Imfuyo esizweni sikaPhunga noMageba

Indoda engafuyile kwaZulu yayingahloniphekile neze ngoba amandla endoda ayebonakala ngemfuyo yayo. Lokhu akusho ukuthi labo abangenayo hlobo imfuyo¬† bona babengenazwi emphakathini, babenalo izwi kodwa isisindo salo sisincane kunesalabo abafuye kakhulu. Ngokujwayelekile phakathi kwemfuyo etholakala ngobuningi ezweni likaPhunga noMageba kubalwa izinkomo, izimbuzi, izinkukhu kanye nazo ke izincanga, bese kuthi kwezinye izindawo kufuywe izingulube noma-ke zona zingajweyelekile … Read more

Ukubaluleka kwemfuyo

Izilwane zasekhaya azigcini nje ngokufuyelwa ukuthengiswa, ukuhlatshwa nokuthi zande , kepha zinendima enkulu eziyidlalayo ekhaya njengoba phela imfuyo isondelene kakhulu nabantu abadala, phecelezi amadlozi noma amathongo. Lapha sikhuluma ngokuthi imfuyo idlala yiphi indima ezintweni ezithinta abadala. Imfuyo phela kubuye kube yiyo ethwala ijoka lokubambela laba abasuke bebhekene nolaka lwabaphansi uma kukhona okumele kwenziwe ekhaya ngokwesintu. … Read more