isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngemvula

Uma uphupha lina incazelo iya ngokuthi inamandla kangakanani futhi sekuyisikhathi esingakanani lina.

 • Ukuphupha imvula ejwayelekile: Kusho ukuthi uzothola okuthile ngokushesha – kungaba isipho.
 • Ukuphupha imvula enesivunguvungu: Uma kuyisivunguvungu kunezikhathi ezinzima eziza kuwe. Kuyoba nenkohliso kanye nokungajabuli empilweni yakho kodwa uma wenza ngokuhlakanipha uyophumelela ekugcineni.
 • Ukuphupha imvula isimile, enelanga: Uma uphupha ukuthi imvula isimile futhi nelanga seliphumile kusho inhlanhla ekusaseni lakho.
 • Ukuphupha unethwa imvula: Kusho inhlanhla enkulu, ukudlula kwakho ezimgqinambeni obubhekene nazo kanye nokuza kwezinhlanhla empilweni yakho.

 

50 thoughts on “Amaphupho ngemvula”

 1. Muziwakhe mthethwa

  Ngiyakhule : ngicela ukubuza kusho ukuthi ukuphupha imvula nesivunguvungu ina ebusuku bese kuthi indlu enihlezi kuyo ivedane iphume isicabha siphephuke bese kuthi omunye wethu sibathathu siyelamana lo omunye akasekho kodwa kube sengathi uyaphila sinaye kulendlu okungumfowethu ongasekho aphume ayosilanda siphinde siphume sigcine siphumile kulendlu bese sizithola sesamba emvuleni kube neyingane zesikole esizibonayo siphuma eskoleni .emvakwalapho ngiphaphame

  Reply
 2. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha kusesiphepho nemvula enkulu kodwa igcini ingafikanga eduze kwemizi iphelele entabeni kodwa amanzi emaningi sekuvuleke nemifula

  Reply
 3. sanibona ngcel ukubuza ukuthi if uphupha izimpahla zakho ziphephuka nesiphepho kuqede lapho kunethe imvula enamandla kusebsuku kwangena izingane zam endlin zikade zinethwa nazo ilemvula

  Reply
 4. Ngiphupha nginetha imvula,bese ijika kukhuphuke amagagasi ngigeze ngegwebu ngizibone sengihleli undlini ephakeme ephezulu ngabe ithini incazelo.

  Reply
 5. Cela ukubuza ukuth lichazani iphupho …engathi bengihamba endaweni eyihlane enezintaba kungenamuntu kunetha imvula enkulu kwabanezixhaphozi engigcine ngihamba kuzo ngabe sengihlangabezana nendawo eyehlelayo ngafica imfuyo efile ngabe sengijika engithe ngsuka ngahlangabezana nentaba enyukelayo ngayikhuphuka koda bekunzima koda ngithe ngfika phezulu ngafica indawo eluhlaza enhle ethuli

  Reply
 6. Sanibona sengiphuphe kwaba kabili ngiphupha ngihamba indlela ende nje kumgwaqo omkhulu wezimoto bese khona lomgwaqo engafiki kwona, njalo mangithi sengizofika kwona sengubhekile kvele kume izimoto kuphume abantu nezibhamu bavulele ngenhlamvu. Kwiphupho lokuqala kwakubanjwa imoto yemali ngagudla ehlathini eliseduze komgwaqo ngahamba ngaphumela ngaphambi kwezigebengu ngaqhubeka nendlela kwavele kwaqhamuka ezinye zigebengu zibamba iloli zangibona ngabaleka ngaphumela kulezigebengu ezibamba imoto yemali zangidubula ngaphaphama ekulaleni.Elesibili iphupho ngehlike kwitekisi ngob ngikhohliwe kukhokha kwenye engiphuma kyona mangibuyela emuva ayisekho tekisi ngase ngiyahamba indlela ende ngase ngabona nawu mgwaqo ekmele ngingene ngawo mangisondela kwona nazi gebengu zaphuma zadubula ezinye zimoto kuleyandawo ezazibamba khona imoto yemali ngase ngathatha indlela ethathelayo kodw bese khona munt wesilisa engihamba naye ngimbambe isandla. Angiyikhumbuli kodw ebusweni.

  Ngicela kbuza ngabe asho kuthini lamaphupho?

  Reply
 7. Kusho ukuthini ukuphupha kunetha imvuli futhi inganethi ngamandla bese uyokhongozela lawomanzi ngesitsha sikathayela

  Reply
 8. Ngicela ukubuza ngiphuphe kuvuleke izimpopi zamanzi amanzi acwala indlu ngithe kusenjan sengilele kodwa manje ngathi kungena amanzi engindlini phezu okwendlu enethathayo. Cela ukwazi lishoni ngiyabonga

  Reply
 9. Ngicela ukubuza ngiphuphe ngigibele itekisi kodwa letekisi yaphaphalaza yaphuma yangena emfuleni Okada ugijima amanzi angcolile kodwa futhi lomfula wahlukana phakathi kwavela indlela yokuhamba sakhona ukuhamba ngabe konke lokhu kusho ini?

  Reply
 10. Sawubona,
  Ngicela ukbuza kuchazani lokhu, ngiphuphe kuzomele ngibe nohambo olude, kodwa isimo sezulu sashintsha kwagcina sekuduma, uhambo lase lwahlehliswa

  Reply
 11. Ngiphuphe ngisemanzini emfuleni Mase ngizophuma aengibelethe umntwana ka Sisi wami omncane,,ngiphuma ngase ngimphatha,Lana izulu libuye lithule line futhi ngangena kwagogo wami wambesa umntwana ngebhayi,,liyana izulu lawisa kancane saphuma nomntwana

  Reply
 12. Sacela usizo ngiphupha linesphepho esikhulu liwisa u phahla lwendlu kuthe kusenjalo lomuntu engizwana naye wajika ebethi uzangala uzovakasha wathi akasezi lemvula iphephule inxenye yophahla kusale ikamelo leli engilala kulo besekungena umama ongizalayo umamkhulu nezingane zakhe zombili Bonke laba sebadlula emhlabeni besebethi liyathwasa ihlobo iphepho ziningi bangiqoqise impahla ukuze zinganethi lapho longizwana naye akasafuni nokulibeka Lana endlini

  Reply
 13. ngicela incazelo: ngiphuphe ngisendlini ekhaya kunetha imvula enamandla phambi komnyango bese kungathi kunamanzi olwandle agcwele phambi komnyango eseqala ukungena ngomnyango e dining room ngibe sengiyophumela emnyango wasekhishini nakhona bekunxhaphozi nje elinamanzi awumbala wesibhakabhaka ngibe senginyathela ngiphumela emnyango ngathola ukuthi kanti lamanzi ayashona ngacwila ngashona ngaphansi kwamanzi obesekungathi ngicwila olwandle ngiphaphamiswe ukuthuka ngisacwila kulawo manzi ngiqhubeka ngishona ngaphansi. ngabe lichazani lelei[hupho

  Reply
 14. Ngiphuphe belikhiza. ngacosha ipulasitiki ebelinokudla okuningi, kwadlula insizwa thizeni yacela ngayhlephulela. Kwaa kuqala izikhukhula ngakhumbula ukuthi ngilahlekelwe yi umbrella lami, khona lapho kulezi zikhukhula bekegcwele izimpahla eziningi. Kubonakale imvubu isodakeni kwazise phela nalezikhukhula bezingcolile. Eduzane lapho bengimi khona Kubonakale amasimba… Ngiyema lapha, ngicela incazelo

  Reply
 15. Ngicela ukubuza ngiphuphe ngikubo kwendoda yami ngihlelinay no mndeni yami mina ne ndoda yami sidla I pineapple

  Reply
 16. Ngicela usizo ngnamaphupho ahleze engihlupha ngyaye ngiphuphe amazinyo ami ephumile noma ngiphuphe engathi ngiya edolobheni emmva kwalokho ngibone imali uma ngike ngayithatha lemali kuvele kuqhamuke enye ize ibe yizindodla phambi kwami

  Reply
 17. sawubona,ngicela ungihlaziyela lama phupho alandelayo.ngiqale ngaphupha amafruit amaningi amahle kodwa ngithe uma ngiwathinta aphenduka ikabishi elivuthiwe elihlangene nophuthu.ngosuku olulandelayo ngaphupha amafruit esendlini yami etafuleni,ngithe uma ngithi ngiyaliluma laphenduka ikabishi elingaphekiwe elibabayo.

  Reply
 18. sanibona ngiphuphe isokalami ligunyulwa umngani walo masokisi amaningi angcolile wanginika wona wathi anguwalahle mina kusho umngani wakhe

  Reply
 19. Sanibona

  Ngibenephupho elibi,ngiphuphe kunetha imnvula inomdumo njalo lemnvula bekungathi ithunyelwe kumina,bekulombane uma uthi uyangishaya ungigeje ushaya eceleni ekugcineni,ngibone sengise sontweni ngikhuleka. Ngicela usizo.

  Reply
 20. Sanibonani
  Ngucela ukbuza ukth uma uphupha linetha kakhulu amanzi aze angene endlini kdw singekho isvunguvungu somoya,ngabe kuchaza ukthini lokho?

  Ngibonge ngisalinde impendulo.

  Reply
 21. Sanibonani nonke , Nginephupho elifika njalo ebusuku ngiphuma amathanga ( amaphuzi ) amaningi abe yelo . Ngicela ukwazi ukuthi ngabe lichazani leliphupho

  Reply

Leave a Reply