Amaphupho ngezinyoni, izilwane nezinambuzane

Asho ukuthini amaphupho amayelana nezinyoni, izilwane eziphila emanzini nasemhlabeni kanye nezinambuzane? Lokhu kuhlanganisa amajuba, izinkozi, izidleke, izintuthwane, izimpukane, amazeze, amaqhwagi, amasele, izinyoka kanye nezibankwa.

Leave a Reply