isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izizathu eziningi zokuthi uphuphe ngaManzi

Ukuphupha ngamanzi kumele okubi noma ukungaqiniseki okuzwayo. Isimo esingalindelekile. Amanzi angakhombisa futhi imizwa emibi njengokwesaba noma izinhloso ezimbi. Imicabango emibi enganakekile nemizwa emibi. Izimo ezinzima eziletha ukungaqiniseki, okungajwayelekile, izithiyo, noma izinguquko ezingathandeki.

Okuhle ukuthi amanzi angamela ukuqala kabusha noma ukuba musha njengokugeza, ukuphuza amanzi, noma amanzi asebhodleleni.

Ukuphupha ngamanzi acwebile kumela ukuthula engqondweni. Ubhekane nenkinga noma isimo semizwa esinzima. Kungenzeka uzizwe ukhululekile ubona inkinga sonke isikhathi.

Ukuphupha ngamanzi angcolile kumela izimo ezimbi noma ukungaqiniseki okufanele kucatshangelwe sonke isikhathi noma okwenza kube nesidingo sokuthi uhlale uqaphile. Ukuphuza amanzi angcolile kungakhombisa indlela yokuqala kabusha esengcupheni noma eyonakele. Ukuba nomuzwa wokuthi uphucwe ithuba lokwenza kangcono.

Ukuphupha ngokuba phansi kwamanzi kumela izimo zasempilweni lapho ophapheme khona lapho ozizwa ungakwazi ukumela imizwa emibi noma izinkinga. Kungenzeka ukuthi wehlulwa yisimo futhi uzizwa wehlulwa imizwa yakho.

Ukuphupha ukuthi ukwazi ukuphefumula ngaphansi kwamanzi kusho imizwa ngokukwazi kwakho ukuziphatha kahle ezimweni lapho okungenasiqiniseko kuzo noma lapho okunobubi khona. Ushintsha ukuze ubhekane nezinkinga ezinzima noma ukumelana ngokuzibophezela nesimo esibi kunazo zonke empilweni yakho.

Ukuphupha ngamanzi ashisayo noma abilayo kumela ukuzizwa unobunzima bemizwa noma ukuba nezindlela zokucabanga ezimbi. Kunezinto ezikusabisayo, izinto ozithandayo, ukushawa unembeza ngoba ukuzizwa usephutheni noma okunye ukucabanga okubi okungabhalansi noma okweqile. Kungasho nokuthi unezinhloso ezimbi ngomunye umuntu omthukuthelele.

Ukuphupha ngamanzi abandayo kumela imicabango emihle enganakekile, imizwa noma izenzo ezivamile. Izinto ezinhle ungazinakile noma ongenandaba nazo.

Ukuphupha ngamanzi agelezayo kumela izimo ezimbi noma ukungaqiniseki okubonayo sonke isikhathi. Amanzi aconsayo angasho isimo esiyinkinga esiqala ukuvela.

Ukuphupha ngokuhamba phezu kwamanzi kumela ukukwazi ukuziphatha ngokwemizwa noma isimweni esinzima. Ukwazi ukubhekana nenkinga noma awunendaba nenkinga iba yinkinga.

Ukuphupha ngokungakwazi ukungena emanzini kungamela imizwa yakho yokuthi sengathi ubanjelwe emuva noma awukwazi ukubhekana nenkinga ofuna ukubhekana nayo. Okubi ukuthi kungaba uphawu lokuthi ufuna ukukhetha okunengozi, kodwa uzwa sengathi kunomuntu noma into ekubambile.

Ukuphupha ngamanzi echitheka kumela imizwa yokungaqiniseki njengoba izimo ziphuma esandleni. Ukwesaba, ukucindezeleka noma ukukhungatheka kuqala ukuba nzima ukubhekana nakho.

Izindawo zamanzi ezihlukile zimela izinhlobonhlobo zobubi obusezimpilweni zethu okufanele sibhekane nazo.

206 thoughts on “Izizathu eziningi zokuthi uphuphe ngaManzi”

 1. Ukuphupha umuntu wesilisa ehlezi phakathi kwamanzi lapho uzondlula khona akujikisa ngesandla athi buyela emuva ngabe kuchaza ukuthini

  Reply
 2. Sawubona ngisa cela incazelo ngokuphupha uyofakwa ebhavini kucelwa ukuthi upathe iphepha olibhalile lezifiso zakho ne mali ecwebezelayo noma 10cent…

  Reply
 3. Ukuphupha unikwa amanzi ahlanzekile ngojeke…kodwa okunikayo ungamuboni??kuchazsni kona…ngizd ngaphuza 2 wojeke??

  Reply
 4. Sawubona. Ngicela ukubuza ukuphupha ananzi angathi izikhukhula ngibaleka engathu ayangilandela bese eyangifica ngingene kuwona kodwa ngingaminz

  Reply
 5. sawbona, ngicel ukbuza kuchazani ukuphupha amansi a clean egcwele endlin kungath khona owathele khona

  Reply
 6. Ngisacela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha engathi usisi wakho ushonile kodwa khona futhi ephusheni uyaphila naye uyazi ukuthi kuzoba umngcwabo wakhe,mina ngibusy ngilungisa izimbali ezinhle esizozibeka ethuneni lakhe

  Reply
 7. Ngicel ukubuza ,,,kuchazani ukuphuph ngisemazin ahambayo ngibhukude kuwona kwase kwafik INKOSI yasekuphakameni yangibamba ngesandla yangikhiph kuwona lawo manzi ?

  Reply
 8. Ngicela ukubuza kuphupha amakholwa akashembe ethandaza phansi kwentaba bese kuvele kuqhume amanzi lapha phezulu entabeni

  Reply
 9. Can I ask ……ngphupha amanzi ahambayo amahle amaningi nginqena phakath ngbuye endawen enamadwala then nghleli edwalen ngqhamuke igagasi alilkhulu kakhulu kodwa langinqoba wahamba nam mangtholq indlela yokphuma ngabanda into umlenze wadlala waphuma indawo ujabulile ? Ngyacela ningchazele

  Reply
  • Mina ngyabonga nhezinvazelo zenu ezingashayi eceleni.njalo mangiphuphile ngivele ngithole impendulo eqondene nephupho lami.ngyabonga.phambilli nokuchaza kwamaphupho phambili!!!!!

   Reply
 10. Ngibingelele lichaza ukuthi iphupho lokuqashwa emsebenzini lapho uvulela amanzi epopini wethangi phezulu ehlele emfuleni

  Reply
 11. Ngiyambongela, ngicela ukubuza kuchazani Uma uphupha usemanzini ucosha okusamgexo amaringi nobuhlalo , kodwa ekugcineni Kube sengathi awusakhoni ukuphefumula engathi uyagwiliza.

  Reply
 12. Sawubona
  Ngisa cela uku buza
  Ngiphuphe ngina bangani bam, having an argument about me
  Umngani wam omunye ase aphusha omunye awele emanzini agcolile ane sowerage

  Reply
 13. Sanibona ngiphuphe amanzi ayidamu elikhulu elihambayo linamanzi acwebileyo emahle ngihamba nabantu engingabazi ngasondela kuleli idamu mangifika khona ngawela endaweni eyisihlabathii esimanzi ngakwazi ukusuka kulesi sihlabathi mangithi ngiyaphenduka amanzi eseqoqelen ndawonye ngathi yigagasi elikhulu elicwebile ngasukuma ngabaleka bangithi ngibheka emumva lisangilandela ngizwa amazwi abantu Lana Kade ngihamba nabo ngafike ngahlala phansii ngacimeza ngathandaza mangithi ngivula amehlo leligagasi lamanzi selila eduze kwami ngathi lingilalele njengoba ngithandaza lavele langibhoza selidungekile kancane ngikwazi ukuphefumula ngaphansi kwalo futhii nabantu ngisabezwa bekhuluma ngaphaphama ngezwa sengathi khona into ebingidonsa iyinyawo. Ngiyabong

  Reply
 14. ngibingelele ngicel ukubuza kusho ukuthini ukuphupha kungathi use sontweni nabantu obaziyo kungathi niyagida niyacula endaweni eyintaba ebese kuphuma amanzi phansi angcolile ageleze bese umzala wami ethi lamanzi anenyoka enkulu kube sengathi uyawakhulumisa ewathinta ngesandla sakhe abese eyanqamuka siqhubeke nesikwenzayo

  Reply
 15. Ngiphuphe ngishayisa imoto ye ex yami yaba beyond repairs kuthe kusenjalo ngazbona sengisolwandle koda hayi phakathi abeza kahle amanzi kimi koda engangithinti futhi angilimalanga engozini yemoto. Engabe kuchaza ukuthini?

  Reply
 16. Sawubona, ngicela ukubuza ukuthi kuchaza ukuthini ukuphupha ngisolwandle oluthelelwa umfula onamanzi angcolile ngishawa amagagasi edlula kodwa uSisi wami amshaya amagagasi amanzi ahambe naye ngilahlekelwe ithemba engathi ngeke esabuya mase kuthi nje emuva kwemizuzwana sengithi ngiyahamba ngimuzwe esekhala futhi uma ngithi ngiyaphenduka ngimbone amanzi emphenduphendula ngivele ngimdonse ngiphumelele ukuphuma naye sengithokozile, kusho ukuthini lokhu, ngiyabonga?

  Reply
 17. ngicela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha uhleli ngaphansi kwamanzi nenyoka enkulu eblack and brown ,kuthi kusenjalo mase usukuma uthi uyaphuma kuqhamuke imibane le eluhlaza kungathi iyakuvikela kulena ebovu ifuna ukuza kuwena

  Reply
 18. Ngibingelele. Besacela ukubuza uma ngiphuphe ngithandaza olwandle kwase kuqhamuka I gagasi elikhulu langimboza kodwa ngangaphela umoya futhi ngangaphazamiseka ngaqhubeka ngithandaza kuqonde ukuthini?

  Reply
 19. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha ubhaliswa impesheni bethi gwaza unqabe , emva kwalokho usuzibona ungena kumuzi omhlophe ngaphandle uqale ubone ingadi enezithelo ezikuhlaza njengo pelepele Green pepper, uthi mawungena kulomuzi uphambane nezingane zamatombazane eziya esontweni, uthi usabheke Zona ubone umakoti elunguza kweminye yalemnyango uthi usasondela ubone umngani wakho okade wamgcina egqoke ingubo ezimhlophe angmazi noma usaphila yini engathi ungena kulelikamelo ngoba ubona yena kulendlu kunombhede ongenawo umatrasi zipringi nje nezingane zabafana ezincane engathi ezakhe lomngani, kulendlu nje akuhlelekile jikijiki usubona kungena amanzi ompompi kulendlu senizamaza ukuwakhipha usubona ngenyoka eyellow encane zisho kqala izingane nansi inyoka sekunomsindo kulendlu ngithi mina cha ningayenzi lutho inyoka ngoba ayilwi….lide lona kodwa ngicela ukuphenduleka kulokho esengikubalile, ngyabonga

  Reply
 20. Ngicela ukubuza kuchaza ukuthini ucindezeleka kube ngathi ngyavuka klona iphupho ngikhulekele amanzi ngojeke uchele ngawo endlini uxosha imimoya emibi ebese kuvela into engathi ilulwane

  Reply
 21. Hi
  Ngicela ukubuza ngabe kusho ukthini ukuphupha usemadwaleni amade aphakathi noMfula, kuwona lsnsdwala kunento engitshela ukthi kunenyoka kodwa ngiyaqhubeka ngiyahamba ngenhloso yokuphuma kulomfula.
  Ngyabonga.

  Reply
 22. Cela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ungena emanzin a clean kodwa anolwembu olu green lwamaxoxo?

  Reply
 23. Ngicela ukubuza uma uphupha ngi-diver ngingena umanzini ngilanda utho oluhleli phansi emanzi bese ngaphuma….

  Reply
 24. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha ukhothanyelwa zinkomo? Ngyabonga ngsazophenduleka

  Reply
 25. Sanibonani ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ugeza nentombazane owawufunda nayo eskoleni kulokhu kungena abantu besilisa bephinde bephume… Khona lapho uphuphe inkosi unendawo yangakini ishonekwe ugeza enalibeni phambi kwabantu nqunu Kanye naMadodana ayo

  Reply
 26. Sacela ukubuza kusho ukuthini uma ngabe uphupha izinkomo eziningi ezibomvu zingena emanzini zize zingene endaweni engathi iyashona emanzini kuvele kuqhamuke abantu bazicindezele emanzini befuna ukuthi zigwilize zife kodwa lithe selizophela iphupho inkomo ishintshe ibe ngumuntu ophakamisa isandla ofuna ukukhishwa

  Reply
 27. Mna ngcela ukbuza ukuth kusho ukthini ukphupha amanzi acwebile agelezayo, mina ngifika kuwona ngenhloso eyokuwela futhi ngigcine ngiwelile kwenye inxenye engenhla enedwala elomile

  Reply
 28. Ndicela ubuza ndiphuphe ndisekapa ndiyaphangela family katata wam ndihamba nomntana uyondibonisa Sihamba phezu kwamanzi amdaka anengubo zesele ayanuka kodwa sinqumla kuwo

  Reply
 29. Ukuphupha amanzi amahle esphethu bese kuba khona ophimisa amathe abhidlike kuphume inyoka enkulu

  Reply
 30. Ngisacela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha iswimming pool enamanzi amahle futhi aclean nezindawo eziningi agelezela kuzo ngokuhlukana kwama(stages)

  Reply

Leave a Reply