeni uthi uliwelile ijolidane futhi kuthatha 7 wezinsuku ukuthi ufike lapho kuwelwa khona.cela incazelo ngalokhu ngiyabonga

  Reply
 6. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini uma uphupha uphupha isalukazi esi hu makhelwane sithi ngizo shaya isitha sami bese ngizibona ngisekhaya kulo malume ngangena egumbini loko lala lika gogo ngabona abo gogo bami abangasekho emhlabeni uma ngibabingelela ugogo ozala umama wavuka wangihleka

  Reply
 7. Ndicela ichazelo
  Ndiphuphe utata wam ongasekhoyo ndihleli naye kunye nodade wethu osaphilayo endingavani naye, kumnandi nje konwabekile kodwa into endixakayo kuba yena utata akathethi uthule akunanto ayibhekisa kuthi sobabini

  Reply
 8. Ngicela incazelo ngephuphu .
  Ngiphuphe mamezala ongasekho emhlabeni nengane yami ephilayo behleli emakhandleleni engathi bahlalele mina kwathi bengiqhamuka ngiphila bajabula

  Reply
 9. Ngcela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha umkhulu wam ongasekho umvulela i gate angene maqede wangi huger ngamfaka endlini

  Reply
 10. Kusho ukuthini ukuphupha nabazali bakho abangasekho nehleli nonke ndawonye kumnandi kanye nesoka lakho

  Reply
 11. Ngiphuphe ngilele by the road side then ngavuka kungani nginamahloni and I was greeted by umuntu engafunda naye ePrimary osewadlulayo emhlabeni ekhuluma amazwi okuthi she didn’t die, she was sleeping nje. Then mina I started to fix my blankets as if preparing to go with the primary school friend who passed on

  Reply
 12. Sawubona
  Becela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha umama ka muntu othandana naye, kodwa futhi umama wakhe sewashona

  Reply
 13. Ngicela ukubuza ukuphupha ubaba wam ongasekho emhlabeni ngimphupha engath ugwaziwe entloko egwazelwa khona endlini ekhaya then kube sengathi siyambona manje sifuna ukumthoba ngoba Kade opha kuchaza ukuthini

  Reply
 14. Ngibingelele. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini uukuphupha ugogo ehlakulela amadumbe ensimini yakhe futhi amadumbe akhe abukeka eluhlaza emahle. Mangifika khona athi usekhathele emva kwalokho athule anyamalale.

  Reply
 15. Ngiphuphe isoka lami likhala licabanga ukuth ngiyalijolela,umama walo (ongasekho) edinwe egane unwabu,kuchaze ukuthini lokho?

  Reply
 16. Kusho ukuthini ukuphupha uya emngcwabeni wamawakho uma uthi uyomlanda emzini ekade ekuwona ufke uthole ukuthi akashonile kodwa uyagula ngekhanda niyathethisana naye uma nikhuluma ngoba akasazikhumbuli izingane zakini, uma kodwa washona ngo 2002

  Reply
 17. Sawubona ngicela ukubuza lichaza ukuthini iphupho la ophupha khona uMalume wakho nihamba naye endaweni yangakini koMalume ekuchazela ngendlela abakhule ngayo endaweni manihamba ibuye ishinshe indawo ingafani nale oyaziyo kodwa uyabona ukuthi nisakhona ngakoMalume nibone idwala nomfula ogelezayo kunezingane ezibhukuda phakathi zihamba nawo umfula kodwa zijabule azikhali futhi awuzazi. Njengoba uphupha uMalume akaveli ephushweni , awububoni ubuso bakhe kodwa uyezwa ukuthi uyena noma ekhuluma ephupheni izwi lakhe .. uyezwa meseceleni kwakho noma ephambi kwakho manihamba kodwa awumboni

  Reply
 18. Ngicela ukubuza, kusho ukuthini mawuzophupha uMah osewashona sihambe singena ezitolo, mayezama ukungithengela into kunhenzeki. Lokhu kwenzeke kathathu.

  Reply
 19. Ngicela ukubuza uma uphupha umngani wakho ongahlobene naye osewashona kodwa umphuphe ephila kudala ashona kodwa ayipheli inyanga ngingamphuphanga

  Reply
 20. Ngisacela ukbuza ukuthi kusho ukthini ukuphupha ubab’ omncane wakho who has passed away ejabule kakhulu, ephethe ibox yama khekhe abhakiwe, athi thatha Elilodwa waphinde wathi ngithathe elilodwa for ingane yam and then ngawadla ow-2.

  Reply
 21. Ngicela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha uhlezi phansi uma uthi uyasukuma kuvele izinyo ka eziningi ezincane eziqeda kuzala zinombala ofana negundwane eliqeda kuzalwa. Bese utshela umuntu ohlezi naye ukuthi kushukuthi kunomama wazo kulendlu emva kwa lokho bese uyazipitshiiza zonke. Uma ngiphenduka ngibone unina wazo omnyama onemibala emhlophe.

  Reply
 22. Ngiphuphe ubaba wengane yami ongasekho emhlabeni ngathi ungikhombisa ubuhlalu obu blue nd white ebufake emqaleni nginaboke Nami ngibufake khona emqalen,ethi buka ubuhlalu bami bufana nobakho,but bekungathi si happy cz uze wangicabuza ubefake izivatho zenkonzo

  Reply
 23. Ngicela ukubuza ukuthi uphuphe ngathi ubizwa umuntu wesfazane umthole ewasha engathi uyakubhulela ethi kuwe kunabantu abakubophela amanqina enyathi engathi uzoboshwa 4years ,kodwa akukhandele isiwasho athi ugqume ngaso ukuze lezinto zingasakulandeli

  Reply
 24. Kuchazani ukuphupha ubaba ongasekho engiyekisa ukuyophaka kwagogo ozalayena bethi ngizophaka kanti bafihle ingane yami kuleyondlu abakuyo

  Reply
 25. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha izalukazi eziningi ongazazi, no gogo wakho osaphila naye ekhona lapho. Zonke lezalukazi zigugile and bengizi hug.

  Reply
 26. Kwenziwa njani uma uzokwenza umsebenzi womuntu owahamba emhlabeni. Uhlaba ini? Imbuzi noma iNkomo kumbe kokubili

  Reply
 27. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini uma uphupha umfowenu ongasekho umcela ukuthi akusalele nengane yakho encase antibiotics nenkinga a vele avume ukukusalela nayo

  Reply
 28. Hello ngicela ukubuza, ukuphupha ugogo wakho ongasekho emhlabeni ekhuluma nawe kodwa ekufulathele kusho ukuthini

  Reply
 29. greetings.

  kusho kuthini ukuphupha no baba wami ose wa shona e dlala ibola na bantwana bancane ejabulile egcoke i shirt eli blue ne brook elimhlophe eduze na bonde(wall) eli akhiwe ngamatshe ne pavement?

  Reply
 30. sawubona ngcel ukbuza, ngaphupha ugogo wam ozala umama wam esekhaya endlini engaphandle emhlophe phakathi naye efake izingubo ezimhlophe ehlezi estulweni eceleni kwakhe kwakume umzala wam dan kube nento esanogwaja like eyislwane esincane esihle esimhlophe, kuthiwa sonke asize sizombona siloku singena nga 1 nga1 ngabe lichazani?

  Reply
 31. Sawubona okunye ukuphupha izingane ezikhulile enye yazo uyagula uyaphalaza ngathi lompalazo uyangithela, nokuphupha sivula udustbin lodustbin unezingobo zokugqoka ezingcolile ungcolile nawo kuphupha nezibungu Uma siwuchitha phansi.

  Reply
 32. Unjani kusho ukuthini ukuphupha umtanami womfana ongasekho engcolile ngathi ngiyamgeza ngamanzi aclean angenalutho unqunu kodwa ngibona intsila ezinyaweni sengithi kungcono ngibeke amanzi ngizombhavs

  Reply
 33. Kusho ukthini ukuphupha umuntu wakini ongasekho egula. Ekhala ngesbhobo bese uyamthandazela athi usengcono bese eyalala

  Reply
 34. Ngicela kubuza kuchazani ukuphupha umuntu osashona nje ngami ngiphuphe ugogo wami ngathi be buzy ekhipha ingane endlini isha kodwa yena wagcin engaphumanga.Ngakhala kanti akashonanga uyaphila.Ngyabonga

  Reply
 35. Ngicela ukubuza kusho kuthini ukuphupha ugogo wakho ozala ubaba osashona kungathi uphatheke kabi ngawe but angakhulumi lutho

  Reply
 36. Amen gogo, mina ngicela ukubuza ukuthi lisho ukuthini iphupho likugibela imoto egijimayo ibe inogogo wami ongasekho mese kuthi iyabhajwa endleleni iphume uphetroli ngphuma, uma ngithi ngifuna ukusiza ugogo wam ugogo avesane athi.”Gugu MI ingane”

  Ngicela incazelo

  Ngyabonga

  Reply
 37. Ma uphupha umkhulu engathethi kodwa mna ngithi Kuye kwakhe izindlu azikho kufunena kuqala sakhe ironti be two room

  Reply
 38. Kusho ukuthini ukuphupha ubaba wezingane zami ongasekho ehlezi embhedeni wami Mina ngiguqile ngikhuluma nabadala bakithi Tena evuma lokhu engikushoyo abuts angitshele ukuthi ngikhuluma ngithini

  Reply
 39. Ngicela incazelo, ngiphuphe ngihamba emgaqweni nomzala wami kwakhona ubaba obonayo engibuza kuthi ngabe nginomntwana yini ngithi ngisaphendula wabaleka ngamulandela saze safika endlini yakhe esengaphakathi Evalile waphenduka waba umntwana mhlampe oneminyaka eyishumi egqoke ihembe elimhlophe, sacela kuba angisize. Uthe esephuma esivulela wahamb wayothatha okuthize wabuya eseyikhehla elinqunu sisathuswe yilokho ngavele ngaphaphama

  Reply
 40. Ngicela ukwaz kusho ukthini ukuphupha umkhulu wengane yam ongasekho,nam angimazi but ephuphwen ebengumuntu engimjwayele, ngimphuphe ngimbonela kude ngaphesheya ehamba yedwa, ekhokhoba kwasa muntu ogulayo eze abambe isifuba..umndenj awujwayele ukumphupha ,kanti wayehambe edutshuliwe. ngyabonga.

  Reply
 41. ngicela ukbuza uphupha ushaywa inyoka eluhlaza bese iphelelwa yizazi kodwa isaphila ingene emanzini besenawe ukhumule ungene khona kuchaza ukthin lokho

  Reply
 42. Ngicela ukubuza ukuthi uma uphupha ugibele itaxi nobaba wezingane zakho osedlulile emhlabeni nijabulile nje nigonene. Izingane zona zingasale zizidlalela ngemuva zingahambi nani?

  Reply
 43. Bengicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha abantu abangasekho bomndeni nengingahlobene nabo kodwa bangasho lutho olutheni kube ukuthi ngiyababona nje kuphela kulelophupho?

  Reply
  • Uma uphupha omunye wabantu bakini abangasekho emhlabeni, lokho kusho ukuthi basuke benomyalezo abafuna ukuwudlulisa kulabo abasaphilayo.

   Reply
   • Ngicel ukbuza kusho ukthini ukuphupha ubaba wam ongasekho engfonela kwab miss call ngase ngimfonela mina wangbuza impilo saxoxa kahle nj. Benghamba sengphuma eskolen ngase ngimfonela mina wangbuza impilo saxoxa kahle nj. Ubaba bekungath usemsebenzin ngoba sithe sisazxoxela ngezwa sekukhulum umlungu ecelen engath ebethetha ukuth ukhulum nefoni kanjan esemsebenzin ngezwa lokho mina ngase ngicisha eyam foni ngoba ngingafuni kumfaka enkingen. Lanqamuk lapho iphupho. Ngicel ongangichazela leli phupho

    Reply
 44. Ngifisa uku chazeleka ukuthi kusho ukuthini uma uphupha ngo sbari rakhi ongasekho emhlabeni ephethe ishlangu no bhoko , usathi uyakhuluma naye ungamuzwa ukuthi uthini. Umlomo wakhe umhlophe no limi engathi lupendwe ngo chock omhlophe.

  Reply
 45. Ngicela ukubuza ngiphuphe ubaba wami ongasekho engabantu ababili (ephindeke kabili befana nje ncamashi) befuna ukubulalana bobabili labantu omunye ekhombe omunye ngesbhamu

  Reply
 46. Ngcela ukbuza kusho Ukthin ukphupha umuntu osewashona owawuthandana naye washona ehamba nawe. Ubejabulile ukungbona ngiryt kodwa ngthe ngimbuza ngo kwenzeka eshona wavele waphatheka kabi khona lapho u nkoskaz wakhe usaphila kodwa u bengbuka nje engbuka ngeso elibi

  Reply
  • Uma uphupha omunye wabantu bakini abangasekho emhlabeni, lokho kusho ukuthi basuke benomyalezo abafuna ukuwudlulisa kulabo abasaphilayo.

   Reply
 47. Ukuphupha abantwana abancinci (amasana) ekuthiwa bazibulele. Bombhathiswe ingubo.usana ngalunye lulele ezantsi ke bhafu enamasimba abantu?

  Reply
  • Ukuphupha abantu esebafa imvamisa kusho izinto ezimbi. Uma bevuka bephila futhi kusho ukuthi kungenzeka ukuthi kunenkathazo ezayo kuwe.

   Reply
 48. Ngicela umubuza. Kuchaze ukuthi I uma ngiphupha umalume wami ongasekho efika ekhaya wahlala evrande ethi womiwe,. Ufika nje vele uyagula.

  Reply
 49. Cela ukbuza kusho ukthini ukuphupha anti wakho ongasekho kanye nomuntu othandana naye bekukhombisa omunye umuntu othandana nomuntu wakho athi umuntu wakho unithanda nobabili kwingane kuchaza ukuthi basathandana???

  Reply
 50. Ngicela ukubuza ngabe kuchazani , ngiphuphe ngise skhatjini ngopha kakhulu , sengize ngangcolisa kwazingubo ebengilele ngazi , Uma ngise bathroom ukuthi ngishintshe , kwase kuqhamuka umama wami ongasekho , engilekelela . Ngaphinde ngazingcolisa kulezi engizigqokayo , Wade engiphica imlenze we pyjama ebengilingcolisile ukufihla ibala.

  Reply
 51. Ngicela ukubuza ukt Uma baba wakho ephupha ku nomsebenzi ekhaya bese kuvela ingane incike eduze kwa gogo wayo vele lengane yaphuphuma kuvele kusezinhlelweni zokuyenzela Izinto zayo ezidingayo njengoba kwenzeka kanje.. Ngiyabonga ngisazophendulwa

  Reply
 52. Kusho ukuthini ukuphupha umuntu osewashona efika endlini, engakhulumi kodwa edla kuphela non stop. Kwafika ugogo wafike waklina amakamelo alapho endlini?

  Reply
  • Uma uphupha omunye wabantu bakini abangasekho emhlabeni, lokho kusho ukuthi basuke benomyalezo abafuna ukuwudlulisa kulabo abasaphilayo.

   Reply
 53. Kusho ukthini ukuphupha umama wakho ongasekho e cleaner, izingane zimuphazamisa zincolisa ngokudla, ngafika mina ngamusiza kwaze kwaba clean. kodwa kuthe sekuhlwa kwaba mnyama wahamba.

  Reply
  • Uma uphupha omunye wabantu bakini abangasekho emhlabeni, lokho kusho ukuthi basuke benomyalezo abafuna ukuwudlulisa kulabo abasaphilayo. Kuyenzeka bakhale ngokuthi balambile, lapho-ke kusuke kumelwe kwenziwe umsebenzi kuhlatshwe imbuzi, inkomo noma izinkukhu ukuze badle.

   Reply
 54. Ngicela incanelo. Ngiphuphe uma ongizalayo osewashona, eshonile elele ngoshangothi amehlo avulekile uma ngidlula eduze kwakhe ecwayiza ebheka ngakumina.

  Reply
 55. Ngicela ukubuza, uchazani ukuphupha ugogo wam ozala uma, ongasekho elele sesisu embedeni, engathi uzimoshele, ufuna ukusulwa. Nam ngiyeke konke engikwenzayo ngiphuthume ngifune amanzi ngimsulu. Mangithi ngibiza intombi kagogo izongisiza ivele ithi ujwayele ukukwenza ihambe. Nobaba womfana wam engangithandana naye la ukhona ubukele.

  Reply
 56. Ngicela incazelo lana:
  Ukuphupha wena nothandana naye nigijimiswa ogogo bakubo kusho ukuthini

  Reply
 57. Ngiphuphe umnyeni wami ongasekho esebhokisini, ibhokisi lavuleka eceleni wavela engathi ulahlekelwe ingqondo.wangibona ngihleli eduze kwebhoki welula isandla ejabula engibiza ngegama ehlanzekile izingubo zakhe.kodwa Mina ngakhombisa ukwesaba ukusondela ngoba ngizitshela ukuthi ushonile.

  Reply
 58. Uma uphupha Abantu abakini abangasekho emhlabeni engathi kunokuxbana okungatheni kunokuthetha kuchaza ukuthini okunye angisakukhumbuli kahle

  Reply
 59. Ngiphuphe osisi bami ababili abangilamayo befika kwami omdala ebukeka egula kunomunye ufike ebelethe ingane engangikhulumisi nomncane wangangikhulumisa

  Reply
 60. NGICELA INCHAZELO NGIPHUPHA BODADE ENGIBALAMAYO ABANGASEKHO BENGITHETHISA ,BAFUNA UKUNGISHAYA OMUNYE WABO WACHITHA UMCHAMO ENDLINI NGEBHAKEDE

  Reply

Leave a Reply