Impilo yamawele

Kunesithombe esake sasabalala ezinkundleni zokuxhumana kanye nasemaphephandabeni esiZulu, la okubanakala intombi egcagca nezinsizwa ezimbili ngesikhathi esisodwa. Lesi sithombe si…

Amaphupho ngamawele

Leli yiphupho eliyisixwayiso ngomuntu osondelene kakhulu nawe ogaqele ukuba sezicathulweni zakho, lokho okungaba ngokwesikhundla, indima oyidlalayo emndenini noma izinga okulo kulokho okwenzayo empilweni. Kafushane nje, singasho sithi yiphupho elimayelana nembangi yakho eyimfihlo efuna ukufana nawe. Okubalulekile ngaleliphupho ukuthi kumele uqaphele ubulili balawo mawele osuke uwaphuphile ngoba nalowo muntu usuke engowobulili obufanayo nawo.