isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Imfuyo esizweni sikaPhunga noMageba

Indoda engafuyile kwaZulu yayingahloniphekile neze ngoba amandla endoda ayebonakala ngemfuyo yayo. Lokhu akusho ukuthi labo abangenayo hlobo imfuyo  bona babengenazwi emphakathini, babenalo izwi kodwa isisindo salo sisincane kunesalabo abafuye kakhulu. Ngokujwayelekile phakathi kwemfuyo etholakala ngobuningi ezweni likaPhunga noMageba kubalwa izinkomo, izimbuzi, izinkukhu kanye nazo ke izincanga, bese kuthi kwezinye izindawo kufuywe izingulube noma-ke zona zingajweyelekile … Read more

Ukubaluleka kwemfuyo

Izilwane zasekhaya azigcini nje ngokufuyelwa ukuthengiswa, ukuhlatshwa nokuthi zande , kepha zinendima enkulu eziyidlalayo ekhaya njengoba phela imfuyo isondelene kakhulu nabantu abadala, phecelezi amadlozi noma amathongo. Lapha sikhuluma ngokuthi imfuyo idlala yiphi indima ezintweni ezithinta abadala. Imfuyo phela kubuye kube yiyo ethwala ijoka lokubambela laba abasuke bebhekene nolaka lwabaphansi uma kukhona okumele kwenziwe ekhaya ngokwesintu. … Read more

Izinhlobo zezinkomo

Njengazo zonke izilwane, izithelo kanye nezitshalo ezinemibala ehlukahlukene kanye namagama ahlukahlukene izinkomo nazo zinjalo. Izilwane zasekhaya kanye nezasendle zinemibala eyahlukahlukene kanye namagama ahlukahlukene okwenza kube lula ukuzehlukanisa ngoba  ezinye zime ngokufana futhi zinemizimba efanayo. Kulengosi siloba ngezinhlobo zezinkomo ngokwehlukahlukana kwazo ngokwesintu. Ibhelu – inkomo ebizwa ngokuthi uSuthu, kanti igama layo elingumfakela  “i-Afrikander”. Ubhonya – Lona … Read more

Amaphupho ngokufuya izinkomo

Ukuphupha ufuye izinkomo kunezincazelo ezahlukahlukene: Kubantu abacebile empilweni kusho ukwenzeka kwento ezoba yihlazo noma ukulahlekelwa okukhulu. Kubantu abampofu lisho ukuzuza okuthile. Ubunjalo kanye nesimo sezinkomo ophupha uzifuyile nakho kunezincazelo zakho: Uma uphuphe ufuye izinkomo ezikhuluphele, lokho kusho inala. Kanti uma uphuphe ufuye izinkomo ezondile, lokho kusho ukuza kwendlala.

Amaphupho ngenkomo

Uma uphupha ubona izinkomo noma amankonyane incazelo iya ngokuthi uyazilawula noma cha. Uma uzibona zisemadlelweni noma uzelusa kusho impumelelo nenhlanhla ekusaseni lakho. Uma zikuhubha kusho ukuthi izitha zakho zikukhunkule ngomoya omubi futhi zizokunqoba. Kuhlale kuyishwa ukuphupha inkomo emnyama nokho futhi kusho ukuthi kuzoba nezinkinga emsebenzini wakho noma ebudlelwaneni bakho.

Amaphupho ngenkunzi

Uma uphupha ubona inkunzi ngokujwayelekile kusho izinto ezimbi ekusaseni lakho. Kusho ukuthi kuzoba nenkohliso ukungqubuzana kanye nenkinga okuzokwehlela ikakhulukazi uma kuyinkunzi emnyama. Amaphupho ngenkomo.

Amaphupho Ombango

Kunabantu abanesiphiwo ngendlela eyisimanga abanye abayi ngisho ukuyohlola komunye umuntu ngoba konke okwenzekayo kubona bayakuphupha. Kwesinye isikhathi athi uyohlola ngoba efuna ukuba nesiqiniseko avele umuntu ohlolayo amtsheleukuthi useyayazi nje into ayizele kuyena. Kuvamise ukuthi umbango kube yinto embi futhi egcina ingakhipha ngisho isidumbu. Kuqala umbango kwakujwayeleke ukuthi kube yilapho abantu begane umuntu oyedwa babange bagcine … Read more

Amaphupho ebhadi

Amaphupho ebhadi isikhathi esiningi awadingi ukuthi ahunyushwe noma achazwe ngoba okwenzeka kulona kusuke kuyilokho okuphuphayo. Uma uphupha usendaweni emnyama ungakwazi ukuphuma kuyona. Kusuke kuyibhadi ongeke uphume kulona. Uma ujwayele ukuphupha leliphupho kubalulekile ukuthi uma ungumuntu okholelwa ezintweni zesintu uhambe uye kulabo ababonayo noma izangoma. Usuke utshengiswa ukuthi izinto zakho zimnyama azilungile. Ibhadi liyenziwa ngumuntu owumthakathi … Read more