Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izinganekwane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado

Sesha

Amaphupho Ebhadi

Amaphupho ebhadi isikhathi esiningi awadingi ukuthi ahunyushwe noma achazwe ngoba okwenzeka kulona kusuke kuyilokho okuphuphayo. Lezincazelo ezingezansi sizinikwe nguMama uNelisiwe Sibiya, ohlala endaweni yase Nanda eCongo.

 • Uma uphupha usendaweni emnyama ungakwazi ukuphuma kuyona. Kusuke kuyibhadi ongeke uphume kulona. Uma ujwayele ukuphupha leliphupho kubalulekile ukuthi uma ungumuntu okholelwa ezintweni zesintu uhambe uye kulabo ababonayo noma izangoma. Usuke utshengiswa ukuthi izinto zakho zimnyama azilungile. Ibhadi liyenziwa ngumuntu owumthakathi enza ukuthi ungalungelwa yilutho empilweni. Kuthi noma uzama izinto ezikuyisa empumelelweni kungalungi lutho. Kumuntu okholwayo uyathandaza aze aphumelele.
 • Uma uphuphe ubhukuda emanzini angcolile, kuwona ubone ingane enqunu uthi uyayibamba ingabambeki. Ugcine usendaweni emnyama. Leliphupho lijwayeleke kubantu besifazane abaphuphunyelwa yisisu. Kusuke kuyingane yakho leyo eyaphuphumayo. Leliphupho lisuke likutshela ukuthi ubumnyama bakho benziwa yini. Ingane isuke ikutshengisa ukuthi isikhulile ifuna ukwenzelwa izinto eziqondene nayo. Ngenhlanhla leliphupho liyakwazi ukuphumelela uma lowo ezolandela izigaba ezifanele. Umuntu wesifazane uyakwazi ukugeza lesinyama. Imithi itholakala kubantu abalaphayo ngokwesintu. Okubalulekile ukuthi nengane kufanele yenzelwe umsebenzi wayo owaziwa ngokuthi ukuyigqokise nokuyetha nokuyiqamba igama. Uma umuntu elandele lezigaba ezingenhla isinyama siyasuka.
 • Uma uphupha umuntu ekudunusela engagqokile okungabe uyamazi noma awumazi: Lokhu kuchaza ibhadi elihambisana nesichitho eliza kuwena. Kokunye kuyenzeka kuvele umuntu omaziyo kwenzeke kube uyena okuphosa ngesichitho. Leliphupho lijwayeleke kubantu besifazane ababanga isoka.
 • Uma uphupha uphucwa imali umuntu noma uphuphe uphiwa into bese kuba khona umuntu okuphucayo: Kusuke kuyibhadi lokuthi uzophucwa isipho sakho ositholile noma osazosithola. Noma kusuke kukhona umuntu owathatha izinhlanhla zakho wazenza ezakhe. Esikhathini esiningi kuvamise ukuthi kube ngumuntu womndeni. Ngoba noma umuntu wangaphandle angakwenza kodwa akawazi amadlozi akini. Uthi noma ekwenza owangaphandle kungalungi kahle. Ngoba amadlozi akini ayakwazi ukuvulela inhlanhla. Kodwa uma kumuntu wakini kuba nenkinga ngoba ukhuluma nalo idlozi leli nawe okhuluma nalo. Ungakulungisa lokhu kodwa ngoba ungumuntu oseduze nawe angakwazi ukukubona uma wenza izinto eziqondene nalokhu bese yena egadla kakhulu kunakuqala. Ugcina ubona ukuthi zonke izinto oziphuphayo zenzeka kumuntu wakini.
 • Uma uphupha umuntu ekupha izingubo ezindala noma ekuwashisa izimpahla zakhe ezindala. Amanzi owasha ngawo engcolile nezingubo ezichilizela ngakuwena: Kusuke kuyibhadi kukhona umuntu okulethela ubumnyama emzini wakho. Kokunye uke uphuphe uphiwa imali emnyama noma uwathole endleleni. Imali emnyama ichaza ibhadi. Kusuke izinto zakho zingeke zikuhambele kahle empilweni. Noma kwesinye isikhathi usuke utshengiswa ukuthi kukhona izinto ezingahambi kahle. Umuntu ongumthakathi uyakwazi ukuthi akulethele ibhadi lokufa emzini wakho. Lokho ukubona ephusheni ngokuthi akulethele ingubo emnyama. Uma lengubo uyinqabile ephusheni lowo obekunika yona uzovelelwa okubi. Kodwa ngedlozi lakini ube usuyaboniswa ebusuku ukuthi kunezinto ezimbi ezizokwenzeka nezisa zokwenzeka. Amaphupho abalulekile ukuthi ungawakhohlwa uma usuvukile ukwazi ngisho ukuwachaza. Uma ungakwazi buza kubantu abadala ngoba kuyenzeka ukuthi kunento otshelwa yona.
 • Ukuphupha ibhokisi lomgcwabo – Isifo sasekhaya

51 thoughts on “Amaphupho Ebhadi”

 1. Bengisacela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ubaleka ujahhwa abantu emgaqweni.

  Reply
 2. Ingabe kusho ukuthin udla u-ice cream unikwe ugogo ongamazi bese emveni kwalapho ukhishwa isisu uphaphame ngenpela sikukhipha

  Reply
 3. kusho ukuthini ukuphupha ingane yomfana ena (4YRS) iminza kwi pool bese ihlengwa ugogo ngendwangu emhlopfe

  Reply
 4. Kishore ukthin ukphuphwa umuntu othandana naye ungagqokile kuthi kanjalo akbone uphuma ufishi ophilayo nenyoka ephilayo

  Reply
 5. Kusho ukuthini ukuphupha unodade wenu asebashona bese ubona isihlahla samajikijolo mawuthi yasondela izinyosi

  Reply
  • Thato othandekayo,
   Kunzima ukusho noma ungazihamba izinyanga ezimbili ezahlukene noma qha. Nguwena okumele wenze lesosinqumo ngoba nguwena onomlando nobudlelwano nalezo zinyanga, nguwena owaziyo ukuthi udingani kuzo, nguwena futhi owazi imbangela nesizathu sokucabanga ukuzihamba zombili lezozinyanga. Kodwa sengathi indaba ilele ekutheni awufuni ukuthi zona lezozinyanga zazi ukuthi uzisebenzisa zombili – kungani? Mhlawumbe kungakusiza ukuthatha isinqumo esinobuhlakani uma ungaqala ngokucabanga ngobungozi obungenzeka kuwe uma usebenzisa izinyanga ezimbili ngesikhathi esisodwa zibe zona zingakwazi lokho.

   Reply
  • Ingabe leli yiphupho eliphindaphindayo yini noma uphuphe kanye nje? Yini enye oyibonayo noma eyenzekalayo ephusheni lakho? Izimpendulo kulemibuzo zingasiza ukuholela encazelweni yephupho lakho.

   Reply
 6. Ngiyabingelela.Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha umuntu ophilayo egqoke isudu emhlophe?

  Reply
 7. hi. ngicela ukubuza kuchaza ukuthini, ngphuphe ngihamba nosis wam siya esontwen siphethe imithwalo emningi sibuye sihlale phansi sidle inyama yangaphakathi.

  Reply
 8. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha umuntu wesilisa.
  Nokuphupha uthelwa ngesihlabathi sase mathuneni ebusweni

  Reply
 9. Kusho ukuthini ukuphupha ubona izimoto eziningi simile phakathi kwazo kukhona nemoto ethwala izidumbu bese kuqhamuka umuntu efuna ukukubamba umshaye avuvuke umzimba wonke

  Reply
 10. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha kukhona. Amalulwane amanengi ekhanda lakho uma ukama aphuma nezinwele

  Reply
  • Ngiyabona ukuth kade ufunda incazelo yamaphupho ebhadi, umbuzo wakho wona usuthinta izingubo ezimnyama, inzilo. Kuyacaca ukuthi ucabanga ukuthi amaphupho akho akhomba isifo. Nalu ulwazi esinalo olungasiza ukuba uhlaziye amaphupho akho ukuthi kazi aqondene nani: https://iafrika.org/amaphupho-okufa/

   Reply
 11. Sanibona ngicela ukubuza ngiphuphe ngidlala igazi lomuntu ochithekelwe yisisu Uma ngivukwa ngyaphala za ngicela ukubuza lichaza ukuthin

  Reply
 12. ukuphupha ubheke emafini bese kuba khona izwi elithi’yithi abakwamvelase buyela ekheya uyogezwa

  Reply
 13. U kuphupha indodana yakho i wela e sizibeni kodwa amanzi a khona ahlanzekile. Ngi ncela incazelo

  Reply
 14. Ngicela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha umuntu omaziyo ophilayo wesifazane enqunu ekhala, kuze kufike amaphoyisa amubhoze ngengubo yokulala emnyama?

  Reply
 15. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha upheka inyama yenkukhu bese ubonaisoka lakho lilele embhedeni lingagqokile bese ubona nobaba walo engathi uyambalele ngoba usuke ugqoke ibhulukwe egcineni ubone isoka lakho selihamba nentombi

  Reply
 16. Ngicela ukubuza uma uphuphe ingane yakho ephilayo kungathi bayenza umkhovu kusuke kuchaza ukuthini

  Reply
 17. Ngcela ukbuza kuth kusho ukthin ukphupha umuntu enanithandana naye nihlez ndawonye nengane eyaphuphuma, uphinde umphuphe eginqeke nemoto

  Reply
 18. Ngicela owaziyo angisize ngiyafa amaphupho esoka esesahlukana nalo.. Ngiliphupha lilele esbhedlela lehlelwe yingozi kube yimi engihlala eduze kwalo.

  Ngiphinde ngiliphuphe engathi siyabuyisana kodwa mangilibona akekho okhulumisa omunye siyizitha nje.

  Kungabe sengixolile noma yena usexolile kuchazani loku

  Reply
 19. Xa ndiphupha imfene ezimbini zincinci zisiza kum ngoku mna ndibe sendisoyika.lithetha ukuthini elo?

  Reply
 20. ngicela ukubuza mina kuchaza ukuthini ukuphupha ushibilika odakeni endaweni eyehlelayo uze ubalanse ngezandla uma usuhlamba izandla ubone usunesihlabathi sasolwandle singaphansi kwesikhumbupha njengamapapamuza okusha

  Reply

Leave a Reply

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.