isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Imfuyo esizweni sikaPhunga noMageba

Indoda engafuyile kwaZulu yayingahloniphekile neze ngoba amandla endoda ayebonakala ngemfuyo yayo. Lokhu akusho ukuthi labo abangenayo hlobo imfuyo  bona babengenazwi emphakathini, babenalo izwi kodwa isisindo salo sisincane kunesalabo abafuye kakhulu. Ngokujwayelekile phakathi kwemfuyo etholakala ngobuningi ezweni likaPhunga noMageba kubalwa izinkomo, izimbuzi, izinkukhu kanye nazo ke izincanga, bese kuthi kwezinye izindawo kufuywe izingulube noma-ke zona zingajweyelekile … Read more

Izinhlobo zezinkomo

Njengazo zonke izilwane, izithelo kanye nezitshalo ezinemibala ehlukahlukene kanye namagama ahlukahlukene izinkomo nazo zinjalo. Izilwane zasekhaya kanye nezasendle zinemibala eyahlukahlukene kanye namagama ahlukahlukene okwenza kube lula ukuzehlukanisa ngoba  ezinye zime ngokufana futhi zinemizimba efanayo. Kulengosi siloba ngezinhlobo zezinkomo ngokwehlukahlukana kwazo ngokwesintu. Ibhelu – inkomo ebizwa ngokuthi uSuthu, kanti igama layo elingumfakela  “i-Afrikander”. Ubhonya – Lona … Read more