Ukuphupha ugqoke umfaniswano

Uma uphuphe ugqoka umfaniswano wesonto, womsebenzi, wesiko noma okunye okwenzayo empilweni; lokho kuyinto enhle. Leli phupho liyibika lokuthi kulokho ogqoka umfaniswano wakho usuke wenza kahle kakhulu kukhona futhi abantu ohlanganyela nabo kulokho basuke bekukhonzile kakhulu bekuthakasela ukuba nawe. Isibonelo: Uma ugqoka umfaniswano womsebenzi, kusho ukuthi abaphathi bayayithanda indlela owenza ngayo umsebenzi.

41 thoughts on “Ukuphupha ugqoke umfaniswano”

 1. Ngsacela ukubuza kuchazani ukuphupha abantu bangaphandle abanjengama Nigerian begqoke imifaniswano yangase makubo begcwele ngaphandle nangaphakathi ezindlini beshunqisa okusaMpepho engath khona abakubungazayo

  Reply
 2. Ngicela ukubuza ukuth kusho ukuthini ukuphupha ugqoke imvunulo ngisesigcawini kugcwele nabantu bebukeka bethokozile belindele ukuba ngingene ngigiye

  Reply
 3. Kutsho Uthini phupha umntu u gumama enxibe i mpahla ezimhlophe ngathi ezeze cawe emiphezukwakho ecamkwebhedi endileli kulo

  Reply
 4. Sanbonani
  Ngicela ukubuza
  Kusho ukuthini ukuphupha umyeni wami engamboniswa ehleli no zakwabo begqoke umjezi weh bhola o orange?
  Ngyabonga

  Reply
 5. Sawubona.

  Umama wami uthi ungiphuphe ngigqoke isishweshwe waze wangincoma wathi ngimuhle.

  Ngicela ukubuza kuchaza ukuthini.

  Ngiyabonga.

  Reply
 6. Ngicela ukubuza kuchaza ukuthini ukuphhupha uvunule kanye namlunga omndeni evunule isintu kuculwa kunenjabulo siculela ngasekhaya lami singabantu abazohlangana endleleni mase sibuyela ekhaya kukhona no sisi ebengithandana naye ehamba evunule kanye nomdeni wami. Iphupho lona leli lingishintshela ndlela thize sekubuyelwa ekhaya kube khona omunye waba ngani bami othi asibuyele emuva kanti kuzothi kusanjalo kuqhamuke izinja zisi khonkothe abaleke yena ngisale zicishe zingilume impela

  Reply
 7. Kusho ukuthini ukuphupha ugqoke umfaniswano omhlophe wabahlengikazi kodwa uwuphendukezele vele ngingumhlengikazi ngokokusebenza

  Reply
 8. Cela ukubuza kuqonde ukuthini ukuphupha izayoni eziningi zihlangene zicula icula zidlula emgwaqeni wasekhaya egatini ziqoke izingubo ezihlaza nezimhlophe, kwangena osisi ababili kuphela egcekeni beqoke uBlu nomhlophe

  Reply
 9. Kusho ukuthini ukuphupha uyothungisa ingubo yasezayoni eblue ephethwe ngoku Green kanye nemhlophe ephethwe ngoku Green

  Bese kuba ukuphupha bethi washa izingubo olala ngazo ngesiwasho esi green???

  Reply
  • According to my knowledge Khon Abantu bakini abangasekho abafuna ubagqokele lengubo yobunazaretha mhlamphe abangenile ezulwini noma basegodini zosizi so it’s must happen kuth bakunika sign kuth bagqokele kuze kzoqaqeka futh nabo bezokwaz kungena ezulwin mhlampe futh kumele uyonikela esontweni langakin ubanikelela nabo

   Reply
   • Ngiyabingelela Ngokukhulu ukuzithoba ngicela ukubuza:

    Ngiphuphe ngiseMcimbini wokugcotshwa kweSilo esizogcotswa( 👑 King Misuzulu..Ngixolise ukubiza igama leNkosi ngicacisa indaba), bekungathi kungaphakathi eNdlini yayo kodwa Uma sengingaphakathi kungathi yiholo elikhulu ngihlezi kugcwele izalulazi namakhehla agqoke imiNazaretha mina ngenhla ngifake imbatha leNgwe.

    Ngazibona ngingumuntu ophumela phandle kukhona engiyokulanda emveni kwalokho ngabuya ngihamba nenye insizwa ngyangena kuleliholo, Uma ngingena ngathola kuthulekile kuthe cwaka ngathi mangingena kwathiwa angiphuthume ngiyobingelela ngixhawule esilweni ngoba sithe ” ngeke sikwazi ukuthi sigcotshwe ngingekho mina yingakho ngibona abantu bethule kangaka “. Ngazibona ngiyoxhawula kungathi ngihlukene kabili, ngimile ngyazibuka ngixhawula eSilweni ngikbingelela ngase ngyaphaphami.

    Bengisacela incazelo onolwazi

    Reply
 10. Kusho kuthini kuphupha uqhoke umfaniswana wama phoyisa ekubeni ungasebenzi ngisholoyo msebenzi

  Reply
 11. Kusho ukuthini ukuphupha useku meeting yesonto kunabafundisi
  Nokuphupha unomprofethi wesontweni lakho

  Reply
 12. Ngiphuphe ngifuna into yokushintsha noMngani wami ngoba besinohambo, mina ngilinganisa ngingatholi

  Reply
 13. Nginokuphupha ngikhala mangiphapha ngiyakhala ngempela….okunye kusho kuthini kuphupha abangasekho abasekhaya begcwele ebaleni bejabule behleka.

  Reply
 14. Cela kubuza kusho kuthini uthi uyahamba endleleni kugcwele ama pentshi phansi amahle gcine wahalelile bese uyacosha uhamba nawo hambe uwadla

  Reply

Leave a Reply