Ukuphupha umlungu

Athini amaphupho ngomlungu? Ukuphupha umlungu ekupha imali kungasho inhlanhla ezayo noma amathuba amahle azokuvelela, noma ukuthi idlozi lakho likupha amandla okuphumelela. Kwesinye isikhathi ukuphupha umlungu kungasho idlozi lamanzi okuyidlozi lomndawe, noma ukukhanyiseleka ngokomoya.

Ukuphupha umlungu ekuthethisa kungasho ubunzima, ukudumazeka noma ukuphoxeka ozobhekana nakho empilweni.

Ukuphupha umlungu kungasho ukuthi unesilwane noma isexwayiso sokuthi kukhona ubunzima ozobhekana nabo. Kwesinye isikhathi kungasho ukuthi kini niyazalana nabamhlophe, ngakho-ke usuke uphupha okhokho bakho.

21 thoughts on “Ukuphupha umlungu”

 1. Sawbona
  Ngicela inchazele nganali liphupho ngiphupha ngisesikolweni nihleli e desk(ini) ngifundiswa mlungu swesifazane. Ingabe lishokuthini

  Reply
 2. Sawubona. Ngi cela ungisize. Ngi phuphe umlungu enjigimisa efuna ukungi shaya Kodak gangi thokoza Kusho kuthini

  Reply
 3. Sawubona ngsacela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha ngisiza umlungu obekungathi uyagula ngfike ngamqukula embhedeni ngimbalekisa ngoba bekunabanye abelungu abebethunywe ukuzombulala ngakwazi ukumbalekisa ngase ngimyisa kwenye indawo engathi ispa eyogezwa nakhona ubegezwa abanye abelungu after esencono kwafika abelungu abako 10 to 15 befike besika inwele zabo ezimhlophe , ezimnyama kanye nezi Brown ngikhangezile ngezadla zombili befike bagunde inwele nje imfuba engangesandla bese ebonga ngosizo engbanike lona ngoba sebewine izizumbulu zemali ngenxa yam.bakwenze loku beme ulayini bezobonga ngenwele kumina.

  Reply
 4. Mina ngilokhe ngiphupha abelungu ebengisebenza nabo (managers) bengihalalisele ngeziqu/isikhundla/ noma nje bajabule ukungibona.
  Kwenye inkathi ngiphuphe ngisiza isalukazi somlungu ngisisiza ngemoto yaso noma esitolo noma sikhipha imali kwiATM.

  Reply
 5. Molweni mina ngiphuphe ngihlezi nabelungu abanili ikhehla nesalukazi,base bethi yini engiyidingayo ezitolo njengoba ngizithwele nje ,ngase ngibala imithi yesilungulela neyomkhuhlane. Ngthe ngsabheke kuthi uzodinga ikhadi noma imali esehamba umkhulu wathi angokhululeke uzongthengel ngeyakhe Mali,ngcele kubuza ngabe lokhu kuchazani

  Reply
 6. Sanibonani kungabe kuaho ukuthini ukuphupha umlungu wase emsebenzini lakho kodwa efike nezingane zakhe amawele kusho ukthini.

  Reply
 7. ukuphupha ubulala umlungu bese kuvele ugogo wami osewashona ngathi ubuya ku vacation, ngabe kucaza ukuthini lokhu?

  Reply

Leave a Reply