Amaphupho ngelulwane

Uma uphupha ubona ilulwane kuyishwa ngakho kufuneka uqaphele okwesikhashana. Ilulwane yisilwane esimbaxambili, sakheke saba nomzimba wenyoni kepha ikhanda lingelegundwane. Emaphusheni ilulwane lisho ukubakhona komuntu oyixoki ngobumbaxambili kuwena nasetheni zakho. Lomuntu uba muhle uma ephambi kobuso bakho kepha uyingozi ngemva kwakho. Angeke kwambuleleke ukuthi umazi lowomuntu ngokwephupho, kodwa okuyaye kubaluleke yindawo osuke ukuyo wena ophuphayo okuyiyona … Read more

Amaphupho ngepigogo

Uma uphupha ubona ipigogo kusho ukuthi uzosebenzela into ethile kanzima kodwa ngeke uphumelele. Okuyibona bodwa abantu ababa nenhlanhla uma bephupha amapigogo ngabalimi. Amaphupho ngenyoni yombani. Amaphupho ngezinyoni. iAfrika

Amaphupho ngesikhova

Uma uphupha ubona izikhova kusho ukuthi uneshwa futhi usizi luyeza kuwe. Uma uphupha ukuthi sizichwaneke endlini yomunye umuntu futhi siyakhala izinto ezimbi zizokwehlekalela lowomndeni. iAfrika

Amaphupho ngezinyoni zokuzingelwa

Uma uphupha uzingela izinyoni kusho ukuthi uyoba nenjabulo nempumelelo uma uzibamba. Uma kungomunye umuntu ozingela izinyoni kusho ukuthi isithandwa sakho siyakukhohlisa. Amaphupho ngenyoni yombani. iAfrika

Amaphupho ngomhlambi wezinyoni

Uma uphupha umhlambi wezinyoni kusho inhlanhla nokuchuma ekusaseni lakho. Uma ufuye izinyoni kusho ukuthi ibhizinisi lakho liyophumelela kakhulu futhi uyozuza kakhulu kulo. Amaphupho ngenyoni yombani. Amaphupho ngezinyoni. Amaphupho ngezinyoni zokuzingelwa. iAfrika

Amaphupho ngokhozi

Uma uphupha ubona ukhozi kusho ukuthi uzophumelela emsebenzini ikakhulukazi uma ulibulele. Uma lizichwaneka endlini yakho lokho kusho ukuthi uzobhekana nezikhathi ezikhathazayo ekhaya lakho. iAfrika

Amaphupho ngamajuba

Uma uphupha ubona amajuba kusho ukuthi uzoba nenhlanhla nempumelelo ikakhulukazi uma endiza. Uma ubona amajuba amhlophe kusho ukuthi izinsizi zakho zizodlula maduze. iAfrika

Amaphupho ngezinyoni

Uma uphupha ubona izinyoni kungasho izinto eziningi ezahlukene. Uma uzizwa zicula kusho ukuthi kuzoba nenkinga maduze. Uma uzibona zindizela phezulu lokho kusho ukuthi ukhohliswa ngabantu obucabanga ukuthi ungabethemba. Uma uzibona endle kusho ukuthi uzozwa izindaba ezingalindelekile. Uma uphupha izinyoni ezinkulu kusho impumelelo uma ucebile futhi uma uphupha izinyoni ezincane kusho impumelelo uma umpofu. Amaphupho ngenyoni … Read more

Amaphupho ngenyoni yombani

Uma uphupha ukuthi ubona inyoni yombani kuzoba nobunzima emndenini wakho maduzane ikakhulukazi uma inyoni ihlala phezu kwendlu yakho. Qaphela ukuduma kwezulu nombani okwesikhashana ngoba kungenzeka ukuthi usenkingeni. Amaphupho ngezinyoni. Amaphupho ngezinyoni zokuzingelwa. iAfrika