Isiphandla nenyongo

Ngubani ofaka isiphandla?

Isiphandla sifakwa yilowo owenze umcimbi, siwuphawu lokukhombisa abangasekho ukuthi nangu umuntu obanikeze ukudla. Okunye futhi wukuthi siwuphawu lokukhombisa abantu abangasekho ukuthi yimuphi umuntu ogcine ukubapha ukudla emndenini. Inyongo yenkomo isho uphawu olufanayo nalolo olushiwo yinyongo yembuzi. Umuntu okunguyena owenze umcimbi ugqoka isiphandla ngokusifaka esandleni sokudla. Kodwa uma umuntu ehambile wayokwenza umcimbi ekhaya konina, upha lowokhokho amphayo ukudla abese esifaka esandleni sesinxele isiphandla. Uma kungumakoti noma unkosikazi owenza umcimbi emzini lapho eganele khona, mhlawumbe enzela umkhwenyana wakhe ongasekho emhlabeni noma ingane yakhe eseyadlula, lowomakoti noma unkosikazi bona abasifaki isiphandla kodwa sifakwa yingane, nayo leyo ngane isifake khona esandleni.

Ingane yentombazane isifaka kangaki isiphandla?

Zimbili iziqubu lapho ingane yentombazane ifaka khona isiphandla; kuba ngamhlazana ifakwa isiphandla okokuqala lapho izelwe, bese kuphinda kuba lapho isifaka ngamhla yemuliswa. Isiphandla isifaka esandleni sesinxele.

Isiphandla sigqokwa isikhathi esingakanani?

Asikho isikhathi esibekiwe esiwumnqamula juqu ukuthi umuntu kufanele asigqoke isikhathi esingakanani isiphandla, inqobo nje uma elalile naso. Isiphandla asikhunyulelwa ngaphandle kwekhaya kumbe edolobheni, sikhunyulelwa ekhaya lapho umuntu asifaka khona, emsamo endlini yangasenhla. Abanye-ke abasifaki isiphandla kodwa baphuza inyongo yesilwane esisuke sihlatshwe ekhaya bese bebuye bageze ngayo futhi inyongo, okuthi ngemuva kwalokho balale bengagezile ngamanzi anensipho.

Indodakazi epha abakubo abangasekho ukudla

Uma indodakazi ibuyele kubo ukuyopha abakubo abangasekho ukudla, noma ihambile iyopha abasekhaya konina, leyondodakazi ifaka isiphandla esandleni sesinxele. Noma ngabe indodakazi seyagcagca inalo ilungelo lokubuya izopha okhokho bayo kumbe abasekhaya konina ukudla, inqobo nje uma leyo ndodakazi iyothi uma isisikhumula lesosiphandla, isikhumulele lapho eyasifaka khona. Kweminye imizi kuthi uma umcimbi wenzelwe omunye umuntu ophilayo, kungabi ngumenzi womcimbi ofaka isiphandla kodwa sifakwe yilowo okunguyena obenzelwa umcimbi.

Leave a Reply