Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Indle Inyama Izaga Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izinganekwane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado

Sesha

Izizathu eziningi zokuthi uphuphe ngaManzi

Ukuphupha ngamanzi kumele okubi noma ukungaqiniseki okuzwayo. Isimo esingalindelekile. Amanzi angakhombisa futhi imizwa emibi njengokwesaba noma izinhloso ezimbi. Imicabango emibi enganakekile nemizwa emibi. Izimo ezinzima eziletha ukungaqiniseki, okungajwayelekile, izithiyo, noma izinguquko ezingathandeki.

Okuhle ukuthi amanzi angamela ukuqala kabusha noma ukuba musha njengokugeza, ukuphuza amanzi, noma amanzi asebhodleleni.

Ukuphupha ngamanzi acwebile kumela ukuthula engqondweni. Ubhekane nenkinga noma isimo semizwa esinzima. Kungenzeka uzizwe ukhululekile ubona inkinga sonke isikhathi.

Ukuphupha ngamanzi angcolile kumela izimo ezimbi noma kugaqiniseki okufanele kucatshangelwe sonke isikhathi noma okwenza kube nesidingo sokuthi uhlale uqaphile. Ukuphuza amanzi angcolile kungakhombisa indlela yokuqala kabusha esengcupheni noma eyonakele. Ukuba nomuzwa wokuthi uphucwe ithuba lokwenza kangcono.

Ukuphupha ngokuba phansi kwamanzi kumela izimo zasempilweni lapho ophapheme khona lapho ozizwa ungakwazi ukumela imizwa emibi noma izinkinga. Kungezeka ukuthi wehlulwa yisimo futhi uzizwa wehlulwa imizwa yakho.

Ukuphupha ukuthi ukwazi ukuphefumula ngaphansi kwamanzi kusho imizwa ngokukwazi kwakho ukuziphatha kahle ezimweni lapho okungenasiqiniseko kuzo noma lapho okunobubi khona. Ushintsha ukuze ubhekane nezinkinga ezinzima noma ukumelana ngokuzibophezela nesimo esibi kunazo zonke empilweni yakho.

Ukuphupha ngamanzi ashisayo noma abilayo kumela ukuzizwa unobunzima bemizwa noma ukuba nezindlela zokucabanga ezimbi. Kunezinto ezikusabisayo, izinto ozithandayo, ukushawa unembeza ngoba ukuzizwa usephutheni noma okunye ukucabanga okubi okungabhalansi noma okweqile. Kungasho nokuthi unezinhloso ezimbi ngomunye umuntu omthukuthelele.

Ukuphupha ngamanzi abandayo kumela imicabango emihle enganakekile, imizwa noma izenzo ezivamile. Izinto ezinhle ungazinakile noma ongenandaba nazo.

Ukuphupha ngamanzi agelezayo kumela izimo ezimbi noma ukungaqiniseki okubonayo sonke isikhathi. Amanzi aconsayo angasho isimo esiyinkinga esiqala ukuvela.

Ukuphupha ngokuhamba phezu kwamanzi kumela ukukwazi ukuziphatha ngokwemizwa noma isimweni esinzima. Ukwazi ukubhekana nenkinga noma awunendaba nenkinga iba yinkinga.

Ukuphupha ngokungakwazi ukungena emanzini kungamela imizwa yakho yokuthi sengathi ubanjelwe emuva noma awukwazi ukubhekana nenkinga ofuna ukubhekana nayo. Okubi ukuthi kungaba uphawu lokuthi ufuna ukukhetha okunengozi, kodwa uzwa sengathi kunomuntu noma into ekubambile.

Ukuphupha ngamanzi echitheka kumela imizwa yokungaqiniseki njengoba izimo ziphuma esandleni. Ukwesaba, ukucindezeleka noma ukukhungatheka kuqala ukuba nzima ukubhekana nakho.

Izindawo zamanzi ezihlukile zimela izinhlobonhlobo zobubi obusezimpilweni zethu okufanele sibhekane nazo.

53 thoughts on “Izizathu eziningi zokuthi uphuphe ngaManzi”

 1. ngicela ukubuza nami ngihlushwa iphupho lolowandle olunamandla lifuna ukuhamba nami njalo (insunami)
  cela ukuchazeleka kabanzi, nokuncindezeleka mangi
  lele

 2. Ngicela ningazise ngiphuphe kugcwele amanzi endlini yam yokulala phansi ,okungidide kakhulu ukuthi ngifike ekhishwa udadewethu osashona ngithe mangfika ngamthethisa ngathi uyena lofake amanzi akamelweni ngoba ngmshiye ewafake edaningi room.

 3. Sawubona bengicela ukubuza ngphuphe unkosikazi Kate basi. Wami ekhumula impahla engbonisa impahla yakhe.yangasese athi ngimthathe ngthathe. Izithombe ngefoni ngenza njalo ngase ngibona ngiphethe amawele

 4. bengisacela ukubuza la ngibone uphendula elinye lamaphupho la, elami iphupho ngiphupha ngiwumuntu osemsebenzini endaweni eyihotel, kunempophoma enamandla ayisismangaliso uma ehla lamanzi khona bude buduze nala engisebenzela khona, lempophoma yehla nezinto eziluhlaza othi umusuzibheka zigeleza nalomfula ziphushwe amanzi kube sengathi izikebhe. bengisacela incazelo

 5. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ubutha inhlabathi esuke inamanzi acwebile inhlabathi emhlophe

 6. cela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha imvula inetha uhhamba ngaphandle ugcina sewulahleka uhhambe ndaweni ongayazi

 7. Kusho ukuthini ukuphupha udadewenu ekufakela amanzi okugeza endishini amanzi avele ashitshe Abe isihlabathi uthi usamangazwe ilokho kungcwale izinkalankala ezinkulu kuyo

 8. kuchaza ukuthini ukuphupha impophomo? amanzi akhona asuke emhlophe njengamagagasi olwandle…ngiyacela bandla, ngyayidinga incazelo…

 9. Liso ukuthini iphupho ugijima uyekhaya ufike kunesango elihle eilcream ecelleni kwalo luene eaterfall .

 10. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha multi cleaner amanzi amhlophe endlini bese mina ngibona ipayipi lapho ephuma konna ngisho ukuthi nathi lapho Kuvuza khona

 11. ngicela ukubuza uma uphuma usefuleni amanzi engcwele ufula ungenisa kodwa uyakhona ukuswima uyophumela kwelinye icala maar wona hamba ngamandla kuvele nomuntu phakathi wesilisa uyaminza yena ngisize kodwa udadeweuthu bengihamba naye usele lapho umfula bowuqala ngakhona akangenanga ngoba uyawesaba amanzi nami ngiyawesaba kodwa ngingenile nawelela phesheya

 12. Ngcela ukbuza uma ngiphupha ngidoba maqede inhlanzi ngiyibambe mase iyaphunyuka ngithi ngiyayihumba kphonseke mina emanziema

 13. Ngicela kubuza kuchazani kuphupha ngesiziba esinenyoka? Ngaphupha ngihamba nabafana ababili engisebenza nabo waqhumisa u cricket lo omunye esizibeni senyoka kwase kuyagxabha esizibeni kungathi sifuna kuphuma inyoka sabalaka ngalesosikhathi kwasala ngathi lushunqa intuthu esizibeni. Lichaza ukuthini?

 14. Lithetha kuthini eliphupha -phupha umbona omnintsi gcwelise indlu.phupha ndibona inyosi zisemngxunyweni umngxuma ugcwele yincidi yobusi

 15. SANIBONANI UMA UPHUPHA UMUNTU WESILISA AKUPHATHELE UKUDLA MAKAVULA UKUDLA KUGCWELE AMANZI KUSHO UKUTHINI

 16. Npngibingelele ngicela kubuza ukuthi uma uphupha ubhukuda emanzini ikhanda livela ngaphezulu Bese kuqhamuka abantu befuna ukukushutha Bede ubafaza ngawo amanzi bagcine bengakwazi lamanzi abeclean kusemfuleni ngasebdlele ehamba abantu

 17. Sacela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha umuntu othandana naye ekhulelwe amawele kepha engakhulelwe

Leave a Reply

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.