Amaphupho ngemali

 • Uma uphupha ukuthi unemali, lokho kuwuphawu olubi futhi kuphathisa kabi uma uyisebenzisa noma uyilahla, kodwa kuyinhlanhla futhi kusho ukuthuthuka uma uyinikezwa noma uyithola.
 • Ukuphupha uphiwa imali, futhi kuvela ephusheni lakho lapho uyamukela, lokho kusho inhlanhla ezayo.

 • Uma uphupha uphiwa imali bese kuba khona omunye umuntu oyithathayo kuwe, lokho kusho ukuthi kunabantu abazama ukukuthakatha kumbe abafuna ukukuthathela isiphiwo sakho noma ukuntshontsha inhlanhla yakho.
 • Uma uphupha ukuthi ulanda imali oyilweletisile kumuntu, kusho ukuthi kuzoba nokudlulela phambili entweni ozama ukuyenza.

66 thoughts on “Amaphupho ngemali”

 1. Sanibona
  Ngiphuphe ngithola ngemali emhlophe engama-R1 amabili kanye nemali yakudala engu-2 cent omhlaphe endaweni ebihleli abantu kuthe kuse njalo kwaba khona ufuna ukungithupha u 2-cent kodwa wangaphumelele ngabe seya estolo ukyothenga ngalo R2 oy’mashumi amabili kodwa u2-cent ngaw’gcina…ngabe nokho kusho ukthini?
  Ngyabonga

  Reply
 2. Ncela ukubuza ku chaza ukuthini mawu phupha ama R200 nama R100 ebsuku kumnyama? Ngiphuphe ngi hamba ngase ngi bona iATM ebomwile nga nikwa isikhwama esimnyama esi nama R100 nama R200 ku phela

  Reply
 3. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha udlala imishini bese uyawina imali eningi bese kuvela ugogo engahleki futhi engathukuthele

  Reply
 4. Uma uphuphe ubaba wami ephethe imali yamaphepha eningi kodwa mina angphe ama10c,Nama 5rand amaningi.

  Reply
 5. Ngicela kubuza sekusuku lwesthathu ngiphupha ngise toilet kokuqala beli gcolile, okwesibile beliclean ngabona igazi, okwesithathu ngifike u cc wami ephakathi kubonaka phansi kugcwele imali eyamaphepha ngathi akayicoshe sizoyigeza kuthe kusenjalo kwaqhamuka isesheli sami safike sakaka nami ngokujalo sibukana.

  Reply
 6. Ukuphupha uthola imali engamaphepha R200 bodwa abaningi ngith ngisayicosha omunye afike acoshe naye kusho ukuthini na ?

  Reply
 7. Kusho ukuthini ukuphupha umzali ongasekho ethi ufuna ukuhola Malin emsebenzini ngenyanga bese ethi R200 000

  Reply
 8. Ngicela ukubuza ngiphuphe ngitola imali emnyama kukhona nengama phepha BT ngathatha engamaphepha ngayifaka emabeleni Ami ngaphaphama

  Reply
 9. Ngicelukubuza ukuty uma uphupha imfene enkulu kodwa ifile isiqala ukuba nezimpukane kusho ukutyini?

  Reply
 10. Hi ngcelukubuzaa ukuthi kushukuthini ukuphupha umnakwenu ekushalazela bese umamezala a fune kukuchithela amanzi obukade ugeza kuwona uma uthi yamnika indishi iqhumele ezandlen zakho bese eyakuthela amanzi

  Reply
 11. ngiphuphu udadewethu ongasekho epheka ukudla kwesizulu udadewethu ophilayo esula phansi kwafika inyanga izophalazisa omunye umzala wami mina wanginika umuthi wathi isimonyo sokuthandeka ngicela ukubuza kuchazani lokho ngoba nomakhelwane bafike nezipheko zokudla kwesizulu kodwa bekumnandi kujatshulwe ekhaya ngabe kuchazani lokho

  Reply
 12. Ngiphuphe ngivundulula inqwaba yommese phansi komhlabath, kwase kuba khona okungathi bekfanele ukuba ngibanike yena obebalindele. Lowo umuntu engimaziyo.

  Reply
 13. Ndiphuphe ndichola i R100 zininzi zisemgqubeli ngathi nakulendawondicholela kuyo lemali kunedonga nje elungrlidanga enye yalemali ilapha eludongeni. ngaba imali oyichola semgqubeni ithetha ntoni

  Reply
 14. Ngiphuphe imali eningi eyamaphepha mese umngan wami engicaphunele encane angiphe yona

  Reply
 15. ngicela ukubuza uma uphupha umama wakho ongasekho uhamba naye edolobheni nidle naye bese athi hambini niye esitolo nje esimunyama kungathi sihambelwe ugesi kodwa wena wenqabe ukungena kuleso sitolo ume emyanga .kdw yena angane angaphumi phakathi uze uhambe wena bese uyaphaphama.

  Reply
 16. Ngcel kbuza ngphupha kungathi ngenza imali eyamaphepha isining,kqhamuke umzala wam afun ukuphuca ubhuti wam kodw lemali eyam ibalwa ubhuti wam kodw agcin eyekil,kwangath yon lemali sengothenga ngay leyonto engenza ngay imali,mangfika emfulen maning amanzi acwebile futh uma ngfika khon kukhona nobhuti wam omncan laph yen uphethe isbhamu ngbon kuth ngzobulawa ngbalek ngigen klamanzi adubule bhuti wam ngdubulek kodw ngangafa ngakwazi ukphum ngabalek ngaya ekhay,ngcel kbuza lichazan

  Reply
 17. Ngijwayele ukuphupha ngicosha imali engamaphepha nemhlophe n besengiphupha nGilda amagwava besengiba semanzini amaningi angahambi angancolile angadungekile besengibona omunye usisi etetile enengane encane engaqhokile engane ayilalisengesisu emathangeni n gabe achazani lamaphupho

  Reply
 18. Ngiphuph okuny ubhuti efun okwenz ucans nomunt ahlekisan naye kugcwel abant kulowomz kushoniwe ongumakhelwane

  Reply
 19. bengicela ukwazi uma umuntu ephuphe elala nomuntu kodwa umama elele naye bese ethi lomuntu ngoba ngiyahluleka uwena ngizokubulala bese eyakugwaza uma esekugwazile bese uthi akulethele amanzi anosawonti

  Reply
 20. Kuchaza ukuthini ukuphupha uthola imali bese uyahamba ufike uthenge umshini wokugaya imalI ,lomshini ukwazi ukukwenzela u 300 in 5 min, but xa iphuma lemali suyakhile iphuma ixubile kukhona nesilva, no 10 cents and few y email Emdaka

  Reply
 21. Imali ewuhlweza (silver) isho ukuthi uzoba nemali emalangeni enkulu,engamaphepha uzoba nemali emalangeni bt izobe inganinganga ngaleyondlela

  Reply
 22. Uma ngiphupha ngikwindawo ebengihlala kuyona kudala, ngiphalaza kwaphuma imali engozuka ebansundu ene(4) kuchazani likho?

  Reply
  • lokho akukho ryt abantu bayaloywa baboshelwe izinto zabo ngokusebenzida imali emnyama.ake uye kwababonayo noma esontweni lika moya.isonto likamoya sozivelela isimo ukuthi sithini Revelation church of god ungasizakala.ligooglishe your nearest branch.
   ungasizakala lapho

   Reply
 23. nakhu ngiphupha ngicosha imali la ngithanda khona ngiqale ngacosha uR2 imhlophe kanye nesihlanu R250 emvakwalokho bese ngicosha osheleni bebaniningi begcwel isandla ngingajabul kuthil ncazeli makhosi

  Reply

Leave a Reply