Amaphupho ngomuntu ongasekho

Amaphupho ngomuntu ongasekho awanayo incazelo ewahlanganisa wonke, asho izinto eziningi ezihlukene. Incazelo iba kulokho asuke ekwenza lowo muntu ongasekho ephusheni lakho.

Ukumuphupha ekucela umgeze – Kusho ukuthi wayeganga esaphila, manje akamukelekile lapho ekhona ungcolile ngenxa yemisebenzi yakhe. Lokhu kukhomba ukuba usuke ecela nimenzele umsebenzi wokumuhlambulula bese niyamushwelezela

Ukumuphupha ekhala – Kusho ukungathokozi kwabaphansi ngezenzo zakho noma ngendlela ophila ngayo eyakho impilo, ngakho kusuke kufanele ushintshe indlela ophila , oziphethe ngayo okanye owenza ngayo izinto. Kungenjalo lokho kungalulethela amabhadi amakhulu.

Ukumuphupha ekupha izithelo – Loku kusho ukuphiwa umntwana (inzalo). Kungekudala usuke uzothola umntwana oyisipho esivela ngesandla sakhe sisuka kumdali. Kuyefana nokuphupha amanzi angcolile.

175 thoughts on “Amaphupho ngomuntu ongasekho”

 1. Ngicela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha ubaba wam ongasekho emhlabeni ngimphupha uyathetha. Ekuthteheni kwakhe akekho nasesimweni sempilo uphethe ngezikhwama nama suitcases amaningi😥😥😥

  Reply
 2. Sanibonani. Kuchaza ukuthini ukuphupha mama wakho ongasekho ethi musizeni uguleĺwa ingane yakho ephilayo.

  Reply
 3. Sanibona… Kuchaza ukuthini uma umuntu ekuphuphe ushonile ebona funeral yakho ngathi yenzeka ngempela lapho mina ngisaphila emhlabeni

  Reply
 4. Kusho ukuthini ukukuphupha ubaba òmncane wakho osashona kudala kodwa kube sengathi ima ezongcwatshwa umubona esebhokisini .

  Reply
  • Yooh some very confusing stuff… So my contract is ending month end and the dream was at the school getting a farewell party nyana so get my report on how I did and stuff so now when I got the report it looked forged one had a black pen and black stamp which was all good then on the very same page on some of the parts that were written in black it was written in red which was not good (but then I can’t remember what was written on it) then afterwards I was fighting with even wanted to sue them. The dream ended while I was drafting a letter of complaining… My arms are sore now.What does it means

   Reply
 5. Cela ukubuza ukuphupha umkhulu ako mAh, ngimubelethele ngenxa yokuba bephethwe izinyawo, wathi angimubeke eceleni komgwaqo, emuva kwalokho watha daza eveni kulaba Kade samba nabo sebesishiyile, ngoba mina ngimile ngithi angeke kwazi ukuvele ngimshiye…..

  Reply
 6. Ngisacela ukubuza, kuchazani ukuphupha ubaba wakho osadlula ephekile noma ekubiza kuthi nizopheka ukudla oku Green, umbila, imfino etc..

  Reply
 7. Cela ukbuza ngabe kusho ukuthini lokhu: uBab’wengane yami uphuphe uCc wakhe osewandlula emhlabeni encwatshwa engathi bafuna kwenza umhlabelo ngengan’yami?

  Reply
 8. Molweni ndicela ukuza kutsho ukuthinukuphupha ugogo ongasekhoyo esithi ucela umphathele irhametu azotshay

  Reply
 9. Sawubona. Bengisacela ukubuza la, ngiphuphe uGogo ozala ubaba evuka ekufeni, bethukile mase wahamba wayongena endlini emnyama. Ekungeneni kwakhe kubekhona ishlobo esimqambele amanga ukuze ephume kuleyondlu wahamba wayakuye.

  Bengisacela incazelo bandla ungadinwa.🙏

  Reply
 10. Ngicela ukbuza kuchazani ukphupha ubhuti omdala wesokala lam osedlulile emhlabeni ngikhuluma naye kanye no boyfreind nge video call kodwa mina kungath angmphendul

  Angikaze ngambona live ngimazela efonini7

  Reply
 11. Sawubona, kuchazani ukuphupha ugogo ongasekho ekunika umuthi ethi intelezi akuyalele ukuba uyinike umama okuzalayo wayibiza ngegama cishe kwaze kwaba kathathu kodwa ngavuka ngilikhohliwe igama layo

  Reply
 12. Ukuphupha umama wami ongasekho esimngcwabeni ehlabelela nje impela bowenzelwe ekhayalakhe kungumgcwabo wemtwana Kasis wakhe omdala naye sekashona lomfana kodwa ngokufihlwa wathengelwa umgodi wakamaspala ngobe kungaziwa kibo

  Reply
 13. Kuchazani ukuphupha umuntu ongasekho kungath kuzoyenziwa umsebenzi ekhaya kodwa akusahlali muntu kugcwele izithelo endlini nasebaleni ezizophekwa ngoba kuzoba nomsebenzi

  Reply
 14. Kuchazani ukuphupha osisi bamkhwenyana wakho nengane yabo eseyashona bese ethi omunye mutshele ingane ithinte ubuso bayo sengathi bunezinduna abe esethi yimina engimthakathayo bese eyabuya angiphe uswidi omhlophe osisi bashikile bahambe

  Reply
 15. Sawubona. Ngiphuphe sisemngcwabeni wababa wami ongasekho kodwa naye ubekhona kulo mngcwabo ewumuntu ophilayo ohleli ezihlalweni nabanye kodwa ekubeni sizofihla yena. Ubebukeka ethokozile emamatheka uma engibuka. Ngabe lichazani leliphupho?

  Reply
 16. Sawubona, cela ukubuza kuchazani ukuphupha umkhulu womuntu ozwana naye eyoshada no gogo wakhe. Bobabili sebashona

  Reply
 17. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha umawami osewashona egcwatshwa futhi.. Selibuye kaningana leliphupho

  Reply
 18. Ngisacela ubuza kuchaza ukuthini ukuphupha uhleli ententeni kugcwele abantu then xa ujonga ekoneni ubone ubaba wakho ongasekho ndisondele kuye athi akafanga naxa ndimthinta uyathinteka like si skin somuntu nyani sekuka ningi libuya leliphupho eloku esithi akafanga

  Reply

Leave a Reply