isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngolwandle

Uma uphupha ubona ulwandle kuyinhlanhla uma amagagasi ezolile kanti ishwa uma egubha ngokhahlo. Uma amagagasi emakhulu futhi ekushaya ekuwisa kusho ukuthi kofanele usebenze kanzima ukuze uphumelele. Uma uhamba phezu kwamanzi kusho ukuthi uyoba nempumelelo kokwenzayo ikakhulukazi uma ushada.

93 thoughts on “Amaphupho ngolwandle”

 1. Sanibon kuchazani ukuphupha ubhukuda olwandle olucwebile nomuntu othandana naye bese liphusha ngaphandle lo wesilisa?

  Reply
 2. Sanibona

  Kusho ukuthini ngiphuphe amagagasi olwandle oluClean egcwele umgagqo ngasekhaya kungadluleki ,abanye befa kodwa kwayakwaya abohla ,aphela ,kwasha namanz engwaqweni,ngadlula NJ senghamb endawen eyomileyo

  Reply
 3. Sawbona
  Ngiphuphe uLwandle luchitheka amagagasi amakhulu Kodwa ngakwazi ukubaleka lingakafiki kimi,ngamane ngabona sengihamba phezu kwalo uLwandle.
  Ngabe kusho ukuthini?

  Reply
 4. Ndiphuphe ulwandle lusiza ebantwini izindlu zisiwa nabantu besimka nolwandle kodwa alide lifike apha ekhaya Laske Lajika labheka kwelinye icala kuthini oko?

  Reply
 5. Kusho ukuthini if uphupha nisolwandle but kwi swimming pool kungathi niyabhabhadisana and if sekunguwe okumele bakufake uzizwe likuthatha Lwandle but luluhle amagagasi ezolile

  Reply
 6. Sawbona ,
  Ngiphuphe nginezingane engifunda nazo sizidlalela olwakho , oyedwa wethu wangena wabuya nofishi uDolphin, sithe sisamujabulela lwadinwa ulwandle leza kuthina mawala saguguleka saminza, mina ngasizwa omunye engifunda naye sengiminza

  Reply
 7. Ngiphuphe ngihamba nomuntu engihlekisana naye nabangani bami…siya olwandle sabhukuda kuthe kusenjalo lashintsha ulwandle kwangathi kuba nomsindo…emvakwesikhathi kube engath liyabhonga labe likhuphuka lagqiba wonke umuntu…ukuth ngiphume kanjani angaz kodwa ngizibone ngingakhandle ngigcwele inhlabathi ngihamba ngikhala ngicinga indoda yam…Emma kwezikhathi waqhamuka ehamba nosisi wakhe engingazwani naye …angizange ngimubheke ngisho emehlweni usisi…kodwa indoda yam ibiloku ingitshela ukuth angimbingelele Mina ngingamnaki…ngafika ekhaya ngageza ngisusa inhlabathi

  Reply
 8. Ngiphupha ngichazelwa ngobucwebe bolwandle… I ngididekile beningangichazelela kabanzi na ngaleliphupho????

  Reply
 9. Molweni kuchazani ukuphupha ulwandle but belungekho Mnyama koda belugubha magagasi ngendlel exakile ngat basiwelisak

  After that lakhipha mamz amaning ngaphandl emva kwalokh kwaphum nhlamv yelanga layek nokugubha magagasi amangalisayo

  Reply
 10. Thokozani emakhosini, ngiphupha nginemoto entsha emhlophe, kungena lobhuti engaboniswa yena , ngidriver siye olwandle. masifika olwandle luhle, luhlanzekile. kaze ngajabula kanje but asingenanga phakathi, ngabe kusho ukuthini.

  Reply
 11. Hi, ndiphuphe friend yam esiwa ematyen yahamba nolwandle bt i managed to save him before amthathe onke amfake ngaphakathi.. Yebo yena beswelekile since ebetheke ngekhanda ngoku awayo ematyeni nt his body i saved… Ngivuke ndasithandazela sametime..

  Reply
 12. Ngisacela incazelo ngaleli phupho.

  Ngiphube ubaba(USADLULA) silima insimu yasekhaya ngezinkomo, nekuthe phakathi zaqaqeka idjoko kwanqamuka amaketanga zagcwala ithafa, uma mina ngithi ngiya zilanda zingidukelile futhi zikhombisa ukungi balekela, koda ubaba kuyena ukwazile ukuzoqoqa wabuya nazo langithi ngiyo mlekelela sizibophe futhi ngizithele emiphongolweni enotshwala,esemngceleni wensimu nomfana engingamazanga kuthi uwbani ngase cela asilekele as besibabili kuphela, koda la ngiphakamisa khona amehlo ezansi kwensimu ngibone uMUZI OWAKHIWE PHAKA NENSIMU nokungimangazile ke noko nfoba bengingazi muntu owabekwa khona,

  ngisacela ukihlaziyelwa la ngididekile kanti nobaba akukudala edlulile.

  Reply
 13. Hi Bahlobo ncedan isho kthin ndaba yokuphupha iTsunami 😓 not Lena yezintuli ezimdaka but le eyi lightning oth muyibuka ngath amanzi a clean kodwa yenza imbani ⚡ Kuze kwashaya 11am namhlanje isky sicweli singenalo nelilodwa ilifu☁️ kulendawo ebine Tsunami🤦🏻‍♀️….. Bafeth mhlampe sen

  Reply
 14. Thokoza ngicel kubuza mewuphupha igagasi elikhulu likumbhoza kwaduk iskhwama kumin ngedwa kodw bengihamb nabo libambozile bona bebesazipheth zonk izinto zabo Lili khulu gagasi tnx

  Reply
 15. Sacela usizo ngencazelo yaleli phupho
  Ngiphuphe ngino baba (usadlula ngonyaka owedlule) besiphakathi nolwandle koda manje okungixakayo ukuthi amanzi becwebile inkinga lumnyama bedimile phezukwawo s8nga minzi…

  Ngojabulela incazelo
  Bonkosi

  Reply
 16. Nginokuphupha ngihamba phakathi kolwandle ngize ngifike la kuba sengathi kunezitebhisi engehla ngazo ngingene phansi kwamanzi. Mangifika ngaphansi kusuke komile,igceke linenhlabathi ebomvu kunama qhugwane amathathu ngingazi kumele ngingene kuliphi. Ngingajabula uma ngingathola incazelo

  Reply
 17. Kwazi

  Sanibona mina ngicela ukuhlaziyelwa iphupho engivuke nalo, bengibhukuda olwandle obelunamagagasi akahle angagubhi kodwa kunomqanca okhuphukelayo okumele uwukhuphuke ukuze uphume so ngabhukuda nam ngiya phambili abuye angibuyisele emva amagagasi but ngakwazi ukuhlamba ngaze ngaphuma. Ingabe lisho ukuthini ngyabonga

  Reply
 18. Sanibona sibonge kuthi nisihlaziyele amaphupho ethu, bengicela usizo lephupho enginalo, ngiphupha ulwandle olunamawala like itsunami but amanzi alo mahle ablue, kulimala abanye abantu kodwa mina ngiphephile in those raging waters mina awungithathi…. Ngibonga ngisalinde impendulo

  Reply
 19. Sanibonani, ngicela ukubuza ngephupho lami; ngiphuphe ngihamba ngiyolwandle after I was told not to go, Mangfika it was so calm and relaxing. Then, kwafika abantu abaningi bezongifuna then lwavele lwanolaka lasikhipha sonke phakathi kulo, lasikhiphela endaweni enameva ngale kwayo bekunotshani

  Reply
 20. Sawubona

  Mina bengthanda ukwaz ngephupho lam lokuphupha ulwandle luphakama ngamandla ngaze ngashaywa uvalo olunamandla lathi mase lehla igagasi lambozwa ingubo ethofozelayo

  Reply
  • Uma uphupha ubona ulwandle kuyinhlanhla uma amagagasi ezolile kanti ishwa uma egubha amagagasi kakhulu.

   Reply
 21. Ndicela ukubuza kutsho ukuthini ukuphupha, ulwandle lusiza ngamandla amakhulu, kwaphuma umoya phakathi elwandle, waza kwicala endikulo, wajika lomoya waba yintaka emhlophe entle enemibala emnyama, yaza ngakum nayo,,,, kuthe ndisajongile yajika lentaka yaba yintombazana ye ndiya,,,, ndathandaza emaphupheni yangathi lentombazana yendiya isesibhakabhakeni, ilinganisa lento ndiyitshoyo emthandazweni,, xa ndisithi bawo osemazulwini,,,, nayo itsho kanjalo…

  Reply
 22. kutsho ukuthini ukuphupha inkukhu ezimnyama ezlishumi nemhlophe enye, uzithatha komkhulu phansi kwamanzi uhamba nazo ekhaya, kwaba ngathi ekhaya kuno mama kukho umsebenzi, bandibuza ba ndizifumana phi,,, andabaphendula ndaske ndahleka

  Reply
 23. Ngicela ukubuza kuchazani Ngiphuphe ngisolwandle anagagasi ezakumina kodwa ngabambeka esihlabathini angithela umzimba wonke. Ngiyabonga ngokungilalela

  Reply
 24. ngiphuphe ngiphakathi olwandle lunamagagasi angemabi ekahle nje, kodwa ngizibone ngingaphansi kwowo amanzi olwandle ecwebile khona ngaphansi ngaphinda ngaphuma ngaphansi kwawo.

  Reply
 25. Ngi phuphe se ngathi ngiya ndiza ngiyo nyathela emanzini kodwa ku lawomanzi ku notshani ubu luhlaza .uma ngi nyathela bengi thukile ngi cabanga ukuthi ngiyo minza kodwa beku ngekho deep a manzi wa khona bewa ngi vala izi nyawo ku phela.

  Reply
 26. Ngiphupha ngime phezu komuzi olwandle kukho abantu abakhulumayo kulomuzi ungaphasi kwamagagasi

  Reply
 27. Siyabonga ngiphuphe ngibukuda olwandle luzolile lwabese luyashintsha luba namagagasi kodwa ikhanda belisoloko lingaphezulu exocekile

  Reply

Leave a Reply