isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngamabhubesi

Uma uphupha ubona ibhubesi kusho ukuthi kunengozi eza kuwe. Uma ulehlula ibhubesi ephusheni lakho kusho ukuthi uyovuzwa ngokuzikhandla kwakho okungaba ngodumo noma impumelelo emsebenzini. Uma ucabanga umshado kusho ukuthi umlingani wakho uyoba nomusa nobuhle.

57 thoughts on “Amaphupho ngamabhubesi”

 1. Uma uphupha amabhubesi amathathu, elilodwa limhlophe, mina ngigibele esihlahleni esomile ngiphethe inyama yenyamazane nawo asukuma engathi ezangakumina ngasengiphaphama

  Reply
 2. Sanbona

  Ngcela ukbuza kusho ukthin ukuphupha amabhubesi amabili ekomunye umuzi engathi kulowo muzi bekudlala izingane zikadadewenu kant azovele alume le enye ingane unyawo

  Reply
 3. Ngiphuphe amabhubesi amaningi ngathi eqile sawabalekela nabantu ekade sihamba nabo . Ebengalwi namuntu sangena endlini ebingavaleki kahle angina alala layndlini amanye ey hambela.

  Reply
 4. Ngiphuphe nginika libhubesi emanti langcolile besisendlini nalo latsi aliwafuni saphumela ngaphandle kunemfula sayakhona layonatsa manti emfuleni

  Reply
 5. Ngiphuphe amabhubesi amabili, athe eqhamuka ngalala phansi elilodwa langinuka ladlula, elinye langinuka langiluma isandla, ngigcine ngizama ukuligxhosha.

  Kanti ezinsukwini benginokudikizelwa yiso lakwaRights ngezansi.

  Reply
  • Sawubona unjani? Ngicela ukubuza uma waphupha amabhubesi amabili elilodwa likhulu elilodwa lincane, bese wena uyabaleka ungene komunye umuzi walangasekhaya ufike ungene egaraji alikhanyi bese kundlula ibhubesi elifaswe entanyeni ngabantu nje abaningi bayandlula bahambe bacinga lapho okuvulwe khona iGate. Babone ukuthi ngathi khona umuntu ovulile wangena lana bathi asingene khona emvakwalokho lingene selilodwa lebhubesi ngivese ngizwe ngathi impilo yami iphelile sengithi liyangiqeda ibhubesi ngavala amehlo kodwa belinganabo ubunguzi imina nje ebengithukile angaz yini eyathi ngivule amehlo aw mangithi ngibuka phezulu nayi iEx yami imile iyaSmile iphethe ubuhlalu obumhlophe nobubomvu abufake entanyeni yami ngisuse amehlo ami mangithi ngaphandle nakhu sekuyakhanya mangithi ngibheka eceleni lebhubesi elincane selihamba licinga ebumnyameni mina ngisele lakukhanya khona kodwa khona endlini eyodwa

   Reply
 6. Ngiphuphe usisi wam eya entabeni eqgoke ijezi elimhlophekwaqhamuka ibhubesi lamudla sibuka esehlathini ngaphesheya, sahamba sayibheka laphinde laqhamuka ibhubesi lendoda elibi kungathi Kade lalamba, ngabaleka ngagibela esihlahleni sengibabiza ngobagibeza ebesinabo.

  Reply
 7. Ngiphuphe amabhubesi amabile eza kumina ngithuke ngifune kubaleka kubekhona umuntu othi ungabaleke azokuluma mawubale.nangempela kube ngathi ayadlala mayefika ngakumina

  Reply
 8. Ngiphuphe ibhubesi kungena endlini but liqale Laguna kuhamba ingane Yami ayi ngavula iscabha Lavelle langena ngala okukhona mina langihogela iskhathi eside lasuka langbeka izandla okhakhayini ngaphaphama

  Reply
 9. ngiphuphe ngingaboni emehlweni basebangithathaekhaya ngiyogeza ehlathini ngithe ngisageza kwadlula izilwane ibhubesi ebilimhlophe,okunye obekubukeka njengedada,inkunzi kanye nizinye izilwane ebezinkulu ngendlela emangalisayo

  Reply
 10. Ngiphuphe ngsehlathini elinezihlahla lezohlahla ziboshelwe namabhubesi esifazane kunathi khona abangenza umhlatshelwa wawo engathi ngiphoswe kuwe. Ngikhonile ukubaleka ngaphunyuka kodwa ngthe sengicashile aphunyuka onke abulala kwasani nhlahla leyo ukuthi mina awabange esangthola ngicelukwazi incazelo

  Reply
 11. Ngiphuphe ngibona ibhubesi lihambela kude kunami kodwa lisondela laze lawela umfula leza ngasegcekeni. Ngibe sengibalekisa umndeni nami ngawufaka endlini ngavala umnyango namawindi. Lona liphelele ensimini ebude buduze nekhaya. Kungabe ikhona inkinga?

  Reply
 12. molweni ngphuphe amabhubesi aw3 ejaha ingulube nathinsibathath kodw lendawo inomoba nesihlahla nomfula ngaphansi kwezihlahla,owokwala abaleke ayolenga gatsheni lesihlahla owesibili engamnaki wow3 ezekum nam ngit nglenga gatsheni ngob ngyaz angenk eze ngikhethe elitebezelayo or elithambile.lithambe bhubesin ngliphush liyowa lezansi kodw gantsha liyehla liya ngala kuwe khon bhubesi ngaphapham😪😭ngab kuchazani??

  Reply
 13. Ngiphuphe ngise ndaweni yama bhubesi agcwele kodwa bewangangiboni

  Sekuyiphupho lesibili liyafana

  Reply
 14. Mina ngiphuphe ibhubesi belifuna ukulwa nami kodwa ekugcineni sengihlezi nalo endlini selenza ucansi kimi futhi sesizwana
  Ngabe kuchazani loko

  Reply
 15. Mina ngazi ibhubesi nesilo kuyidlozi lasekhaua futhi njalo Mina Uma ngiwaphupha awwkaze angenze lutho futhi kusuke kungawesifazane ngisho nesilo eyobungozi ngiyayeshwama!

  Reply
  • Vele ibhubesi uma uliphupha nje lisekhaya noma lizmele nje lingalwi, idlozi lasekhaya lelo,not ingozi bakithi,unless uma likulwisa.

   Reply
 16. Ngicela inchazelo, ngiphuphe kunelibhubesi ekhaya lapho ngalibona kucala langiyeka langasenti lutfo mine Newtownards lobekhona lapho ekhaya la attacker abantfu lapho ekhaya.

  Reply
 17. Ngiphupha ngesendlini yami, ungivula umyango ngabona ibhubesi lesilisa lingena endlini
  , lafike lahlaphansi. Kuchaza ukuthini Lokhu?

  Reply
 18. Ngiphuphe ngihamba ne bhubesi eceleni kwami lihambela ekuseni nje kingibona libheke phansi

  Reply
 19. Ngiphuphe ngivulela ibhubesi ebelivalelekile kanye nezinye izilwane kodwa Lona lithe angililandele nangempela ngalilandela angaz kupheleleph

  Reply
 20. Sawubona ukuphupha ibhubesi elifile bese bengibona amathambo wayo enhlabathini sengath ngisendaweni esehlathini

  Reply

Leave a Reply