Amaphupho ngolwandle

Uma uphupha ubona ulwandle kuyinhlanhla uma amagagasi ezolile kanti ishwa uma egubha ngokhahlo. Uma amagagasi emakhulu futhi ekushaya ekuwisa kusho ukuthi kofanele usebenze kanzima ukuze uphumelele. Uma uhamba phezu kwamanzi kusho ukuthi uyoba nempumelelo kokwenzayo ikakhulukazi uma ushada.

39 thoughts on “Amaphupho ngolwandle”

 1. Sacela usizo ngencazelo yaleli phupho
  Ngiphuphe ngino baba (usadlula ngonyaka owedlule) besiphakathi nolwandle koda manje okungixakayo ukuthi amanzi becwebile inkinga lumnyama bedimile phezukwawo s8nga minzi…

  Ngojabulela incazelo
  Bonkosi

  Reply
 2. Nginokuphupha ngihamba phakathi kolwandle ngize ngifike la kuba sengathi kunezitebhisi engehla ngazo ngingene phansi kwamanzi. Mangifika ngaphansi kusuke komile,igceke linenhlabathi ebomvu kunama qhugwane amathathu ngingazi kumele ngingene kuliphi. Ngingajabula uma ngingathola incazelo

  Reply
 3. Kwazi

  Sanibona mina ngicela ukuhlaziyelwa iphupho engivuke nalo, bengibhukuda olwandle obelunamagagasi akahle angagubhi kodwa kunomqanca okhuphukelayo okumele uwukhuphuke ukuze uphume so ngabhukuda nam ngiya phambili abuye angibuyisele emva amagagasi but ngakwazi ukuhlamba ngaze ngaphuma. Ingabe lisho ukuthini ngyabonga

  Reply
 4. Sanibona sibonge kuthi nisihlaziyele amaphupho ethu, bengicela usizo lephupho enginalo, ngiphupha ulwandle olunamawala like itsunami but amanzi alo mahle ablue, kulimala abanye abantu kodwa mina ngiphephile in those raging waters mina awungithathi…. Ngibonga ngisalinde impendulo

  Reply
 5. Sanibonani, ngicela ukubuza ngephupho lami; ngiphuphe ngihamba ngiyolwandle after I was told not to go, Mangfika it was so calm and relaxing. Then, kwafika abantu abaningi bezongifuna then lwavele lwanolaka lasikhipha sonke phakathi kulo, lasikhiphela endaweni enameva ngale kwayo bekunotshani

  Reply
 6. Sawubona

  Mina bengthanda ukwaz ngephupho lam lokuphupha ulwandle luphakama ngamandla ngaze ngashaywa uvalo olunamandla lathi mase lehla igagasi lambozwa ingubo ethofozelayo

  Reply
  • Uma uphupha ubona ulwandle kuyinhlanhla uma amagagasi ezolile kanti ishwa uma egubha amagagasi kakhulu.

   Reply
 7. Ndicela ukubuza kutsho ukuthini ukuphupha, ulwandle lusiza ngamandla amakhulu, kwaphuma umoya phakathi elwandle, waza kwicala endikulo, wajika lomoya waba yintaka emhlophe entle enemibala emnyama, yaza ngakum nayo,,,, kuthe ndisajongile yajika lentaka yaba yintombazana ye ndiya,,,, ndathandaza emaphupheni yangathi lentombazana yendiya isesibhakabhakeni, ilinganisa lento ndiyitshoyo emthandazweni,, xa ndisithi bawo osemazulwini,,,, nayo itsho kanjalo…

  Reply
 8. kutsho ukuthini ukuphupha inkukhu ezimnyama ezlishumi nemhlophe enye, uzithatha komkhulu phansi kwamanzi uhamba nazo ekhaya, kwaba ngathi ekhaya kuno mama kukho umsebenzi, bandibuza ba ndizifumana phi,,, andabaphendula ndaske ndahleka

  Reply
 9. Ngicela ukubuza kuchazani Ngiphuphe ngisolwandle anagagasi ezakumina kodwa ngabambeka esihlabathini angithela umzimba wonke. Ngiyabonga ngokungilalela

  Reply
 10. ngiphuphe ngiphakathi olwandle lunamagagasi angemabi ekahle nje, kodwa ngizibone ngingaphansi kwowo amanzi olwandle ecwebile khona ngaphansi ngaphinda ngaphuma ngaphansi kwawo.

  Reply
 11. Ngi phuphe se ngathi ngiya ndiza ngiyo nyathela emanzini kodwa ku lawomanzi ku notshani ubu luhlaza .uma ngi nyathela bengi thukile ngi cabanga ukuthi ngiyo minza kodwa beku ngekho deep a manzi wa khona bewa ngi vala izi nyawo ku phela.

  Reply
 12. Ngiphupha ngime phezu komuzi olwandle kukho abantu abakhulumayo kulomuzi ungaphasi kwamagagasi

  Reply
 13. Siyabonga ngiphuphe ngibukuda olwandle luzolile lwabese luyashintsha luba namagagasi kodwa ikhanda belisoloko lingaphezulu exocekile

  Reply

Leave a Reply