Amaphupho ngomuntu ongasekho

Amaphupho ngomuntu ongasekho awanayo incazelo ewahlanganisa wonke, asho izinto eziningi ezihlukene. Incazelo iba kulokho asuke ekwenza lowo muntu ongasekho ephusheni lakho.

Ukumuphupha ekucela umgeze – Kusho ukuthi wayeganga esaphila, manje akamukelekile lapho ekhona ungcolile ngenxa yemisebenzi yakhe. Lokhu kukhomba ukuba usuke ecela nimenzele umsebenzi wokumuhlambulula bese niyamushwelezela

Ukumuphupha ekhala – Kusho ukungathokozi kwabaphansi ngezenzo zakho noma ngendlela ophila ngayo eyakho impilo, ngakho kusuke kufanele ushintshe indlela ophila , oziphethe ngayo okanye owenza ngayo izinto. Kungenjalo lokho kungalulethela amabhadi amakhulu.

Ukumuphupha ekupha izithelo – Loku kusho ukuphiwa umntwana (inzalo). Kungekudala usuke uzothola umntwana oyisipho esivela ngesandla sakhe sisuka kumdali. Kuyefana nokuphupha amanzi angcolile.

27 thoughts on “Amaphupho ngomuntu ongasekho”

 1. Ngicela ukubuza ukuthi kuchaze ukuthini ukuphupha uMamncane wakho wawuzwana naye osewashona engathi uyagula mawufika ukadade wabo okuzalayo …kungathi bamufunza iphalishi…ufunzwa uMawakhe noDade wabo. Ngalesosikhathi ngivela njengomuntu odakiwe ephuphweni

  Reply
 2. Ngicela ukubuza ukuthi kuchaza ukuthini ukuphupha ubaba wakho osewashona umphuphe engath usaphila ugwaziwe ekhanda egwazelwa phakath endlin yasekhaya, Sifike enenxeba sifune ukumthoba, ngabe kuchaza ukuthini

  Reply
 3. Ngcela ukubuza ukuthi kuqondeni ukuphupha ninikwa izikibha ezibomvu kanye namabhakede abomvu

  Reply
 4. Ukuphupha umuntu owashona nisebudlelwaneni kodwa manje ngimuphupha njalo silwisana noma engidinelwe

  Reply
 5. Sawubona,ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha uhamba nomngani kuvele umuntu (umfana ongamazi) akudubule bese kuvela uMkhulu ( ongasekho emhlabeni) akuthatha akubeka endaweni enamatshe amhlophe bese akufaka i sponge la olimele khona nasemlomen bese athi uzoba right

  Reply
 6. ukuphupha umamakho owasho ababaza impempo uyishisayo kusho ukuthini like uthi ” eish nalempepho”

  Reply
 7. Ukuphupha umuntu ongasekho kodwa nimlungiselela ukumngcwaba ukhala kakhulu ngcela ukbuza ubuchazani?

  Reply

Leave a Reply