Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Indle Inyama Izaga Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izinganekwane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado

Sesha

Amaphupho Ngezinja neZinkomo

Kunabantu abanesiphiwo ngendlela eyisimanga abanye abayi ngisho ukuyohlola komunye umuntu ngoba konke okwenzekayo kubona bayakuphupha. Kwesinye isikhathi athi uyohlola ngoba efuna ukuba nesiqiniseko avele umuntu ohlolayo amtsheleukuthi useyayazi nje into ayizele kuyena. Kuvamise ukuthi umbango kube yinto embi futhi egcina ingakhipha ngisho isidumbu. Kuqala umbango kwakujwayeleke ukuthi kube yilapho abantu begane umuntu oyedwa babange bagcine bengasazwani. Kanti manje sekuyabangwa ngisho namabhizinisi, izikhundla njalonjalo. Kulabo abanenhlanhla yokuziphuphela, lamaphupho uma bekwazi ukuwalandela bagcina sebekwazi ukuwahlaziya. Kuhle kakhulu ukuthi umuntu alinake iphupha lakhe ikakhulukazi uma ekholelwa kakhulu emadlozini ngoba asuke emtshela okuthize.

Ukuphupha izinkomo

Uma kwenzeka umuntu evamise ukuphupha izinkomo zimjaha zifuna ukumhlaba ngezimpondo kuze kushunqe uthuli impela. Lapho usuke uphupha ngombango nakanjani kusuke kukhona umuntu osuke ekubangisa. Mhlawumbe kokuthize osuke ukwenza futhi ayibonayo ukuthi uyaphumelela kuyona. Amadlozi akho asuke ekutshengisa noma ekuxwayisa ukuthi kukhona umbango okhona. Kwabaganile bangaze bacabange ukuthi abantu babo abathembekile kanti kuyenzeka ukuthi kusuke kungumuntu ofisayo ukuthandana nomuntu wakho kodwa akamtholi, mhlawumbe asebenzise umuthi wokuthi akuchithe emzini wakho noma ibhizinisi lakho lingahambi kahle noma emsebenzini.

Ukuphupha izinja

Njengabantu sinezinkolelo ezingafani ngezincazelo zamaphupho njengokuthi abanye ukuphupha inja bakuncikisa kakhulu namaphoyisa njengokuthi azofika emzini wakho. Kodwa ake sibheke uma lowomuntu ophuphayo engenayo into engamlethela amaphoyisa kodwa aqhubeka aphuphe izinja zimkhonkotha, zimjaha zifuna ukumluma. Usuke exwayiswa ukuthi kukhona izitha eziningi anazo futhi ezihlangene ngaye zimsebenzisela isichitho. Okubi ngaleliphupho ukuthi uma izinja lezo zikuluma kusuke sekungena sona lesichitho esibi. Abantu labo abasuke behlangene ngawe basuke bengafuni ukuthi uphumelele.

Abanye abantu bakholelwa ukuthi uma uphupha inja kusuke kuwumuntu wakini ongasekho. Okubalulekile lapha ukuthi uma uphupha isewumdlwane futhi ingakhonkothi, ikhombisa ukumjabulela kuhle lokho, hhayi uma isimjaha, imluma futhi ikhonkotha kusuke kungasezona izidalwa zakini lezo. Ngoba ngisho nezalukazi zithi uma umakoti eganele emzini ekufuywe kuwona izinja ezaziwayo ukuthi ziyaluma kodwa yena zingamenzi lutho uma evakashile lokhu kuchaza ukuthi amadlozi emthandile. Kodwa uma zikuluma bathi umakoti akapheleli kulowomuzi ngisho ngabe uzama kanjani ukuhlala umendo wakhe awubi muhle.

Izinja zona ziyingxenye yempilo yabantu njengoba bezifuyela izinto ezahlukene. Lapha isifundo ukuthi ngeke umuntu wakini ongasekho afike ephusheni ezokuluma, kungabe wenzeni wena embi? Kumele abantu bakwazi ukuhlukanisa izinto njengokuthi noma ngabe iphupho lichaza izinto eziningi kodwa umuntu abheke ukuthi belinjani lona leliphupho. Kufana nazo inkomo uma kade ubuziphupha usuphupha eyodwa ikukhothamele kusuke kungasho into embi kuyenzeka kube umuntu wakini ongasekho efuna umenzele into ethile. Kwesinye isikhathi uma kade unezitha kusuke kusho ukuthi usunqobile.

 

60 thoughts on “Amaphupho Ngezinja neZinkomo”

 1. Ngicela uku buza ukt kusho ikuthini ukuphupha izinkomo zifile uthi musondela eduze nazo zivesane zivuke usababaza loko utshelwe ukt seZinyamalele

 2. Ngabe kusho ukuthini.. Ukuphupha umuntu obuthandana naye kodwa useganele komunye ekuchazela ngesimo sakhe akuso futhi nawe uma sowuthole omunye makuba nezinkinga ucabange lowa owagana wakushiya futhi ungaphelelwa lithemba ngaye .ube umphupha izikhathi eziningi? Sizani bandla

 3. ngicela ukuchazelwa uma uphupha abantu bexabana bephathelene izikhali ezinjengezibhamu ube usubalamula khona lapho kusho ukuthini

 4. Ngicela ukubuza uma uphupha ulwa ne bhubesi uze ulinqobe ulibulale nezingane zalo ezintathu bese kusala eyodwa nilwe nayo uphaphame usalwa

 5. Ngicel ukubuza ukuth kuchazan ukuphupha ungena ekhaya kunezinja, bese kuqhamuka ibhubes lizihlanganise nezinja. uth usufulathele ligxume lizohlala kuwe ehlombe bese uyaphaphama.

 6. ngicela ukubuza ukuty kusho ukuthini ukuphupha ….ngisemzini ngigqoke isinto ezimfishane ngingashuqulile …..ngike ngiphuphe nje ngisho ngigqoke ibhulukwe

 7. Kusho ukuthini ukuphupha ulunywa izinyosi uzibone ziza bese uyavala emnyango masungena endlini kunomnyango abangawuvalile mase uthi uyavala sivele singene zikutinyele

 8. Uma uphupha uboshwa ngamaphoyisa ekufasa ngozankosi.Nokuphupha nje ulwa nabantu abanye uyabazi labantu olwa nabo

 9. NGICELA UKUBUZA UMA UMA UPHUPHA UGUQILE KWEMBIWE UMGODI EDUZE KWAKHO KUBEKWE IMBUZI KUCHAZANI

  • lokho kuchaza ukuthi kukhona indlozi lakini elifuna ulenzele umsebenzi. Uma ngabe le mbuzi ebekiwe ibi bheke kweso nxele kuchaza ukuthi yindlozi lako ma wakho…uma ngabe ibi bheke kwesokudla yindlozi lako baba lelo…uma uwenza lowo msebenzi uphethi nje kuphela ngoku iy’thakazelo zakulelo ndlozi..kumele ulibize nalo lelo ndlozi ulazise ukuthi uwtholile umyalelo walo kanti futhi maliwu wamukele lo msebenzi. Ebese uhlala hlale ulinde uzowu bona umphumela wa loyo msebenzi

  • lokho kuchaza ukuthi kukhona indlozi lakini elifuna ulenzele umsebenzi. Uma ngabe le mbuzi ebekiwe ibi bheke kweso nxele kuchaza ukuthi yindlozi lako ma wakho…uma ngabe ibi bheke kwesokudla yindlozi lako baba lelo…uma uwenza lowo msebenzi uphethi nje kuphela ngoku iy’thakazelo zakulelo ndlozi..kumele ulibize nalo lelo ndlozi ulazise ukuthi uwtholile umyalelo walo kanti futhi maliwu wamukele lo msebenzi. Ebese uhlala hlale ulinde uzowu bona umphumela wa loyo msebenzi

 10. Ngiphuphe ngitshelwa abantu ukuthi bangiphuphe ngilunywa inja. 2 ngiphuphe umalume angikhombisa amakhehla asekhaya la ngizalwa khona Kanye nezihlobo zangijabulela

  • Aubrey…uyabonga ukuthi lawo maphupho ayaxhumana noma ayabhandanya.1. Uma abantu beku phuphela izinto ezijule nga leyo ndlela wena uqobo ungazi phuphi kusuka kune kinga ngedlozi lakho 2. Leyo inkinga isi chaziwe umalume wakho njengoba ekutshela ukuthi kukhona abakini okumele uhlangane nabo uphinde wenzelwe umsebenzi ngoba uyaba dinga ukuze unqobe lezitha eziku zingelayo. Okufanele ukwenze wena yikuya ekhaya la ozalwa khona uyo khothwa yindlozi elihama khehla akini

 11. Ngike ngaphupha ngibuyela ekhaya ngoba ngivakashile mangifika kungcolile futhi kugcwele izimpahla phansi ezinye zindala njengoba umalume wam esethuthile kungathi ushiye endlini kungcole ngalendlela esabekayo nogogo usele yedwa. Cela ningiphe incazelo yaleli phupho ngoba liyangidla

 12. Uma uphupha ushayela imoto bese uvuka amaqakala ebuhlungu ngempela kusho ukuthini. Moma uphuphe uwa ne moto kodwa usinde kushoni loko

 13. Cela ukubuza uma 1. uphupha amanzi amani kodwa ungani kuwo 2. nalapho uhamba khona emaweni kodwa kungenzeki lutho 3. noma uphupha uhlaselwa 4. okukanye ubanjwa inkuzi kudwa bengaphumeleli lokhu kusho ukuthini.

 14. uma uphupha uphunyelwa amazinyo kunye neboss yakho yena aboleke amafalse teeth wena usale nelilodwa

  • Kusho ukuthi unesitha esazama ukuk’thakatha kodwa sahluleka ngoba imithi yaso ayisebenzi la kuwe

 15. Kushoni ukuphupha uthenga izicathulo or uzibona ezinhle zodwa. Ukuphupha kuneqhwa elimhlophe eliningi engathi likhithikile

 16. Ukuphuma uhlaselwa ngamadida amathathu kuzoba omunye wabo akhiphe sibhamu akudubhule kabili omunye wabo akuswele ubuhlungu athi asimuyekeni sekafile kodwa ebonile ukithi uyaphila…ngafi ephuphweni ubone umamakho ekhala ethi sekwanele manje

  • Kusuke kunjani uma uphupha ingane yakho ena 4years ijabulela ukuyodlala emnyango uthi uyaybiza ikzibe koda ikhomba ukuthi ikziba ngoba ijahe kodlala

 17. Uma uphupha u muntu wesilisa oqashe kwakhe elele embedeni wakho nonkosikazi wakho, uma,uthi uyamsusa enqabe ku chaza ukuthini lokho.

 18. Ngicela ukbuza ngabe kusho ukthin ukphupha ngise saloon ngiqaqa ikhanda,ngaphinde ngaphupha ngse stolo seyngubo ngithenga okokugqoka wath umnganam akungifaneli ngagcina ngikuyekile sengbheka okunye ngaphinde ngaphupha ngekwenye indlu igcwele amabokisi omgcwabo amaning engath aneydumbu Phakath?

 19. Uma uphupha engathi ulukile ekhanda bese uthi ufun ukqaqa ugeze izinwele ngenhloso yokluka kabusha kodwa uthol ukth izinwele zihlanzekile azinakuncola uvel ukame ungab usazigeza uyeke ziyisihluthu zingalukiwe futhi

 20. Ngicela ukth uma uphupha umuntu ozwana naye(boyfriend) engath uyajola and uma ejola umubambe maseniyaxabana uze umshaye wena umehlule mase ethi akasakufuni .kusuke kushoni . Ngyabonga

 21. Uma uphupha uxabane notata wskho ekubetha eena ube sele uyalila kodwa ekulileni kwakho ilizwi aliphumi nje tu ingaba lithetha ukuthini elo?

Leave a Reply

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.