55 thoughts on “Amaphupho ngekhehla noma isalukazi”

 1. Thokoza kusho ukuthini ukuphupha nekwaguqa isalukazi sikushisela impepho Bese uphatha leyo mpepho likhulume izwi lithi akuphume isalukazi kuqala siphathe leyompepho

  Reply
 2. Kusho ukuthini ukuphupha u Anti ongasekho engathi sizihlalele kahle akanankinga, angi hug aze ancikise ikhanda lakhe esifubeni kimi

  Reply
 3. Ngyabingelela. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ikhehla elimphnga nezinwele ezinde eliyishayina, lifike lithule lingasho lutho?

  Reply
 4. Thokoza kuchaze ukuthin ukuphupha ongathi khona oshonile phansi khon u plastic ogcwelw Imali emhlophe ebese ugogo wami osashona angithume Ukuth ngyokhipha u R15 owo R5 ufuna ukupha ingane

  Reply
 5. Kusho ukuthini ukuphupha ikhehla elidala kakhulu nesalukazi engathi use combining thizeni becela ubaphakele

  Reply
 6. Thokoza kusho kuthini Kuphupha umuntu othandanaye nithenga indlu kepha ibhobokile uphahla lwasekhishini emvakwAlokho kuqhamuke isalukazi sakwashembe sathi guqani saphinde sasinika kudla sathi Dlanini bantabami anonymous

  Reply
 7. Thokoza, Umkhwe wami uphuphe ubaba ongizalayo ehambisana namakhehla amabili. Umbingelele, wambuza ukuthi sikuphi. Ube esemtshela ukuthi asithule nje sibukele! Wase eyahamba nawo Amakhehla lawo

  Reply
 8. Thokoza ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ugogo wakho osewashona ezofuna isicathulo sakhe esondwa…kodwa agcine asithole kube nokujabula endlini?

  Reply
 9. Ngibingelele ngcela ukbuza kuchazani ukphupha iqulu labantu abahlomile beholwa isalukazi nekhehla abampunga ekhanda engingabazi kodwa kungathi abakithi bethukuthele bangene kumuzi engwaziyo baqothe babulale wonke umuntu kulelo khaya?

  Reply
 10. Thokoza ingabe kusho ukuthini uma uphupha ikhehla lomlungu elihamba nezingane ezimbili umfana nentombazane bebahleli kwami ngaphandle kwegate?

  Reply
 11. Thokoza gogo kusho ukuthini ukuphupha ulandelwa isalukazi kumbe izalukazi uze ubaleke still zikulandele. Lezalukazi ngazuthi azikho kahle esimweni somqondo sezikhulile futhi. Sekokwesbili ngiphupha into efanayo

  Reply
 12. Thokoza 👏 ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ugogo wakho ongasekho icansi kodwa ngsheshe ngaphaphama ngingakalamukeli

  Reply
 13. Uphupha umfana wakho ezoxolisa egqoke izimpahla ezimnyama; yena uyaphila. Empeleni kwakumele sihambe wathi akafuni Manje sengiyamphupha esezoxolisa esethi masihambe

  Reply
 14. kusho ukuthini ukuphupha ugogo wakho engasekho engagcokile elele esofeni, athathe ithawula olibhincile ambathe ngalo.

  Reply
 15. Thokoza Kuchana ukuphuswa umnyeni wakho usemanzini ufake izingubo ezimhlophe uphethe izinkukhu ezimbili ezimhlophe kukhona umnendeuni walapho ngingcangcele khona unginikelela ngemali emhlophe mase kubakhona ikhehla eliphethe ishoba elimbethe okumhlophe kuhlabelelwa iculo elithi ” THABATHA KUKHANYE”

  Reply
 16. Kusho ukuthini ukuphupha isalukazi sikunika metshisi sithi khanyisa ikhandlela uma uthi yakhanyisa kuyacima lmikhandlela lize likhanye ngoluthi lwesifayifi

  Reply
  • Uma uphupha ubona ikhehla noma isalukwazi kusho ukuthi kukhona ozokusiza uphume ezinkingeni zakho maduzane. Uma udinga imali ukhona ozokuboleka imali.

   Reply
 17. Thokoza ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ugogo wakho osewashona egeza nengane yakho?

  Reply

Leave a Reply