Amaphupho ngenkomo

Uma uphupha ubona izinkomo noma amankonyane incazelo iya ngokuthi uyazilawula noma cha. Uma uzibona zisemadlelweni noma uzelusa kusho impumelelo nenhlanhla ekusaseni lakho. Uma zikuhubha kusho ukuthi izitha zakho zikukhunkule ngomoya omubi futhi zizokunqoba. Kuhlale kuyishwa ukuphupha inkomo emnyama nokho futhi kusho ukuthi kuzoba nezinkinga emsebenzini wakho noma ebudlelwaneni bakho.

144 thoughts on “Amaphupho ngenkomo”

 1. Sanibonani sacela ukubuza kuchazani ukuphupha inkomo ebomvu ijumpule ikhanda lengane kaMzala wakho yalidla ingane yashona, ungasakhali ephusheni ukhalelana ukuthi ingane ayisekho emhlabeni?

  Reply
 2. Sawbona, cela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha inkomo emnyama esibayeni ihlaba umshana wami ngophondo esiswini wopha wawa phansi.

  Reply
 3. Sawbona ngicela ukubuza ukuthi kuchaza ukuthini ukuphupha umshana wami ehlatshwa yinkomo emnyama ngophondo esiswini igazi lakhe ngiligqibashele emhlabathini obokutshalwe kuwo amazambane neGinger.

  Reply
 4. Hi
  Kuchazani ukuphupha inkunzi yenkomo ebonvu ilokho inawe ingakwenzi lutho mase ihlangana nenye zijahane mawuthi uyabakeka zize ngakuwe bese iyakulinda emnyango kodwa ayifuni kukwenza lutho

  Reply
 5. Thokozani bengicela ukubuza ukuphupha izinkomo eziningi eziwumhlambi eziyimibala ehlukene zime esangweni lomuzi kusho ukuthini

  Reply
 6. Kuchazani ukuphupha inkomo enebala elimhlophe ngaphansi, emzimbeni imibalabala. Ngayibophela esgxobeni egcekeni.

  Reply
  • Sanibona ngicela ukubuza Mina hlampe khona ongangisiza angiphuphanga lutho Koda ekhaya kuvele kwangena inkomo endlini yempepho yafike yabhosha emsamo yase yaphuma kuloyo round

   Reply
  • Sanibona ngicela kubuza kuchazani kuphupha ginyiswa yinkomo inolaka kodwa ingafinyelile kuwe uze uphaphame

   Reply
 7. Kusho ukuthini ukuphupha ushaywa ngobhuti bakho mawuthi uyabaleka uwe inkomozihambe phekwakho uvuvukale nobuso

  Reply
 8. Sawubona. Kuchazani ukuphupha izinkomo eziningi ezinombala omhlophe no brown ezikhuluphele zikugijimisa?

  Reply
 9. Kisho ukuthini uphupha yinkomo eziningi niziqhuba bese kuthiwa nizintshontshile bazishaye zigibele truck

  Reply
 10. Kusho ukuthini ukuphupha umuntu embethe usu lunomswane wenkomo noma umuntu egcobe umswane wenkomo emzimbeni wonke.

  Nokuphupha inhlwathi enkulu izisongile emhlabeni

  Reply
 11. Kusho ukuthini ukuphupha izinkomo eziw 9 zifumbethe amafu amhlophe nambyama ngokulandelana kwazo

  Reply
 12. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha inkunzi yenkomo ikugijimisa kodwa ingakutholi

  Reply
  • Ukuphupha usemcimbini ubone abantu esabashona obaziyo bese kuphunyula inkomo emnyama ebekumele ihlatshwe ilimaze abantu egcekeni usindiswe ukungena endlini engulawondi

   Reply
 13. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha inkomo e black and white ihluleka ukuphuma emanzini amaningi ngathi kwi bridge kodwa igcine iphumile amanzi ebemaningi egijima ngaphaphama

  Reply
 14. Ngiyabingele.

  Ngicela kubuza kuthi kusho kuthini kuphupha inkomo emhlophe enkulu mina ngiyijaha ngiyibophela esihlahleni ngase sangweni lasekhaya komama kodwa ingavumi isilwisa nomzala wami.

  Reply
 15. Ukuphupha inkomo emhlophe enamabala abomvu emzinbeni kusho? Umyeni wam uphuphe imbuzi emhlophe izele amazinyane amathathu ngabe kushoni konke lokhu

  Reply
 16. Kuchazani ukuphupha izinkomo izinkunzi zibophe amahiya abomvu welanga zikuhubha mawuthi uyaphahla

  Reply
 17. Ngiphuphe izinkomo eziningi zingi jaha, kodwa eyodwa ngayibulala ngayidla inyama yayo, ngase ngithi “ubani odla omunye manje?” ngisho ngijabula ukuthi ngiyi nqobile.

  Reply

Leave a Reply