Amaphupho ngelulwane

Uma uphupha ubona ilulwane kuyishwa ngakho kufuneka uqaphele okwesikhashana. Ilulwane yisilwane esimbaxambili, sakheke saba nomzimba wenyoni kepha ikhanda lingelegundwane. Emaphusheni ilulwane lisho ukubakhona komuntu oyixoki ngobumbaxambili kuwena nasetheni zakho. Lomuntu uba muhle uma ephambi kobuso bakho kepha uyingozi ngemva kwakho. Angeke kwambuleleke ukuthi umazi lowomuntu ngokwephupho, kodwa okuyaye kubaluleke yindawo osuke ukuyo wena ophuphayo okuyiyona … Read more

Amaphupho ngepigogo

Uma uphupha ubona ipigogo kusho ukuthi uzosebenzela into ethile kanzima kodwa ngeke uphumelele. Okuyibona bodwa abantu ababa nenhlanhla uma bephupha amapigogo ngabalimi. Amaphupho ngenyoni yombani. Amaphupho ngezinyoni. iAfrika

Amaphupho ngesikhova

Uma uphupha ubona izikhova kusho ukuthi uneshwa futhi usizi luyeza kuwe. Uma uphupha ukuthi sizichwaneke endlini yomunye umuntu futhi siyakhala izinto ezimbi zizokwehlekalela lowomndeni. iAfrika

Amaphupho ngezinyoni zokuzingelwa

Uma uphupha uzingela izinyoni kusho ukuthi uyoba nenjabulo nempumelelo uma uzibamba. Uma kungomunye umuntu ozingela izinyoni kusho ukuthi isithandwa sakho siyakukhohlisa. Amaphupho ngenyoni yombani. iAfrika

Amaphupho ngomhlambi wezinyoni

Uma uphupha umhlambi wezinyoni kusho inhlanhla nokuchuma ekusaseni lakho. Uma ufuye izinyoni kusho ukuthi ibhizinisi lakho liyophumelela kakhulu futhi uyozuza kakhulu kulo. Amaphupho ngenyoni yombani. Amaphupho ngezinyoni. Amaphupho ngezinyoni zokuzingelwa. iAfrika