Amaphupho Okunqoba

Kubalulekile ukuthi uma uphupha iphupho izikhathi eziningi ukwazi ukulandele ukuthi lichaza ukuthini. Lelophupho lisuke likhuluma into ezokwenzeka, futhi kubalulekile ukuthi ukwenze okushiwo kulo. Ukuphupha izinto ezimbi njalo akuyona into enhle ngoba kusuke kunobungozi phakathi. Isikhathi esiningi amaphupho ayamaniswa namadlozi ukuthi yiwona asuke ekhuluma nawe. Kunenkolelo yokuthi uma ukwenza lokho akutshela khona uba nezinhlanhla futhi ayafika njalo kuwena akuvikele uma ubhekene nezingqinamba. Uma usukwenzile lokho okudingekayo namaphupho owaphupha ngalesosikhathi akhombisa ukunqoba kwakho.

 • Uma uphupha ulwa nomnakwenu noma ekudunusela: Lokhu kuchaza ukuthi usuke ekade ekufaka isichitho futhi ekudlula endodeni ngaso usichitho. Kodwa uma usuphupha umshaya uze umhlule usuke usumhlulile kuyona yonke imikhuba yakhe emibi. Naleyonto akade ekusebenzisela yona isuke ingeke isasebenza.
 • Uma uphupha ulwa nomuntu akuhlule, uma ungowesilisa uhlulwa ngumuntu wesifazane noma owesifazane uhlulwa ngumuntu wesilisa: Usuke ulwa nesilwane, isilwane asifani ubulili baso nesalowomuntu esithunywe kuye. Kodwa uma usuphupha umhlula lowomuntu usuke usumnqobile. Abanye abantu babanenhlanhla yokubona ukuthi isilwane esithunyiwe ngoba siyazishintsha njengokuthi uma usishaya ephusheni kungumuntu ongamazi uma umhlula uyashintsha azenze ingane yakho noma umuntu wakini uma uqhubeka usishaya sigcina sesiyisilwane. Uma usishaye size sife usuke usunqobile ngeke siphinde sikuhluphe. Lamaphupho uyakwazi ukuwaqeda ngokusebenza imithi yesintu noma umkhuleko uma ungumuntu okholelwa emthandazweni.
 • Uma uphupha kwakhiwa indlu ngokushesha ubone isiphelile bese uthatha ithuluzi ekade kwakhiwa ngalo uyibhidlize leyondlu: Usuke unqobe isifo noma into embi ebizovela emndenini wakho noma kuwena uqobo. Indlu uma uyiphupha iphelile noma yakhiwa ngokushesha kusuke kukhona umuntu ozoshona. Kodwa uma uyibhidlizile ngeke kusenzeka.
 • Uma uphupha kukhona izinto zakho ezilahlekayo uthi uyazibheka awuzitholi. Noma uphucwe into osuke uyiphethe ngesandla. Kwesinye isikhathi uphuphe uthi uphethe amacici amabili lilahleke elilodwa okunye izinkinobho zengubo oyigqokile zilahleke ungazitholi. Kuthi ekugcineni uphuphe uzithola noma kukhona izwi elithi nazi izinto noma izimpahla zakho lokho kusho ukuthi usukunqobile okubi noma lowo obefuna ukuthatha izinhlanhla zakho.
 • Uma uphupha umuntu okwenza izinto ezimbi noma ekushalazela angahlangani amehlo akho nawakhe futhi esendaweni emnyama. Kokunye akhulume akutshele okubi abefuna ukukwenza nesizathu salokho. Lomuntu aze akutshele ukuthi amandla ayamphelela ngoba izinto zakhe azisebenzi. Usuke engeke esakwenza lutho namandla akhe asuke esephelile. Ngesinye isikhathi usuke lowomuntu eqinile futhi izangoma ziyamtshela ukuthi idlozi lakubo limvikele.

268 thoughts on “Amaphupho Okunqoba”

 1. Anonymous

  Sani bonanani
  Ngi cela ucedo ngamaphupho ami
  1 ngi phuphe ngi sendlini yami ngi mile nabantwana bami omdala umfana una 14 omncane intombazana una 6 si bhekane ne bhubesi enflini kodwa lelo bhubesi linga si limaxi noma kusi thusa .
  Si sabheke njalo kwangena i tiger yone i thukuthele i sondela kuthi
  Ngabalekisa intombazana lomncane , uma ngi buyela kuyo landa umfana ngimthola i tiger imu beke phansi i hlafuna i nyawo lakhe nga i shaya ya baleka ne nyawo lonke,
  Ngamu guga ekhala wathi mama ngi beke phansi ngi ngcolile nga mutshela kuthi akuna nkinga wa qala uku zi phumela kakhulu ku ngi thela umzimba wonke nga cubeka noku mu guga ngimtshela kuthi anga thuki uzo phila .

  2 iphupho elesi bili ngi hleli no mame zala wami no babe zala seka dlula emhlàbeni , ubuza umame zala kuthi indlu ka gogo ise khona naa , u mame zala wa phundula kuthi isakhona.
  Nga zi bona sengi hlale no baba wakwami no mame zala ngi ba valelisa kuthi ngisaya ekhaya njengoba be ngi nga zizwa kahle . Ubaba wakwami wangi buza kuthi ngi hamba kanjani u babe zala anga ka buzi kuthi indlu ka gogo isa khona naa? Ngathi ngimzwile a buza umama .
  Wathi mina uma engi buza ngi thi cha ( no) indlu ka gogo ai sekho
  U babezala wa fika wa buza ngathi mjns cha(no) influ ka gogo ayi sekho , wathi u babe zala kulungile ngi buyele uku lungisa lokho
  Ngi cela u sizo bo gogo ingabe lama phupho asho kuthini?

  Reply
 2. Umauphupha ulwaNenkosi kodwa nise Mpini ithi yakukwagwaza kubehuwena uyigwaza Ngomkhonto ife kuchazani?

  Reply
 3. Sanibona. Ngcela ukwazi kusho ukuthini ukuphupha udokotela wakho omhambayo. Ngphinde ngaphupha ngiphakela izinkukhu

  Reply
 4. Sanibona ngicela ukubuza kuchaza ukthini ukphupha umngane wakho ageza ngamanzi obugeza ngawo esengcolile bese yena awathethe ageze ngawo…..Ngaphinde ngaphupha indiya lingipha imali eyamaphepha mina ngaythatha ngaybheka endlini Yami ngabuye ngaphupha ngithenga kwindiya ngilinikha imali eyamaphepha. Ngabe achaza ukuthinin lamphupho

  Reply
 5. Sanibona ngicela ukubuza kuchaza ukthini ukphupha umngane wakho ageza ngamanzi obugeza ngawo esengcolile bese yena awathethe ageze ngawo…..Ngaphinde ngaphupha indiya lingipha imali eyamaphepha mina ngaythatha ngaybheka endlini Yami ngabuye ngaphupha ngithenga kwindiya ngilinikha imali eyamaphepha. Ngabe achaza ukuthinin lamphupho

  Reply
 6. Sanibona Ngicela ukubuza kusuke kwenzakalani muvele uzumeka fast kungene iphupho Uthi uzama ukuvuka kufike manje ubuthongo loqale iphupho uphuphe engathi usesigodlweni kuno Baba VVO Mkhize no gogo Sthole kungathi bakhuluma no Gogo ohlezi phanzi oshuqulile bamuchazela ngepandi okumele ayisebenzise bakhuluma sakulekelelana.
  2.ngaphupha ngathi ngisendlini ngilele ngibone ngekhanda elicane lenyoka eluhlaza ewindini ilunguza ngaphakath endlini ngikhombe ngithi k umuntu oseceleni kwami embedeni uyayibona lenyoka athi yena cha iphi
  ezisithe ubuso ngikhombe ngithi nansiyw ewindini, ivele igxume lenyoka ijombele embedeni ingishaye isadla ngithi ngiyaphenduka lomuntu akasekho..

  3.ngaphupha inhlwathi emhlophe enamabala othingo lenkosazane yasolwandle ihamba kancane ikhazimula imibala izakumina ngathuka ngapham

  Engisandakuliphupha ngiphuphe ngisjela umfana wakwamakhelwane umuthi kuze zilinge izinto zakhe kumele ayothwasa emfule uzophuma nenyoka khona azobe eyibelethile ezoba nethambo elimboze umsila elifana nebhangela Ilona azosebenza ngalo, kwavela kaqhamuka ikhehla elisonta ekuphakameni lathi Mina ngiya nini…
  Ngibonge ngisazophendulwa

  Reply
 7. Cela ukubuza ukuthi Uma umile etsheni inja ifike ichamele kulelo litshe omekulo kuchaza ukuthini?

  Reply
 8. Ndicela ekubuza xa uphupha ukowenu utshayela endlini enkulu kuze kube nenkunkuma eninzi kodwa la kweli phupha ulungiselela uba kuzohlala abantu kuselwe utywala besintu.

  Reply
 9. ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha baba wakho ophilayo egqoke ischathulo esidala ngaka left esisha ngaka right

  Reply
 10. Ngiphuphe ngine Moto entsha ngithengelwe ilo engithandana naye kodwa ngacishe ngabasengozini ngishayela nhiphuze amponjwana sengizumekile ugwaqo uqhephukile ngihambisana ngomngani wam sisemotweni yam.ngabese ngishayela ngendlela ewrong after ngavijwa amaphoyisa afuna licence ngoba imoto ibilimele ne windi elingaphambili. Kanti ahamba nabantu afuna ukuzongena emotontwen esiya ngandawonye nabo kukhona noyedwa okwazi ukushayela wabese eshayela

  Reply
 11. Sanibona ngicela ukubuza lichazani leliphupho sengiliphuphe insuku ezimbili zilandelana. Ngosuku lokuqala ngiphuphe usisi wam omdala elwa nami nomama ekhaya kodwa ngagcina ngokumhlula ngaphaphama. Ngosuku lwesibili mesihleli ekhaya sibase umlilo omkhulu angsakhumbuli kahle ukuthi kwenzekeni kodwa usisi wam ngibone eseshitshile wangathi uyisilwane elwa nathi ngamubamba ngamthandazela wabuyila esimeni sakhe wabagcono. Leliphupho lingiphatha kabi ngicela ukubuza lichazani? Igama lam nguNomah

  Reply
 12. Sanibona. Ngiphupha amaphupho amaningi. Ngiphuphe ngilunywa yinyoka eluhlaza ngathi yinhlwathi. Nagphupha isitha sami singigijimisa

  Reply
 13. Sanibona. Ngicela ukwazi kuchazani ukuphupha ngishayela imoto ebese iphelelwa amaBrakes kodwa ingashayisi, ilokhu ihamba ebese ngiphaphama?

  Reply
 14. kusho ukuthini ukuphupha umalume wakho owashona kudala ekunikeza inombolo noma iadress ekubhalela yona ephepheni

  Reply
 15. ngiphuphe ngiya ekhaya so mangingen umama waphum be ambulance so ngahlal angaz angayaph ngiyobhek umzala so mangimuthol ubenabanye abant so bese ethi lo omunye y ngila umama esesibhedlel coz ufun ukukhulum

  Reply
 16. Ang’bingelele , ngcela uk’buza ukuth uma ulokh uphupha into ekulahlekele njenge-cellphone kepha kungekho muntu okhulumayo kwiphupho noma obonakalayo futhi ingekho ezandleni ?

  Reply
 17. Sanibonani cela ukubuza kuchazani ukuphupha ujahwa njalo kuhlezi kungabantu besilisa noma ugijimiswa sekukaningi ngifikelwa ileli phupho kodwa namhlanje lingifake emzini wenyanga noma umuntu osebenza ngabantu. Ngiyabonga

  Reply
  • Khumalo! Nina enahlula abeSuthu, noShaka engazange abehlule! Maqhaw’ amakhulu! Yiphupho eliphindandiyo yini leli? Yini enye eyenzeka kuleliphupho? Kungasiza ukwanda ngoba kungakhanyisa ukuthi ngabe leliphupho belimayelana nani.

   Reply
 18. Sanibonani

  ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha udubula ubulala abantu abekade bakwebele ubathole, bese uyabadubula bangafi uze ubaqedele ngokubakhanda ngamathse kuze kube ima befa. isibhamu sona nginaso ukwenze ukuth lingihluphe lephupho

  Reply
 19. Sanibonani. ngicela ukubuza ngabe lamaphupho engiwaphuphayo achazani.

  1. Ngiphuphe ngimi eceleni komfula kwavuleka amanzi ngangena phakathi avaleka ngavela sengivela kwelinye izwe elingaphansi kwamanzi kodwa nalo lelozwe linelanga kuyafana nje nalapha emhlabeni esiphila kuwona.

  2. Ngiphuphe ngime emanzini angathi ixhaphozi emva kokuna kwezulu, mangithi ngibuka la emanzini kubonakala amafu ne dragon ihlezi phezu kwefu iyangibuka. ngivele ngithuke ngokukhulu ukwesaba ngihluleke nokubheka phezulu ngibone lento engibhekile.

  3. Ngiphuphe ngisendleleni kungathi ngenzelwa umcimbi, ngithinte amathwasa angithungela ubuhlalo ngiwatshele ukuthi ubuhlalo bami babuthunge babenze bube nezingalo ezimbili uhlangothi nohlangothi bese buba nemilenze emine uhlangothi nohlangothi.

  4 Ngaphupha ngibaleka ngigijinyiswa izilwane zasendle sezingifica zizongibamba kwaqhamuka amanzi amakhulu avele agcwala uhlaba asimboza ngaphakathi kwangathi sisolwandle kodla ecwebile ngakhuphuka ngaze ngafika phezulu.

  Reply
  • Iningi lamaphupho owabalulayo athintene namanzi ngezindlela ezahlukahlukene, bese elilodwa iphupho lona lithinte izindaba zamathwasa. Ngizokunika izincazelo esinazo ngamaphupho athinta amanzi nokuthwasa, kodwa indlela olubeka ngayo udaba, ikakhulukazi uma kuwukuthi lamaphupho ayakuhlupha ngokuphindaphinda into efanayo, mhlawumbe usizo kumelwe ulufune kwezinye izindawo ezingaphezu kolwazi esinalo kulenkundla. Kulenkundla sikhuluma ngokuvulekile, kodwa kubukeka sengathi amaphupho akho adinga kunakekelwe izidingo zakho ngokukhethekile. Bheka isizinda okholelwa kusona, noma ngabe yinkolo noma ngabe yisintu, uthole khona usizo. Nazi izigatshana ongathola kuzo ezinye izincazelo. Bheka lapha ngokuphupha ngamanzi: https://iafrika.org/izizathu-eziningi-zokuthi-uphuphe-ngamanzi/ Nalapha futhi: https://iafrika.org/amaphupho-ngamanzi/. Lapha uzothola ngamathwasa: https://iafrika.org/ubungoma/

   Reply
   • Sanibonani, ngicela usizo kulamaphupho amabili. Elokqala ngaphupha umuntu ebingithandana naye, ekhuluma nami… Kodwa mina ngingamphenduli, aze angibize ngesthakazelo sakithi, angitshele ukuthi akangizondi. Elesbili, ngamphupha lo ebengithandana naye sihamba naye ngemoto yakhe, kukhona no mngane wakhe omkhulu okuyena o-driver lemoto. Kodwa futhi njengoba ngihamba naye it seems as if sixabane. Bese engehlesa la engiyakhona, imoto ihlehlele kimi ingilimaze idolo, aphume ethi uzongiphephisela mina ngimxoshe, ngiphaphame. Ngiyabonga

    Reply
 20. Cela ukubuza ukuchazani ukuphupha uxabana nomndeni wakho bese uyaduba uhambe ngemoto. Emvakwalokho ususestolo uyathenga.?

  Reply
 21. Ngicela ukubuza, ukuthi kusho ukuthini ukuphupha bekugwaza ngemimese amanxeba amaningi kepha ungafi

  Reply
 22. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha bekugwaza ngemimese amanxeba amaningi impela kepha ungafi.

  Reply
 23. Ngicela ningisize lapha, ngiphuphe nginabantu endlini yakithi kodwa labantu ngathi banokudimoni… Uma ngithi ngiyakhuleka, izwi aliphumi… Ngize ngiphaphame. Ekseni ngivuke nephupho ngibalekela umuntu weslisa, ngiphethe ingane, ngi jumper ama fence omakhelwane ngibaleka. Ngiyabonga

  Reply
 24. Ndiphupha ekhaya kusenziwa umsebenzi kukho abantu abaninzi kuyaphithizela kukhona abahleli nasebuhlanti den kuzo vela utatomkhulu esiti mandimenzel I tea kusenjalo abuze inyama.
  Liyaphinda phinda ke elipupha.
  Lisho kutini

  Reply
 25. Kusho ukuthini ukuphupha umuntu ongathandani naye kodwa ephupheni nigcine senithandana, ngalo lolosuku enithandana ngalo avele ashone kusemnandi, nizikhiphile. Sengiliphuphe kabili leliphupho. Okokuqala bekuwumuntu engingamazi Kodwa ngatshengiswa igama nesbongo, okwesibili bekuwumuntu engimaziyo kodwa esingajwayelene

  Reply
  • Kungalekelela uma usho ukuthi uphuphe umbulala ngani noma kanjani lowomuntu – umshayile? umklinyile? umdubulile? umgwazile? Ake unikeze ulwazi oluthe xaxa.

   Reply
 26. ngicela ukbuza ukuth kuchazani ukuthi uzwe ngabantu besfazane abaningi abahlukene bekutshela ukuthi bayakuphupha mebelele? labantu besifazane bengibazi phambilini empilweni.

  Reply
 27. Cela kubuza kusho kuthini kuphupha usebenza ekhaya okokuqala ngiphuphe ngiphakela bantu kudla abaningi ngathi umsebenzi okwesibili ngiphupha ngi cleaner ekhaya nomama wami ongasekho sikhipha eningi imfucuza le

  Reply
 28. Cela kubuza kusho kuthini kuphupha usebenza ekhaya okokuqala ngiphuphe ngiseva bantu abaningi ukudla neziphuzo okulandelayo ngiphuphe ngicleaner endlini nomama wami ongasekho sikhipha iningi imfucuza le

  Reply
 29. Kusho ukythini ukuphupha ulwandle olu blue kodwa luthukuthele lumukisa abantu. Mina bengingaphezulu kwalo zange ngimuke or ngiphephuke kodwa lomkhumbi ubusugcwele amanxi abanyu sebemukile sengizama indlela yokuphuma lehlanulaka ngaphaphama?

  Reply
 30. Kusho ukuthini ukuphupha isithandwa sakho ohlukene naso. Sikuthembisa ukuthi sizokuthengela izimpahla ezintsha sinohambo?

  Reply
 31. Cela Bandla Ukbuza Mangabe uphupha umkhulu nogogo sebashona bethi kwena Ungaphuzisi umkhulu utshwala kucaza ini loko

  Reply
 32. kusho ukuthini ukuphupha ulwa nomfowenu, akushaye yeno kodwa wena mawkuthi uyaphindisela isibhakela sambe kancaaaaaane

  Reply
 33. Cela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ngendlu(umkhukhu) endala, ewela kumina ingivale umlomo ngize ngicishe ukufa.

  Reply
  • Incazelo yephupho lakho ingebe ncamashi ngokulandela imininingwane eminingi esephusheni lakho. Okucaca bha kuleliphupho lakho wukuthi uphunyuke esimweni esinzima, lapho ucisha ufa. Ngabe lokho kusho ukuthi khathazeka ngezindaba zokufa? Thola impendulo ekuthini yimaphi amaphupho asikisela izimo zokufa. Bheka lapha: https://iafrika.org/amaphupho-okufa/

   Reply

Leave a Reply