Amaphupho ngemali

 • Uma uphupha ukuthi unemali, lokho kuwuphawu olubi futhi kuphathisa kabi uma uyisebenzisa noma uyilahla, kodwa kuyinhlanhla futhi kusho ukuthuthuka uma uyinikezwa noma uyithola.
 • Ukuphupha uphiwa imali, futhi kuvela ephusheni lakho lapho uyamukela, lokho kusho inhlanhla ezayo.
 • Uma uphupha uphiwa imali bese kuba khona omunye umuntu oyithathayo kuwe, lokho kusho ukuthi kunabantu abazama ukukuthakatha kumbe abafuna ukukuthathela isiphiwo sakho noma ukuntshontsha inhlanhla yakho.
 • Uma uphupha ukuthi ulanda imali oyikweletisile kumuntu, kusho ukuthi kuzoba nokudlulela phambili entweni ozama ukuyenza.

Isho ukuthini imali emaphusheni akho?

Ukuphupha imali – ukuphupha inkece kuya ngokuthi enjani, uma kuyinkece engamaphepha (ukuphupha imali eyamaphepha) lokho kusho ishobolo, kodwa ke uma kuyimali emhlophe kusho inhlanhla.

Ukuphupha ngemali ewukheshi kusho amandla okufeza izinjongo ngenkululeko ephelele. Ungakhetha ukwenza okuthandayo. Inani lemali onayo ephusheni lisebenzisa izifundo zezinombolo ukuchaza okukhethayo noma ukuzizwa sengathi unamandla.

Ukuthenga ngemali ewukheshi kumela ukusebenzisa amandla noma amasu ukufeza izinjongo noma ukwenza izinto zenzeke ngendlela oyithandayo.

Ukuphupha ngokunikezwa imali ewukheshi kumela amathuba noma izimo ezikuvumela ukuthi ukwazi ukuzikhethela noma ube amandla obungenawo ngaphambilini.

Amaphupho ngokuhola imali

Uma uphupha ukuthi uhola imali eningi kusho inkathazo ikakhulukazi uma ungusomabhizinisi. Kungenzeka kube khona okulahlekelwayo maduzane.

Ukuphupha ngemali ewuhlweza kusho ukuthini

Ukuphupha ngokuthola imali ewuhlweza kumela imizwa emihle ngezinto ezizuzwayo empilweni uma uphapheme. Ukuzizwa ujabulile ngokuba unokungaphezu kwalokhu obunakho kuqala. Ukuqondidisa izinkinga, ukuba namandla engeziwe, noma inkulululeko ezuziwe. Kungamela nemizwa yokuba nenhlanhla. Ukuthola into ngenhlanhla noma ukuqondana ngendlela engajwayelekile empilweni lapho ophapheme khona. Amathuba agejiwe noma alahlekile asephinde abuya. Ukwazi ngokubaluleka kwento esempilweni yakho.

Ukuphupha ngemali ewuhlweza enqwabelene kumela imizwa ngawe uba nokuningi kunalokhu obunakho kuqala. Kungaba futhi ukuthi ugcina amasu noma ulindile ukuthola usizo noma ithuba. Ukwazi ngokubalulekile okubekiwe okusengxenyeni ethize yempilo yakho.

Ukuphupha ngokuqhwabaza imali ewuhlweza ngendlela enganendaba kumela ukuzwa kokungabaluleki kwento ozibone uzuza ngayo. Inhlanhla noma okubalulekile onganendaba nakho. Ukuziphatha ngendlela enganendaba ngento eyinhlanhla eyenzekile kuwe. Ukuzizwa unenhlanhla engaphezu kwabanye abantu noma ukuzizwa umuhle ngaphezu kwabanye abantu.

Ukuphupha ngokudlala umdlalo wokukhetha inhloko noma umsila wemali ewuhlweza kumela ukuzizwa noma ukuziphatha ngendlela engenandaba ngesinqumo. Ukudedela impilo noma isimiselo sikukhethele into.

Ukuphupha ngemali ewuhlweza eyisiliva kumela inhlanhla noma ukuqondana kwezinto. Ungazizwa unenhlanhla ukuba nokungaphezu kwalokhu obunakho ngaphambilini. Ithuba noma okungalindelekile okukulethele ukuqondisisa, amandla noma inkululeko.

Ukuphupha ngemali ewuhlweza eyigolide kumela imizwa emihle ngamandla noma amasu okwazi ukuwasebenza noma yinini mawuthanda. Ukuzibona uthanda into enokubaluleka onayo. Kungaba ukuthanda amathuba atholakalela wena. Ukujabulela ukwazi ukuthi unamandla noma inkululeko ehlale ikhona uma uyifuna.

Ukubona omunye umuntu enemali ewuhlweza yegolide kumela wena noma omunye umuntu ojabulela ukubona inkululeko ekuzikhetheleni noma amandla okwenza okuthandayo.

Ukubona abantu ababi benemali yegolide ewuhlweza kumela izinto ezingathandeki ngawe. Kungakhombisa izimo ezinzima zempilo ezenza wesabe noma udumale. Ungazizwa futhi ungenamandla okumisa umuntu onamandla noma amasu angephezu kwawakho.

Ukuphupha ngokucosha uhlamvu lwemali kungamela imizwa yokwenza imizamo yokufeza amacebo, ukuqondisisa noma izinjongo ozicabangile. Okubi ukuthi kungasho ukumosha isikhathi ngamacebo ocabanga ukuthi mahle kodwa angemahle.

Ukuphupha ngemali kusho ukuthini ngempilo yakho

Ukuphupha ngemali kumela amandla okufinyelela izinhloso noma izinjongo zakho. Izinjongo zingaba ezithinta ingqondo, okungokomzwelo, noma ukufinyelela lapho okwenzeka khona okuthandayo empilweni uma usuphapheme. Ukwazi ukucabanga, ukuzwa noma ukwenza okuthandayo empilweni. Imali ikhombisa ukuthi wena noma okuthize ngobuwena bakho bunamandla amangakanani. Kuwukuzazi.

Okuhle ukuthi imali imela okungenzeka, amandla namathuba. Iseluleko esiwusizo. Ukuziziwa ukwazi ukwenza into.

Okubi ukuthi imali ingakhombisa izimo ezingezinhle empilweni okunzima ukuzinqoba, noma amathuba angasetshenzisiwe. Kuwukuqhenya. Ungase uzizwe sengathi awunawo amandla anele okwenza okufunayo. Izitha zinamasu angcono kunawakho.

Ukuphupha ngokungabi nayo imali kumele imizwa yokuzizwa sengathi awuyilutho, ukungazethembi noma ukuzwa sengathi awunawo amandla okwenza into ofuna ukuyenza.

Ukuthola imali kumela ukuqondisisa okukukhulula ezintweni ezimbi nokukunikeza amandla okuba ngumuntu ojabulile noma okwaziyo ukwenza izinto, noma ozinakayo. Kunendlela izithiyo ezisuswa ngayo. Ukuzizwa uthukile ngamathuba amasha, amasu noma amandla okwenza into oyifunayo.

Ukuphupha ngokuwina imali kumela ukuzizwa unenhlanhla. Amandla noma amasu azuzwe ngenguquko noma obungawalindele.

Ukuphupha ngokuntshontsha imali kumela amandla, amasu, noma ithuba olihubayo. Ungase ungabi nandaba nokuthi omunye umuntu uthini noma ucabangani futhi kukhona okwenzayo vele.

Ukurojwa yimali kumela izindlela zokucabanga ezingezinhle noma izimo ezehlisa ukuzethemba kwakho, ukuzizwa ukwazi ukwenza izinto noma ezakhe izinkinga ezingokomzwelo. Ukuzwa lawo mandla, inkululeko noma izinto ezibalulekile zithathiwe kuwe.

Ukunikezwa imali kusho ukuqondisisa, izindlela zokucabanga ezinhle, noma izimo zempilo ezenyusa ukuzethemba kwakho. Kungakhomba nasezindleleni zokucabanga ezimbi noma izithiyo ezinqotshwayo. Ukuzwa ukukhula kwamandla akho noma izinga lenkululeko yakho. Unikezwa amathuba. Ukuzwa sengathi abanye bayakusiza ngezinjongo zakho.

Ukuphupha ngokunikeza imali kwabanye abantu kungakhombisa ukusekela kwakho kwezinjongo zabanye abantu. Ukusiza abanye abantu babe namandla kakhulu. Ukusiza umuntu oludingayo usizo. Okubi ukuthi kungakhombisa ukunikeza amandla akho noma ukusekela imikhuba emibi. Ukuvumela inkinga ikhule.

Ukuphupha ngokubala imali kumela imizwa yokubuyekeza amandla akho, inkululeko yakho noma ukuzethemba. Kuwukuthola ukuthi unamandla amangakanani. Ukuthola ukuthi ukushintshisana bekulungile noma cha. Okubi ukuthi kungakhombisa ukubuyekeza kwamandla akho noma amakhono akho ngendlela enokuzitshela noma engenaqiniso.

Uma abantu ababi ephusheni benemali kusho ukwesaba, imikhuba noma izimo zempilo ezinzima ezinamandla. Kungakhombisa nemikhuba emibi engasalawuleki.

Amaphupho ngemali ewuhlweza yethusi (ukuphupha imali yesilver)

Uma uphupha ukuthi unikezwe noma ucosha imali ewuhlweza yethusi kusho ukuthi kunobunzima obuzayo empilweni yakho maduzane.

124 thoughts on “Amaphupho ngemali”

 1. Ngicela ukubuza kusho ukuthin ukufica umuntu omaziyo esemgwaqeni wena uhamba nhemoto akucele imali ukhiphe u r10 oyisiliva umnike eyamaphepha uyibuyisele khukhwini.

  Reply
 2. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha uphiwa imali ewo 200rand indondakazi yakho uphinde ngakusasa uphuphe uphiwa abanye o 200 ngimngani wakho

  Reply
 3. kuyini ukuphupha uphuca ingane mabye eneminyaka ewu 5 imali uyithatha ucasukile yona isinokuswaca ngabuyela endlini ngayoyibala

  Reply
 4. Ngiphuphe ngiphiwa imali ewuhlweza ekhanyayo (bekungathi ngigibele ibhasi ngicula) kepha uma sengehla kuba sengathi iyashoda

  Reply
 5. Kusho ukuthini ukuphupha iisalukazi ongasazi sithenga ngemali engo R10 kube uwe omukela leyomali uyidlulisele kumdayisi, uthole kuthi naleyomali igugile ngathi yake yanamathelana yase ihluseka kabi yaxathuka

  Reply
 6. Kusho ukuthini ukuphupha uBaba wakho ekupha o-R200 abaningi bese wabonga……(iphupho elilodwa)wathola ukuthi ukhulelwa ugqoke umNazaretha walayitha amakhandlela awu-4

  Reply
 7. Sanibonani, ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha uBhuti wami omncane engipha imali, bekuwoR100 abaningi. Ephuphweni uhlangane nami, edolobheni wahamba wayothenga iNandos wangiphelezela saya la engihlala khona. Wathi inyama ngiyinike abantu engihlala nabo. Wase enginika imali, enye wafuna ukuyiTransfer. Ubedakiwe sonke lesikhathi wamane wafuna ukubuyisa. Wagijima, lapho usegijima nje unqunu ufuna ukuthola indawo angabuyisela kuyona.

  Reply
 8. Sawubona,

  kusho ukuthini ukuphupha udadewethu omcane engipha imali eningi. Engat ungipha yona sakuTraida (Bitcoin) ephonini.

  Ngelinye ilanga ngimphuphe engipha imali eningi efuna nokuyoTransferra ephonini. Engiphoqa.

  Ngiyabonga.

  Reply
 9. Ngcela ukubuza kusho ukuthini ukuphapha inikwa imali umamkhulu wakho eningi(usaphila) uyithathe uyifihle leyomali maqede kubengathi ubhaka amakhekhe ngathu kuzoba nomsebenzi

  Reply
 10. Sanibona…
  Ngicela ukubuza la, Kusho ukuthin ukuphupha ucosha imali, engathi ingula layini endleleni, imali ekho R20 no R10….
  Khakhona ubaba ongithethisayo, ngabaleka ngaya ehlathin, wase eyamemeza wathi angimhambisel iynkomo zakhe kwakhe, ngawela umfula onamanzi agelezayo ecelen khona emfulen ngibone imbongolo ezele, ilele no ntwana wayo…. Makudana nayo omunye umntwana kodwa loyo usefile.

  Elite iphupho….
  Ukuphupha ujahwa amabhubesi angaboni emehlweni, ugibele esihlahle elibeli ela uze usuke ubaleke engakutholanga….

  Elinye iphupho
  Ngivamise ukuphupha Kukhona la engiyakhona kodwa kube khona izinkinga endleleni ngigcine ngingasafikanga, kodwa ekugcineni kwam ngalama phupho, ngaziphusha ngaze ngagcina ngifikile emva kobunzima obude…

  Reply
 11. Sanibona…
  Ngicela ukubuza la, Kusho ukuthin ukuphupha ucosha imali, engathi ingula layini endleleni, imali ekho R20 no R10….
  Khakhona ubaba ongithethisayo, ngabaleka ngaya ehlathin, wase eyamemeza wathi angimhambisel iynkomo zakhe kwakhe, ngawela umfula onamanzi agelezayo ecelen khona emfulen ngibone imbongolo ezele, ilele no ntwana wayo…. Makudana nayo omunye umntwana kodwa loyo usefile.

  Elite iphupho….
  Ukuphupha ujahwa amabhubesi angaboni emehlweni, ugibele esihlahle elibeli ela uze usuke ubaleke engakutholanga….

  Elinye iphupho
  Ngivamise ukuphupha Kukhona la engiyakhona kodwa kube khona izinkinga endleleni ngigcine ngingasafikanga, kodwa ekugcineni kwam ngalama phupho, ngaziphusha ngaze ngagcina ngifikile emva kobunzima obude…

  Reply
 12. Ukuphupha ucela imali bathi bayakuboleka bakunike eningi uyijikise uthathe u R100 kumuntu ongamazi kodwa okungathi uyisangoma.

  Reply

Leave a Reply