isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngemali

 • Uma uphupha ukuthi unemali, lokho kuwuphawu olubi futhi kuphathisa kabi uma uyisebenzisa noma uyilahla, kodwa kuyinhlanhla futhi kusho ukuthuthuka uma uyinikezwa noma uyithola.
 • Ukuphupha uphiwa imali, futhi kuvela ephusheni lakho lapho uyamukela, lokho kusho inhlanhla ezayo.

 • Uma uphupha uphiwa imali bese kuba khona omunye umuntu oyithathayo kuwe, lokho kusho ukuthi kunabantu abazama ukukuthakatha kumbe abafuna ukukuthathela isiphiwo sakho noma ukuntshontsha inhlanhla yakho.
 • Uma uphupha ukuthi ulanda imali oyilweletisile kumuntu, kusho ukuthi kuzoba nokudlulela phambili entweni ozama ukuyenza.

96 thoughts on “Amaphupho ngemali”

 1. Sanibonani, ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha uBhuti wami omncane engipha imali, bekuwoR100 abaningi. Ephuphweni uhlangane nami, edolobheni wahamba wayothenga iNandos wangiphelezela saya la engihlala khona. Wathi inyama ngiyinike abantu engihlala nabo. Wase enginika imali, enye wafuna ukuyiTransfer. Ubedakiwe sonke lesikhathi wamane wafuna ukubuyisa. Wagijima, lapho usegijima nje unqunu ufuna ukuthola indawo angabuyisela kuyona.

  Reply
 2. Sawubona,

  kusho ukuthini ukuphupha udadewethu omcane engipha imali eningi. Engat ungipha yona sakuTraida (Bitcoin) ephonini.

  Ngelinye ilanga ngimphuphe engipha imali eningi efuna nokuyoTransferra ephonini. Engiphoqa.

  Ngiyabonga.

  Reply
 3. Ngcela ukubuza kusho ukuthini ukuphapha inikwa imali umamkhulu wakho eningi(usaphila) uyithathe uyifihle leyomali maqede kubengathi ubhaka amakhekhe ngathu kuzoba nomsebenzi

  Reply
 4. Sanibona…
  Ngicela ukubuza la, Kusho ukuthin ukuphupha ucosha imali, engathi ingula layini endleleni, imali ekho R20 no R10….
  Khakhona ubaba ongithethisayo, ngabaleka ngaya ehlathin, wase eyamemeza wathi angimhambisel iynkomo zakhe kwakhe, ngawela umfula onamanzi agelezayo ecelen khona emfulen ngibone imbongolo ezele, ilele no ntwana wayo…. Makudana nayo omunye umntwana kodwa loyo usefile.

  Elite iphupho….
  Ukuphupha ujahwa amabhubesi angaboni emehlweni, ugibele esihlahle elibeli ela uze usuke ubaleke engakutholanga….

  Elinye iphupho
  Ngivamise ukuphupha Kukhona la engiyakhona kodwa kube khona izinkinga endleleni ngigcine ngingasafikanga, kodwa ekugcineni kwam ngalama phupho, ngaziphusha ngaze ngagcina ngifikile emva kobunzima obude…

  Reply
 5. Sanibona…
  Ngicela ukubuza la, Kusho ukuthin ukuphupha ucosha imali, engathi ingula layini endleleni, imali ekho R20 no R10….
  Khakhona ubaba ongithethisayo, ngabaleka ngaya ehlathin, wase eyamemeza wathi angimhambisel iynkomo zakhe kwakhe, ngawela umfula onamanzi agelezayo ecelen khona emfulen ngibone imbongolo ezele, ilele no ntwana wayo…. Makudana nayo omunye umntwana kodwa loyo usefile.

  Elite iphupho….
  Ukuphupha ujahwa amabhubesi angaboni emehlweni, ugibele esihlahle elibeli ela uze usuke ubaleke engakutholanga….

  Elinye iphupho
  Ngivamise ukuphupha Kukhona la engiyakhona kodwa kube khona izinkinga endleleni ngigcine ngingasafikanga, kodwa ekugcineni kwam ngalama phupho, ngaziphusha ngaze ngagcina ngifikile emva kobunzima obude…

  Reply
 6. Ukuphupha ucela imali bathi bayakuboleka bakunike eningi uyijikise uthathe u R100 kumuntu ongamazi kodwa okungathi uyisangoma.

  Reply
 7. Kuchaza UKuthini ukucela imali unikwe eningi bathi bayakuboleka uyijikise ugcine uthathe encane u R100

  Reply
 8. Kusho ukuthi enpilwei yakho kukhona okuhle okuzayo kungenzeka kufike abakhongi Noma yikuphi okuzamayo kuzopha impumelelo

  Reply
 9. Sawbona, ngcela ukubuza kusho ukuthini uphupha unika umuntu wasekhaya osewashona imali eyamaphepha. Bekungathi umemulo wami, ngamnika imali wase wahamba nayo

  Reply
 10. hi im bawinile from delmas

  ngiphuphe nginemali yamaphepha ngisemcimbini

  kusho ukthini loko thanks

  Reply
 11. Sanibona
  Ngiphuphe ngithola ngemali emhlophe engama-R1 amabili kanye nemali yakudala engu-2 cent omhlaphe endaweni ebihleli abantu kuthe kuse njalo kwaba khona ufuna ukungithupha u 2-cent kodwa wangaphumelele ngabe seya estolo ukyothenga ngalo R2 oy’mashumi amabili kodwa u2-cent ngaw’gcina…ngabe nokho kusho ukthini?
  Ngyabonga

  Reply
 12. Ncela ukubuza ku chaza ukuthini mawu phupha ama R200 nama R100 ebsuku kumnyama? Ngiphuphe ngi hamba ngase ngi bona iATM ebomwile nga nikwa isikhwama esimnyama esi nama R100 nama R200 ku phela

  Reply
 13. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha udlala imishini bese uyawina imali eningi bese kuvela ugogo engahleki futhi engathukuthele

  Reply
 14. Uma uphuphe ubaba wami ephethe imali yamaphepha eningi kodwa mina angphe ama10c,Nama 5rand amaningi.

  Reply
 15. Ngicela kubuza sekusuku lwesthathu ngiphupha ngise toilet kokuqala beli gcolile, okwesibile beliclean ngabona igazi, okwesithathu ngifike u cc wami ephakathi kubonaka phansi kugcwele imali eyamaphepha ngathi akayicoshe sizoyigeza kuthe kusenjalo kwaqhamuka isesheli sami safike sakaka nami ngokujalo sibukana.

  Reply
 16. Ukuphupha uthola imali engamaphepha R200 bodwa abaningi ngith ngisayicosha omunye afike acoshe naye kusho ukuthini na ?

  Reply
 17. Kusho ukuthini ukuphupha umzali ongasekho ethi ufuna ukuhola Malin emsebenzini ngenyanga bese ethi R200 000

  Reply
 18. Ngicela ukubuza ngiphuphe ngitola imali emnyama kukhona nengama phepha BT ngathatha engamaphepha ngayifaka emabeleni Ami ngaphaphama

  Reply
 19. Ngicelukubuza ukuty uma uphupha imfene enkulu kodwa ifile isiqala ukuba nezimpukane kusho ukutyini?

  Reply
 20. Hi ngcelukubuzaa ukuthi kushukuthini ukuphupha umnakwenu ekushalazela bese umamezala a fune kukuchithela amanzi obukade ugeza kuwona uma uthi yamnika indishi iqhumele ezandlen zakho bese eyakuthela amanzi

  Reply
 21. ngiphuphu udadewethu ongasekho epheka ukudla kwesizulu udadewethu ophilayo esula phansi kwafika inyanga izophalazisa omunye umzala wami mina wanginika umuthi wathi isimonyo sokuthandeka ngicela ukubuza kuchazani lokho ngoba nomakhelwane bafike nezipheko zokudla kwesizulu kodwa bekumnandi kujatshulwe ekhaya ngabe kuchazani lokho

  Reply
 22. Ngiphuphe ngivundulula inqwaba yommese phansi komhlabath, kwase kuba khona okungathi bekfanele ukuba ngibanike yena obebalindele. Lowo umuntu engimaziyo.

  Reply
 23. Ndiphuphe ndichola i R100 zininzi zisemgqubeli ngathi nakulendawondicholela kuyo lemali kunedonga nje elungrlidanga enye yalemali ilapha eludongeni. ngaba imali oyichola semgqubeni ithetha ntoni

  Reply
 24. Ngiphuphe imali eningi eyamaphepha mese umngan wami engicaphunele encane angiphe yona

  Reply
 25. ngicela ukubuza uma uphupha umama wakho ongasekho uhamba naye edolobheni nidle naye bese athi hambini niye esitolo nje esimunyama kungathi sihambelwe ugesi kodwa wena wenqabe ukungena kuleso sitolo ume emyanga .kdw yena angane angaphumi phakathi uze uhambe wena bese uyaphaphama.

  Reply
 26. Ngcel kbuza ngphupha kungathi ngenza imali eyamaphepha isining,kqhamuke umzala wam afun ukuphuca ubhuti wam kodw lemali eyam ibalwa ubhuti wam kodw agcin eyekil,kwangath yon lemali sengothenga ngay leyonto engenza ngay imali,mangfika emfulen maning amanzi acwebile futh uma ngfika khon kukhona nobhuti wam omncan laph yen uphethe isbhamu ngbon kuth ngzobulawa ngbalek ngigen klamanzi adubule bhuti wam ngdubulek kodw ngangafa ngakwazi ukphum ngabalek ngaya ekhay,ngcel kbuza lichazan

  Reply
 27. Ngijwayele ukuphupha ngicosha imali engamaphepha nemhlophe n besengiphupha nGilda amagwava besengiba semanzini amaningi angahambi angancolile angadungekile besengibona omunye usisi etetile enengane encane engaqhokile engane ayilalisengesisu emathangeni n gabe achazani lamaphupho

  Reply
 28. Ngiphuph okuny ubhuti efun okwenz ucans nomunt ahlekisan naye kugcwel abant kulowomz kushoniwe ongumakhelwane

  Reply
 29. bengicela ukwazi uma umuntu ephuphe elala nomuntu kodwa umama elele naye bese ethi lomuntu ngoba ngiyahluleka uwena ngizokubulala bese eyakugwaza uma esekugwazile bese uthi akulethele amanzi anosawonti

  Reply
 30. Kuchaza ukuthini ukuphupha uthola imali bese uyahamba ufike uthenge umshini wokugaya imalI ,lomshini ukwazi ukukwenzela u 300 in 5 min, but xa iphuma lemali suyakhile iphuma ixubile kukhona nesilva, no 10 cents and few y email Emdaka

  Reply
 31. Imali ewuhlweza (silver) isho ukuthi uzoba nemali emalangeni enkulu,engamaphepha uzoba nemali emalangeni bt izobe inganinganga ngaleyondlela

  Reply
 32. Uma ngiphupha ngikwindawo ebengihlala kuyona kudala, ngiphalaza kwaphuma imali engozuka ebansundu ene(4) kuchazani likho?

  Reply
  • lokho akukho ryt abantu bayaloywa baboshelwe izinto zabo ngokusebenzida imali emnyama.ake uye kwababonayo noma esontweni lika moya.isonto likamoya sozivelela isimo ukuthi sithini Revelation church of god ungasizakala.ligooglishe your nearest branch.
   ungasizakala lapho

   Reply
 33. nakhu ngiphupha ngicosha imali la ngithanda khona ngiqale ngacosha uR2 imhlophe kanye nesihlanu R250 emvakwalokho bese ngicosha osheleni bebaniningi begcwel isandla ngingajabul kuthil ncazeli makhosi

  Reply

Leave a Reply