Ukuphupha uthenga izingubo ezintsha

Leli yiphupho elithokozisayo kakhulu kubantu bonke uma sibheka lokho elisuke likubikezela. Liyibika lokushintsha kwempilo ngendlela engcono kunaleyo umuntu asuke ekuyo. Kafushane nje singasho sithi libikezela inqubekela phambili, inhlanhla, izibusiso noma impumelelo. Nansi enye incazelo lapho umuntu ephupha ngokuthenga. iAfrika

Amaphupho ngezingubo zangaphansi

Uma uphupha ukuthi ugqoke izingubo zangaphansi kusho ukuthi uzothola izindaba ezinhle maduze. Kepha uma izingubo zangaphansi zingcolile futhi zidabukile uzozithola usenkingeni nomthetho. iAfrika

Amaphupho ngezingubo ezindala noma ezingcolile

Uma uphupha ukuthi unikwe izingubo ezingcolile noma ubuzwe ukuthi uwashe izingubo kodwa amanzi angcolile kusho ukuthi kukhona ozama ukuthakatha umuzi wakho. Amaphupho ngokuwasha izingubo. Amaphupho ngokungcola nokuhlanzeka. iAfrika

Amaphupho ngokulahlekelwa yizingubo

Uma uphupha ukuthi ulahlekelwa izingubo noma iqoqo lamagugu yibhadi uma ungakwazi ukuzithola lezizinto. Uma ukwazi ukuzithola ephusheni kusho ukuthi usuyihlulile into embi. iAfrika

Amaphupho ngengubo yokugqoka yabesifazane

Uma uphupha ukuthi ugqoke ingubo kujwayele ukuba ibhadi ikakhulukazi uma ingcolile noma idabukile. Kepha uma inombala omnyama noma oyigolide uzoba nenjabulo futhi uzothola umvuzo kumsebenzi onzima owenzile. iAfrika

Amaphupho ngokushisa izingubo

Uma uphupha ngokushisa izingubo zakho kusho ukuthi impilo yakho izoba ngcono. Kodwa uma ugcina umlotha kuzoba nezinkinga ezikutholayo. iAfrika

Amaphupho ngokuwasha izingubo

Uma uphupha ukuthi uwasha izingubo qaphela kusho ukuthi kungenzeka ulahlekelwe yinto ebalulekile kuwe maduzane. Amaphupho ngezingubo ezindala noma ezingcolile. Amaphupho ngokungcola nokuhlanzeka. iAfrika