Amaphupho Okunqoba

Kubalulekile ukuthi uma uphupha iphupho izikhathi eziningi ukwazi ukulandele ukuthi lichaza ukuthini. Lelophupho lisuke likhuluma into ezokwenzeka, futhi kubalulekile ukuthi ukwenze okushiwo kulo. Ukuphupha izinto ezimbi njalo akuyona into enhle ngoba kusuke kunobungozi phakathi. Isikhathi esiningi amaphupho ayamaniswa namadlozi ukuthi yiwona asuke ekhuluma nawe. Kunenkolelo yokuthi uma ukwenza lokho akutshela khona uba nezinhlanhla futhi ayafika njalo kuwena akuvikele uma ubhekene nezingqinamba. Uma usukwenzile lokho okudingekayo namaphupho owaphupha ngalesosikhathi akhombisa ukunqoba kwakho.

 • Uma uphupha ulwa nomnakwenu noma ekudunusela: Lokhu kuchaza ukuthi usuke ekade ekufaka isichitho futhi ekudlula endodeni ngaso usichitho. Kodwa uma usuphupha umshaya uze umhlule usuke usumhlulile kuyona yonke imikhuba yakhe emibi. Naleyonto akade ekusebenzisela yona isuke ingeke isasebenza.
 • Uma uphupha ulwa nomuntu akuhlule, uma ungowesilisa uhlulwa ngumuntu wesifazane noma owesifazane uhlulwa ngumuntu wesilisa: Usuke ulwa nesilwane, isilwane asifani ubulili baso nesalowomuntu esithunywe kuye. Kodwa uma usuphupha umhlula lowomuntu usuke usumnqobile. Abanye abantu babanenhlanhla yokubona ukuthi isilwane esithunyiwe ngoba siyazishintsha njengokuthi uma usishaya ephusheni kungumuntu ongamazi uma umhlula uyashintsha azenze ingane yakho noma umuntu wakini uma uqhubeka usishaya sigcina sesiyisilwane. Uma usishaye size sife usuke usunqobile ngeke siphinde sikuhluphe. Lamaphupho uyakwazi ukuwaqeda ngokusebenza imithi yesintu noma umkhuleko uma ungumuntu okholelwa emthandazweni.
 • Uma uphupha kwakhiwa indlu ngokushesha ubone isiphelile bese uthatha ithuluzi ekade kwakhiwa ngalo uyibhidlize leyondlu: Usuke unqobe isifo noma into embi ebizovela emndenini wakho noma kuwena uqobo. Indlu uma uyiphupha iphelile noma yakhiwa ngokushesha kusuke kukhona umuntu ozoshona. Kodwa uma uyibhidlizile ngeke kusenzeka.
 • Uma uphupha kukhona izinto zakho ezilahlekayo uthi uyazibheka awuzitholi. Noma uphucwe into osuke uyiphethe ngesandla. Kwesinye isikhathi uphuphe uthi uphethe amacici amabili lilahleke elilodwa okunye izinkinobho zengubo oyigqokile zilahleke ungazitholi. Kuthi ekugcineni uphuphe uzithola noma kukhona izwi elithi nazi izinto noma izimpahla zakho lokho kusho ukuthi usukunqobile okubi noma lowo obefuna ukuthatha izinhlanhla zakho.
 • Uma uphupha umuntu okwenza izinto ezimbi noma ekushalazela angahlangani amehlo akho nawakhe futhi esendaweni emnyama. Kokunye akhulume akutshele okubi abefuna ukukwenza nesizathu salokho. Lomuntu aze akutshele ukuthi amandla ayamphelela ngoba izinto zakhe azisebenzi. Usuke engeke esakwenza lutho namandla akhe asuke esephelile. Ngesinye isikhathi usuke lowomuntu eqinile futhi izangoma ziyamtshela ukuthi idlozi lakubo limvikele.
 • Amaphupho ebhadi.

Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umshado

147 thoughts on “Amaphupho Okunqoba”

 1. Sanibona ngicela ukubuza lichazani leliphupho sengiliphuphe insuku ezimbili zilandelana. Ngosuku lokuqala ngiphuphe usisi wam omdala elwa nami nomama ekhaya kodwa ngagcina ngokumhlula ngaphaphama. Ngosuku lwesibili mesihleli ekhaya sibase umlilo omkhulu angsakhumbuli kahle ukuthi kwenzekeni kodwa usisi wam ngibone eseshitshile wangathi uyisilwane elwa nathi ngamubamba ngamthandazela wabuyila esimeni sakhe wabagcono. Leliphupho lingiphatha kabi ngicela ukubuza lichazani? Igama lam nguNomah

  Reply
 2. Sanibona. Ngiphupha amaphupho amaningi. Ngiphuphe ngilunywa yinyoka eluhlaza ngathi yinhlwathi. Nagphupha isitha sami singigijimisa

  Reply
 3. Sanibona. Ngicela ukwazi kuchazani ukuphupha ngishayela imoto ebese iphelelwa amaBrakes kodwa ingashayisi, ilokhu ihamba ebese ngiphaphama?

  Reply
 4. kusho ukuthini ukuphupha umalume wakho owashona kudala ekunikeza inombolo noma iadress ekubhalela yona ephepheni

  Reply
 5. ngiphuphe ngiya ekhaya so mangingen umama waphum be ambulance so ngahlal angaz angayaph ngiyobhek umzala so mangimuthol ubenabanye abant so bese ethi lo omunye y ngila umama esesibhedlel coz ufun ukukhulum

  Reply
 6. Ang’bingelele , ngcela uk’buza ukuth uma ulokh uphupha into ekulahlekele njenge-cellphone kepha kungekho muntu okhulumayo kwiphupho noma obonakalayo futhi ingekho ezandleni ?

  Reply
 7. Sanibonani cela ukubuza kuchazani ukuphupha ujahwa njalo kuhlezi kungabantu besilisa noma ugijimiswa sekukaningi ngifikelwa ileli phupho kodwa namhlanje lingifake emzini wenyanga noma umuntu osebenza ngabantu. Ngiyabonga

  Reply
  • Khumalo! Nina enahlula abeSuthu, noShaka engazange abehlule! Maqhaw’ amakhulu! Yiphupho eliphindandiyo yini leli? Yini enye eyenzeka kuleliphupho? Kungasiza ukwanda ngoba kungakhanyisa ukuthi ngabe leliphupho belimayelana nani.

   Reply
 8. Sanibonani

  ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha udubula ubulala abantu abekade bakwebele ubathole, bese uyabadubula bangafi uze ubaqedele ngokubakhanda ngamathse kuze kube ima befa. isibhamu sona nginaso ukwenze ukuth lingihluphe lephupho

  Reply
 9. Sanibonani. ngicela ukubuza ngabe lamaphupho engiwaphuphayo achazani.

  1. Ngiphuphe ngimi eceleni komfula kwavuleka amanzi ngangena phakathi avaleka ngavela sengivela kwelinye izwe elingaphansi kwamanzi kodwa nalo lelozwe linelanga kuyafana nje nalapha emhlabeni esiphila kuwona.

  2. Ngiphuphe ngime emanzini angathi ixhaphozi emva kokuna kwezulu, mangithi ngibuka la emanzini kubonakala amafu ne dragon ihlezi phezu kwefu iyangibuka. ngivele ngithuke ngokukhulu ukwesaba ngihluleke nokubheka phezulu ngibone lento engibhekile.

  3. Ngiphuphe ngisendleleni kungathi ngenzelwa umcimbi, ngithinte amathwasa angithungela ubuhlalo ngiwatshele ukuthi ubuhlalo bami babuthunge babenze bube nezingalo ezimbili uhlangothi nohlangothi bese buba nemilenze emine uhlangothi nohlangothi.

  4 Ngaphupha ngibaleka ngigijinyiswa izilwane zasendle sezingifica zizongibamba kwaqhamuka amanzi amakhulu avele agcwala uhlaba asimboza ngaphakathi kwangathi sisolwandle kodla ecwebile ngakhuphuka ngaze ngafika phezulu.

  Reply
  • Iningi lamaphupho owabalulayo athintene namanzi ngezindlela ezahlukahlukene, bese elilodwa iphupho lona lithinte izindaba zamathwasa. Ngizokunika izincazelo esinazo ngamaphupho athinta amanzi nokuthwasa, kodwa indlela olubeka ngayo udaba, ikakhulukazi uma kuwukuthi lamaphupho ayakuhlupha ngokuphindaphinda into efanayo, mhlawumbe usizo kumelwe ulufune kwezinye izindawo ezingaphezu kolwazi esinalo kulenkundla. Kulenkundla sikhuluma ngokuvulekile, kodwa kubukeka sengathi amaphupho akho adinga kunakekelwe izidingo zakho ngokukhethekile. Bheka isizinda okholelwa kusona, noma ngabe yinkolo noma ngabe yisintu, uthole khona usizo. Nazi izigatshana ongathola kuzo ezinye izincazelo. Bheka lapha ngokuphupha ngamanzi: https://iafrika.org/izizathu-eziningi-zokuthi-uphuphe-ngamanzi/ Nalapha futhi: https://iafrika.org/amaphupho-ngamanzi/. Lapha uzothola ngamathwasa: https://iafrika.org/ubungoma/

   Reply
   • Sanibonani, ngicela usizo kulamaphupho amabili. Elokqala ngaphupha umuntu ebingithandana naye, ekhuluma nami… Kodwa mina ngingamphenduli, aze angibize ngesthakazelo sakithi, angitshele ukuthi akangizondi. Elesbili, ngamphupha lo ebengithandana naye sihamba naye ngemoto yakhe, kukhona no mngane wakhe omkhulu okuyena o-driver lemoto. Kodwa futhi njengoba ngihamba naye it seems as if sixabane. Bese engehlesa la engiyakhona, imoto ihlehlele kimi ingilimaze idolo, aphume ethi uzongiphephisela mina ngimxoshe, ngiphaphame. Ngiyabonga

    Reply
 10. Cela ukubuza ukuchazani ukuphupha uxabana nomndeni wakho bese uyaduba uhambe ngemoto. Emvakwalokho ususestolo uyathenga.?

  Reply
 11. Ngicela ukubuza, ukuthi kusho ukuthini ukuphupha bekugwaza ngemimese amanxeba amaningi kepha ungafi

  Reply
 12. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha bekugwaza ngemimese amanxeba amaningi impela kepha ungafi.

  Reply
 13. Ngicela ningisize lapha, ngiphuphe nginabantu endlini yakithi kodwa labantu ngathi banokudimoni… Uma ngithi ngiyakhuleka, izwi aliphumi… Ngize ngiphaphame. Ekseni ngivuke nephupho ngibalekela umuntu weslisa, ngiphethe ingane, ngi jumper ama fence omakhelwane ngibaleka. Ngiyabonga

  Reply
 14. Ndiphupha ekhaya kusenziwa umsebenzi kukho abantu abaninzi kuyaphithizela kukhona abahleli nasebuhlanti den kuzo vela utatomkhulu esiti mandimenzel I tea kusenjalo abuze inyama.
  Liyaphinda phinda ke elipupha.
  Lisho kutini

  Reply
 15. Kusho ukuthini ukuphupha umuntu ongathandani naye kodwa ephupheni nigcine senithandana, ngalo lolosuku enithandana ngalo avele ashone kusemnandi, nizikhiphile. Sengiliphuphe kabili leliphupho. Okokuqala bekuwumuntu engingamazi Kodwa ngatshengiswa igama nesbongo, okwesibili bekuwumuntu engimaziyo kodwa esingajwayelene

  Reply
  • Kungalekelela uma usho ukuthi uphuphe umbulala ngani noma kanjani lowomuntu – umshayile? umklinyile? umdubulile? umgwazile? Ake unikeze ulwazi oluthe xaxa.

   Reply
 16. ngicela ukbuza ukuth kuchazani ukuthi uzwe ngabantu besfazane abaningi abahlukene bekutshela ukuthi bayakuphupha mebelele? labantu besifazane bengibazi phambilini empilweni.

  Reply
 17. Cela kubuza kusho kuthini kuphupha usebenza ekhaya okokuqala ngiphuphe ngiphakela bantu kudla abaningi ngathi umsebenzi okwesibili ngiphupha ngi cleaner ekhaya nomama wami ongasekho sikhipha eningi imfucuza le

  Reply
 18. Cela kubuza kusho kuthini kuphupha usebenza ekhaya okokuqala ngiphuphe ngiseva bantu abaningi ukudla neziphuzo okulandelayo ngiphuphe ngicleaner endlini nomama wami ongasekho sikhipha iningi imfucuza le

  Reply
 19. Kusho ukythini ukuphupha ulwandle olu blue kodwa luthukuthele lumukisa abantu. Mina bengingaphezulu kwalo zange ngimuke or ngiphephuke kodwa lomkhumbi ubusugcwele amanxi abanyu sebemukile sengizama indlela yokuphuma lehlanulaka ngaphaphama?

  Reply
 20. Kusho ukuthini ukuphupha isithandwa sakho ohlukene naso. Sikuthembisa ukuthi sizokuthengela izimpahla ezintsha sinohambo?

  Reply
 21. Cela Bandla Ukbuza Mangabe uphupha umkhulu nogogo sebashona bethi kwena Ungaphuzisi umkhulu utshwala kucaza ini loko

  Reply
 22. kusho ukuthini ukuphupha ulwa nomfowenu, akushaye yeno kodwa wena mawkuthi uyaphindisela isibhakela sambe kancaaaaaane

  Reply
 23. Cela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ngendlu(umkhukhu) endala, ewela kumina ingivale umlomo ngize ngicishe ukufa.

  Reply
  • Incazelo yephupho lakho ingebe ncamashi ngokulandela imininingwane eminingi esephusheni lakho. Okucaca bha kuleliphupho lakho wukuthi uphunyuke esimweni esinzima, lapho ucisha ufa. Ngabe lokho kusho ukuthi khathazeka ngezindaba zokufa? Thola impendulo ekuthini yimaphi amaphupho asikisela izimo zokufa. Bheka lapha: https://iafrika.org/amaphupho-okufa/

   Reply
 24. Ngihlushwa umzala wami esakhula sonke uhlezi ajabule nami ngikhulume Nate akufikenje ukuthi akasekho size silale nje impela njalo engathi ngiphila naye

  Reply
 25. kuchaza ini ukuphupha inyoka encane, emhlophe nomsila obrown, lenyako ipheli thatwa ngaba fana ababini. Andikho sure noba ngama coloured or abantu abamhlophe

  Reply
 26. Mine ngnephupho elingi hluphako ngphupha nghlala ngkha ma orange lapho ngsuke ngna gogo wami

  Reply
 27. Mina ngifuna ukubuza ngephuphe elingihluphayo njalo ngiphupha ngitshayela imoto emhlophe kungabe yini le

  Reply
 28. Cela ukubuza Uma u mfazi wakho ephupha ingane engaka zalwa ube yena ezithwele kuze kube kathathu.. Ngabe kusho kuthini lokho?!

  Reply
 29. Kusho ukuthini ukuphupha uBaba wakho ose neminyaka engaphezu ka 5 esashona umphuphe evukile mauthi uyamvulela endlini niyamamukela kahle niyizingane zakhe banganivumeli abantakwabo bathi akaphindiselwe ethuneni lakhe kodwa nibe nimbona nina esaphila engafanga?please help me

  Reply
 30. Ngcela incazelo yaleliphupho ngisacela nguphuphe ubaba sewashona eqoke izinto ezingancacile ufuna ukungishaya ngenvubu engibuza ukuthi ngiphumaphi ngayibamba invubu hawu baba ngathinihlonipha nginithanda uyakwazi lokho ngasengavuka

  Elinye ngaphupha umakoti ease Khaya ethi. Angimkhiphe ukwethu ukhandangavuma mana

  ????????

  Reply
 31. Kusho ukuthini ukuphupha ingane yasisi wakho ilahlekile bese uyayibheka uma uyibheke uvele ujahwe ibhubesi uma lithi liyakubamba uvele uthandaze bese kukhuluma izwi phezulu kodwa ungezwa ukuthi lithini bese liyakuyeka ibhubesi

  Reply
 32. Kusho ukuthini ukuphupha umuntu wakini ongasekho ethokozile kodwa ungamboni emehleni kubesangathi umbonile kodwe mawubuyekeza iphupho kubangathi awzange umbone

  Reply
 33. Ndiphupha ubaba kudala washona ngathi usekhaya ulele kuleli room wayelala kulo wandinika 52rand wathi ndikeze bhuti wam athenge gusha zibe ngu 14

  Reply
 34. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ugogo ozala umama egqoke ingubo zasesontweni ephethe ibible ehleka kodwa ngithe ngiqhamuka wasethula engibuka kahlangana amehlo kodwa ngase ngishalaza.

  Reply
 35. Ukuphupha amagundwane amancane amaningi amanye ngihleli phezu kwawo amanye agcwele yonke indawo endlini

  Reply
 36. Ngiphuphe umuntu owangishela kudala ,sangathandana ethi ngifuna ugade umndeni Wami ,nezingane zami ,ngoba uyangiziba sengizofika la usebenza khona ngizoku cela khona mnje

  Reply
 37. ngiphuphe ngithwele iizimpahla zami sengathi ngyohlala kwenyindawo , bekukhona umnganam obengithuthisa but indlela besihamba kuyo bingeyinhle kodwa sikwazile kufika emgwaeni okhanyayo

  Reply
 38. Ngiphuphe umuntu engizwana Naye engibuza Ukuthi Uma efuna ukuyongilobola Kumele atshele bani Ngoba ngi namakhaya amabili

  Reply
 39. Sanibonanani mina ngiphupha ngizikakela ngibuye ngiphuphe ngyeskolen ngibhala ngbuye ngphuphe ngisehlathini ngisukelwa inyoka enkulu kodwa ngingayboni ngizwa umsindo nje lamaphupho ayangihlupha kakhulu ngcela ningisize ngezincazelo zawo ngyabonga

  Reply
 40. mina ngphuphe abakithi abashona kudala sihleli sonke,ngabona nomfowethu ngithi kuye,,,mina bathe wena ushonile,wathi yena lutho angishonile,,ngabona nezinombolo kwathiwa ngifonele lapho,,,angazi kusho ukuthini loko,ngabona nomma ongasekho

  Reply
 41. Ngiphuphe umntanami wentombazane edlalisa inyoka emnyama egcekeni lakomalume,ngaphosa inhlabathi ngith ngiyayibulala ngayibona isingena endlini mangithi ngiyabheka ngabona khona ugogo wami ozala umama ongasekho ehleli kusofa sonke sibabaza inyonka wavele yena umntanami waphosa it she wayichofoza ikhanda.

  Reply
 42. Kusho ukuthini ukuphupha amathwasa ekunika ibhakede eth iya kumuzi othile ubeke lento esebhakedeni ngaphambi komnyango nangasenhla komizi.

  Kusho ukuthini ukuphupha izinkomo eziningi zimi ndawonye.

  Kuningi engikuphuphayo,kodwa akucaci.

  Reply
 43. Sengphuphe KANINGI ngiphupha ngolwandle ngithi uma ngsendel eduze ludinwe lfune ukungthatha okokqala lalungcolile klokhu okunye lsuke luclean koda lisuke lunolaka. Kokunye ngat mangbuza kumunt oseduzane ukt kwenzakalan waphendula wathi ungasondeli ulwandle aluzwani nomunt ongcolile,konke lokhu ksayiphupho kuthe izolo ngaphupha sengat amawele ayakwiliza koda ubuso buvelile emvakweskhath aphuma efake izinto ezimnyama kwajatshulwa kwangat abuya kofundela ubungoma khona olwandle. Ngsacela ukwazi ukt konke lokhu kusho ukuthin

  Reply
 44. Uma uphupha uthandana nomuntu omaziyo futh ongamjwayele kusuke kunjan noma uphupha kungena amanzi endlin akumboze umzimba akushiye ikhanda kusuku kunjan

  Reply
 45. Xa uphupha umyeni wakho lo uhlala naye etshata umtshato omhlophe nomnye umntu kukho namahashe amhlophe anezkhoji.kusho ukthini?

  Reply
 46. ngiphupha ngigibele ngigibela izitebhisi uma sengizofika ngeqe izitebhisi esinye ngifike phezulu ngicishe ngiwe ngibanjwe omunye ubaba …nokuzwa kuhlatshelelwa kahle

  Reply
 47. Mina ngicela ukwazi uma ngiphupha ngimhlulile umnakwethu.kowa wamane wangivulela icala nalapho limchithe. Ingabe lichazani elam iphupho. Ngoba nendoda iyangiziba vele

  Reply

Leave a Reply