Amaphupho ngenkomo

Uma uphupha ubona izinkomo noma amankonyane incazelo iya ngokuthi uyazilawula noma cha. Uma uzibona zisemadlelweni noma uzelusa kusho impumelelo nenhlanhla ekusaseni lakho. Uma zikuhubha kusho ukuthi izitha zakho zikukhunkule ngomoya omubi futhi zizokunqoba. Kuhlale kuyishwa ukuphupha inkomo emnyama nokho futhi kusho ukuthi kuzoba nezinkinga emsebenzini wakho noma ebudlelwaneni bakho.

58 thoughts on “Amaphupho ngenkomo”

 1. Ngicela kubuza uma uphupha inkomo ebomvu iza kwena igiiima mase fika kuwena ivesane ihlale phansi izithobe

  Reply
 2. Hi ngicela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha izinkomo zilethwa amaNazaretha kini, ngyabonga.

  Reply
 3. Ukuphupha amawele amhlophe (albinos)
  Sikhuphuka ambethe izingubo ezimhlophe
  Kubuye futhi ngibone begcwele ijaridi sebabaningi nezingane bonke bamhlophe

  Reply
 4. Ngicela ukubuza umangiphupha sibawu4 nenkomo emnyama igila laba nginabo 1 by 1 umasele ibuya ngicabanga izakimi ngabona ukuthi mangigibele emthini apho ingazokungithola khona uma icabanga ngondenzakalisa nami?

  Reply
 5. Ukuphupha uthi uyaphuma emnyango kuqhamuke inyoka emnyama ebenyezelayo igijima ngaphanangapha, kuvele kuqhamuke umuntu weslisa ayithathe ayilahlele ezaleni elikade lino mlotha beseyanyamalala loyomuntu, ivele ibuye isikekela igijima ikhamisile sakudinwa kodwa ingezi kimi ihambe igudle indlu inyamalale

  Reply
 6. Sanibona kusho ukthini ukujahwa inkomo ensundu ngaba leka ngangena endlini karound ngavala amawindi yaduna kuza ngqo yavinjwa I Sthole esibomvu kukhona neka Eli elimhlophe qwa layigxoba yaze yafa

  Reply
 7. Ngiphupha NgiJahwa Inkomo ethi ayibe bomvu, Kodwa bese ngiya phenduka ngyayi khahlela ebese iyanyamalala. Kuvele umuntu engingamu bonanga ubani uphethe iNkomishi enamanzi aclean kube ngathi ngithi ‘uhmm ngaphumula’

  Reply
 8. Ngcela ukbuza kusho ukthn ukbona umunt othandana naye ehamba nabany bengena kin bezungeza umuz neynkomo?

  Reply
 9. Ngiphuphe inkomo emnyama eboshiwe izohlatshwa for umsebenzi kodwa yabaleka nentambo ayitholakalanga

  Reply
 10. Hello kusho ukuthini ume ngiphupha uma osewashona senza i breakfast kwabese kungena izinkomo ezimbili zibhidlize i bonda then ezinye ziya cubeka zinndlulela phambili ngoku bhidliza amabonda ziyaphambili ko makhelwane. lezi eziwu 2 ngihlangane nazo e corner yendlo, zinhle zi brown neyi mpondo ezi nkulu.

  Reply
 11. Min ngaphupha ebomvu inkomo kodwa ngangyiphupha izala nkonyane phambi kwami. Kuthe kusenjalo ngabona inyoka esihlshleni.

  Reply
 12. SanibonA nginenkinga; ngivukeenephupho elimazamisayo futjiykunzima nokulilhohlwa; ngiphuphe siyoncwaba ubhuti wami ozalwa ubaba omdala ongasekho nobhuti lo kade simcwaba naye sewashona kodwa okuxakayo uma sekuphunywa kuyiwa emalibeni ukhishwawendlini ufakwe kuhlaka kodwa manje ngathi uyoncwatshwa ephila ngoba kade ekhulu ethi Kuncono khona ancwatshwe into engiyibonile umzimba wakhe ubuneGazi esiswini; Mina ngase ngithi Cha angiyi emalibeni ngoba ngiphazamisekile ilento ya lomuntu onceatshwa ephila.. Ngiphaphame ngidumele..ngicela ngingisiza ningihlayizele leliphupho!! Ngiyabonga

  Reply
 13. Molweni kusho ukuthini ukuphupha inkomo enamphondo angafani elinye libheke phansi olunye lubheke phezulu. I light brown ngombala

  Reply
 14. Hi

  Ngcela ukubuza ukuthi kuchaza ukuthini ukuphupha ubaba wakho ethi kmele ngithenge izinkomo ezimbili nembuzi ?ubaba usaphila

  Reply
 15. Ngiphupha izinkomo eziningi ezinye zimnyama ezinye ziBrown kodwa kuvela igama lentombi engithandana nayo khona lapho ephushweni.

  Reply
 16. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha ngisebhusha ngyothenga inyama ebomvu.Sengythengile ngphuma nayo kwaqhamuka ithole lenkomo angiwukhumbuli umbala yeza ingijahha ngaphaphama ingakafiki kimina

  Reply
  • normally inkomo emnyama iqode olubi noma isitha esiphosa okungekuhle kodwa ngona uyibulele kusho ukunqoba.

   Reply
 17. Sanibonani ngicela ukubuza, uma uphupha ulele phezu kwesikhumba senkomo e brown in colour kuchazani ,ngicela ungishiyele incazelo naku email yami makukhoneka (loovemore10119@gmail.com) ngingajabula kakhulu uma ngingathola impendulo

  Reply
 18. Sanibonani ngicela ukubuza yize umbuzo wami ungekho mayelana nephupho kodwa umayelana nokubhonga kwenkomo, kuthe izintathakusa namhlanje esangweni lasekhaya kwabhonga inkunzi yabhonga sengathi ibhonga emswaneni kodwa ekhaya ube ungekho umswane, mhlampe ngabe ukhona owaziyo ukuthi ngabe lenkomo ibizibhongela nje noma ukubhonga kwayo kuwumbiko thizeni?

  Reply

Leave a Reply