Amaphupho ngamawele

Leli yiphupho eliyisixwayiso ngomuntu osondelene kakhulu nawe ogaqele ukuba sezicathulweni zakho, lokho okungaba ngokwesikhundla, indima oyidlalayo emndenini noma izinga okulo kulokho okwenzayo empilweni. Kafushane nje, singasho sithi yiphupho elimayelana nembangi yakho eyimfihlo efuna ukufana nawe. Okubalulekile ngaleliphupho ukuthi kumele uqaphele ubulili balawo mawele osuke uwaphuphile ngoba nalowo muntu usuke engowobulili obufanayo nawo.

64 thoughts on “Amaphupho ngamawele”

 1. Ukuphupha ingane yasekhaya encane yentombazana ikhala phezu kombhede mina ngithathe ithule ,kusho ukuthini?

  Reply
 2. Sawubona
  Usisi wami uphuphe nginama wele, aze ana magama wawo ungitshelile amagama ezingane, ingabe kuchaza ukuthi lokho?

  Reply
 3. Kuchazani ukuphupha amawele angafani amadala( non identical twins) eme eceleni komyeni wakho ekhala.

  Reply
 4. Ngiphuphe ngiteta amawele abafana aphuma nje kahle ekugcineni wathi udokotela kunomunye osele uyintombazane engafuni ukuphuma baze babiza ubaba wakhe bethi akakhulume naye ngizoteta and okumangazayo umuntu abamubizile sinobudlelwano naye kuyimanje

  Reply
 5. Ngiphuphe nginawele engingafuni ngathi ngiwashiye ekhaya lomuntu owubaba wawo edayisa uFishi wangincisha

  Reply
 6. Ngiphupha ngitetile amawele awu4 amantombazane leli elinye live seliphupha igazi ngamakhala ngakwazi ukulinqanda ngokuligeza kuthi kusenjalo nalawa amanye aphuma igazi ngawageza onke emakhaleni ngibesengijabula engathi bengikwenye indlu ngasika kuleyondlu ngoba bengbona ngathi azoshona ngaya kwenye safike salalake nawo amawele .ngicela ukubuza ingane lichazani leliphupho

  Reply
 7. Ngimphuphe umuntu wam engazisa ukuthi ukhulelwe amawele amathathu, angibuvezelwanga ubulili bamawele , kepha thina sinobulili obufanayo.

  Reply
 8. Kusho ukuthini ukuzibona usesibhedlela bese kuqhamuka umyeni wakho ephethe izingane ezimbili eyomfana nentombazane mubuza ukuthi ezikabani athi ezakho?

  Reply
 9. Sanibona cea ukubuza kushoni ukuphuphelwa ingane yakho umithi amawele aw5 angaziwa ubulili uhambe uyokwenz iscan ma ubuya lapho ukhombise umzali ajabule. Ngishibilike ngiwe bese kwathiwa amawele aphumile wonke?

  Reply
 10. Cela ukubuza kuchazani ukuphupha amawele abafana uhlezi nabo embedini ejabulile ngiwadlalisa

  Reply
 11. Kuchaza ukuthini ukuphupha uzalisa owasfazane amawele bekuwumfana nentombazane sengathi ngiyamusiza aphume eswini

  Reply
 12. Ngike ngaphupha ibhubesi lingijaha maqeda langangenza lutho , ngike ngiphuphe amabhayi,kuphinde kubenalelikhehla engathi liyahlanya lingidonsa noma livele lithi pheshe mase ngyacindezeleka ephupheni , ngaphupha nenyoka enombala o yellow no white no black , ngaphupha ngilandela amathwasa mangifika phambili sengilandela abagqoke amabhayi nebhlalu ngangena esitolo sama bhayi , ngaphupha namanzi ,okokqala olwandle ngicela usizo abantu bengibuka ngathi ngyahlanya okwesbili ngibhukuda emanzini amancane kodwa ngagwiliza ngaphinde izolo ngaphupha ngicula ingoma yobungoma ngifake nebhlalu neziphanda ngibukeka ngijabulile.ngicela ukuthola usizo

  Reply
 13. Ngicela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha uthandaza ingathi kukhona okuxoshayo, ubiza igama lika Jesu.

  Reply
 14. Sanibonani e e-iafrika.Bengisacela ningisiza ekuchazeni noma ekucaciseni leli phupho engibe nalo kuthanga ebusuku.Ngiphuphe nginomtwana osemncane sengathi bengiqeda kumzala kodwa ngingezwa buhlungu.Bengisemotweni ngimugonile ngiphethe amathawula amabili(akhona vele layndlini ngiyawasebenzisa) ngisafunda ukwembathisa umtwana.Kuthe ngisemotweni kwaqhamuka enye imoto ebishayelwa ubaba walomtwana.Ukuthi ngaze kanjani ukuthi ubaba womtwana angazi.Ngase ngicela umshayeli ukuthi amumise wama kodwa uma sengiphuma emotweni ngizomhlangabeza akasekho ngathi usenyamalele wangena esitolo ulinde mina ukuthi ngihambe.Ayi lihambe iphupho libe semfuleni lapho umfula unezindawo ezinenhlabathi eningi ongakwazi ukuzisebenzisa ukuze uweqe.Lo mtwana manje akasekho mncane usemdalanyana useyazihambela.Emva kokuba kube yichallenge ukuwela umfula ngimsize ngabona senginamawele anobulili obungafani.Ngiyacela ningisize ekucaciseni leli phupho.

  Reply
 15. Sekukaningi ngiphupha amawele unyaka wesibili lo yonke inhloko yewele sengiyiphuphile, amabili, amathathu, awobulili obufanayo, awobulili obungafani, nalawo asesele ngawodwana (elinye selenda) sekuyangixaka manje ukuthi kusho ukuthini

  Reply
 16. Kusho ukuthini ukuphupha iwele lakho ozalwa nalo? Ulijabulela engathi Kade waligcina ukulibona?

  Reply
 17. Cel kubuza kuchazan kuphupha umngan wakho ephethe amawele umfana nentombazane ethi awakhe uzake won a nokuphupha ingwenya emanzini

  Reply
   • Thokoza, I dreamt that my brother and I a young boy,I don’t have a brother mind you but in the dream I did,we were captured by the river by some woman from eSwatini and she joked about eating us but they didn’t,next thing the boy is gone and im told that the Swati king wants to take me as a second wife,the first wife didn’t like me,I didn’t see the king but I saw myself playing the role of the second wife the king’s mother liked me coz I was smarter than the first wife.Nothing happened between the king and I,the first wife just didn’t like me.

    Reply
     • Thokoza,I once was desperate and got a woman who used izigubhu to assist me,she tried to ukungvala but couldn’t, recently I had a dream of her wanting to find her family and apologize,I told her in the dream kzomele afembe to find idlozi lakhe and talk to them,she looked like she was stuck or sad coz she said abasekho.

      Reply
     • Thokoza,I dreamt I was at my mom’s side of the family and there was a party also people from my mom’s church,kwavuka idlozi and my uncle sed kmele ngishiselwe impepho coz they can’t see me and then my brothers child try to hit me but she couldn’t next thing I’m sitting with my aunt I say I’m going to bath and she wanted to give me her towel I told her I have one and my cousin asked to join me whose a girl,we couldn’t fit in the bathtub but we managed to bath and I left.

      Reply
 18. Thokoza,ngiphuphe my son engamawele amathathu,elele emnyango kwamakhelwane,ngathatha ngawahambisa ngawayise endlini ekhaya,kukhona iculo lobungoma I was singing sengyolanda elokugcina iwele lingiculisa lona.ingasali khumbula iculo kodwa benghamba ngigida ngilizwa lingipha inkuthazo.

  Reply
 19. Sanibona sacela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ufundisa kanty vele ufundela ukuba uyena uthishela?

  Reply
 20. Ngicela ukbuza kusho ukuthini
  Ukuphupha izingane zakho zamawele zimuke nomfula kodwa ugcine uzikhiphile

  Reply
 21. Ngicela ukubuza ukuthi kuchaza ukuthini lokhu engikuphuphile, ngiphuphe ngiphukile sengingasakwazi ukuhamba. Ngavuka kungathi bengiphuke ngempela emlenzeni wami.

  Reply

Leave a Reply