isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho Ombango

Kunabantu abanesiphiwo ngendlela eyisimanga abanye abayi ngisho ukuyohlola komunye umuntu ngoba konke okwenzekayo kubona bayakuphupha. Kwesinye isikhathi athi uyohlola ngoba efuna ukuba nesiqiniseko avele umuntu ohlolayo amtsheleukuthi useyayazi nje into ayizele kuyena. Kuvamise ukuthi umbango kube yinto embi futhi egcina ingakhipha ngisho isidumbu. Kuqala umbango kwakujwayeleke ukuthi kube yilapho abantu begane umuntu oyedwa babange bagcine bengasazwani. Kanti manje sekuyabangwa ngisho namabhizinisi, izikhundla njalonjalo. Kulabo abanenhlanhla yokuziphuphela, lamaphupho uma bekwazi ukuwalandela bagcina sebekwazi ukuwahlaziya. Kuhle kakhulu ukuthi umuntu alinake iphupha lakhe ikakhulukazi uma ekholelwa kakhulu emadlozini ngoba asuke emtshela okuthize.

Ukuphupha izinkomo

Uma kwenzeka umuntu evamise ukuphupha izinkomo zimjaha zifuna ukumhlaba ngezimpondo kuze kushunqe uthuli impela. Lapho usuke uphupha ngombango nakanjani kusuke kukhona umuntu osuke ekubangisa. Mhlawumbe kokuthize osuke ukwenza futhi ayibonayo ukuthi uyaphumelela kuyona. Amadlozi akho asuke ekutshengisa noma ekuxwayisa ukuthi kukhona umbango okhona. Kwabaganile bangaze bacabange ukuthi abantu babo abathembekile kanti kuyenzeka ukuthi kusuke kungumuntu ofisayo ukuthandana nomuntu wakho kodwa akamtholi, mhlawumbe asebenzise umuthi wokuthi akuchithe emzini wakho noma ibhizinisi lakho lingahambi kahle noma emsebenzini.

Ukuphupha izinja

Njengabantu sinezinkolelo ezingafani ngezincazelo zamaphupho njengokuthi abanye ukuphupha inja bakuncikisa kakhulu namaphoyisa njengokuthi azofika emzini wakho. Kodwa ake sibheke uma lowomuntu ophuphayo engenayo into engamlethela amaphoyisa kodwa aqhubeka aphuphe izinja zimkhonkotha, zimjaha zifuna ukumluma. Usuke exwayiswa ukuthi kukhona izitha eziningi anazo futhi ezihlangene ngaye zimsebenzisela isichitho. Okubi ngaleliphupho ukuthi uma izinja lezo zikuluma kusuke sekungena sona lesichitho esibi. Abantu labo abasuke behlangene ngawe basuke bengafuni ukuthi uphumelele.

Abanye abantu bakholelwa ukuthi uma uphupha inja kusuke kuwumuntu wakini ongasekho. Okubalulekile lapha ukuthi uma uphupha isewumdlwane futhi ingakhonkothi, ikhombisa ukumjabulela kuhle lokho, hhayi uma isimjaha, imluma futhi ikhonkotha kusuke kungasezona izidalwa zakini lezo. Ngoba ngisho nezalukazi zithi uma umakoti eganele emzini ekufuywe kuwona izinja ezaziwayo ukuthi ziyaluma kodwa yena zingamenzi lutho uma evakashile lokhu kuchaza ukuthi amadlozi emthandile. Kodwa uma zikuluma bathi umakoti akapheleli kulowomuzi ngisho ngabe uzama kanjani ukuhlala umendo wakhe awubi muhle.

Izinja zona ziyingxenye yempilo yabantu njengoba bezifuyela izinto ezahlukene. Lapha isifundo ukuthi ngeke umuntu wakini ongasekho afike ephusheni ezokuluma, kungabe wenzeni wena embi? Kumele abantu bakwazi ukuhlukanisa izinto njengokuthi noma ngabe iphupho lichaza izinto eziningi kodwa umuntu abheke ukuthi belinjani lona leliphupho. Kufana nazo inkomo uma kade ubuziphupha usuphupha eyodwa ikukhothamele kusuke kungasho into embi kuyenzeka kube umuntu wakini ongasekho efuna umenzele into ethile. Kwesinye isikhathi uma kade unezitha kusuke kusho ukuthi usunqobile.

113 thoughts on “Amaphupho Ombango”

 1. Ngiphuphe ngingena ndlini ka muntu wami Ku empty kodwa kuneynkomo eymbili ebrown be black and white Lena ebrown bekweyesifazane ibiphuma ubisi ngabe kchazani lokho?

  Reply
 2. Ngiphuphe imvu etshayiswe yimoyo ingathi ngiyayihlinza ngasusa ufele emlenzeni ngahamba nawo, ingabe kutsho ukuthini loko?

  Reply
 3. Ngiphuphe ngilunywa yizinja ezimbili ebezibophelwe entambeni eyodwa ngazilwa ngazinqoba lezo ephusheni elilodwa ngaphupha ukhokho ongasekho enginika izimpahla zami ngihamba ngase ngalunywa inja esandleni sengihamba ekhaya..kuchazani?

  Reply
 4. NGICELA UKUBUZA. KUTSHONI UKUPHUPHA NGILUNYWA NGUMDLWANE NGAPHANSI KONYWO LUKA-RIGHT NGAPHO NGIQHUTSHELWA INKUKHU EMNYAMA

  Reply
 5. Sanibonani cela ukubuza kuchaza ukuthini ukuphupha uyolobola ekhweni lakho ngezinkomo ezintathu umi nazo ngaphandle kodwa sisemotweni

  Reply
 6. KUCHAZA UKUTHINI UKUPHUPHA KUHLATSHWA INKOMO NOMA IMBUZI BESE KUQHAMUKA IMIDLWANE IDLE UMHLWEHLWE.

  Reply
 7. Ngizocela ukubeka iphupho lami njengoba belenzeka ngiliPhupa.
  Bengihamba nentombi Yami shuthi sifuna indlela esheshayo ezosinqamukelisa siphumele lapha esiya khona. Kuthi kusenjalo sibone abantu abathathu umfana oyedwa namantombazane ababili sibadlula endaweni ewumgwaqo omkhulu singabingeleli. Sihambe sithi sesiphambili ngibone injaa enkulu emhlophe ileli eduze kwendlela lapho sodlula khona. Ayi sibone kubi sihlehle bese sibuza laba ekade sibadlule emgwaqeni ukuth azilumi Yini izinja bathi Cha azilumi. siqhubeke sizame ukuya khona sifike seziziningi zikhonkotha ziza kithi nalaba abasifice Lana zibakhonkothe. Kwabe sekfika ukuthi ngizishayele ufiyo ngizidlalise zingishayele umsila ziyeke ukukhonkotha nokusijaha. Uma sesiDlulile lapho ezinjeni ngibone sengihamba nabangani bami Kanye naye loSisi ebengihamba naye bese. Inkinga ukuth sebeqhamukaphi abangani bami bekade bengekho sisukelwa yizinja kodwa manje kubengathi besivele sihamba nabo, kungath sesimile silinde kuqhamuke abanye esibashiye ngemuva ngesikhath siJahwa izinja. Ngivele ngiphaphame layo ngsadidekile.

  Lisho ukuthini leliPhupho?

  Reply
 8. Ngiphuphe inja emnyama sucu igxuma ihlala ngamazinyo emqaleni wami kwacaca ukuthi kuphelile ngami ngoba ihlale yangasuka ngamazinyo

  Reply
 9. Ngiphuphe imindlwane eminingi emihle eyakamakhelwane inemibalabala ehlukeni ngaze ngawucela owodwa bangipha

  Reply
 10. Ngiphupha inja ingiluma bese iyangilandela ayifun ukubuyela Emuva, Kodwa ngithe sengikhuleka yabese iyashona leyonja ngasala ngiphethe impahla yengane isandleni. La ibi khona kwaba nezibungu. Kulelo phupho ekhaya ngathi bekune party and nabantu abanengu. Ngicela incazelo

  Reply
 11. ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ingane yakho idliwa inkomo ,ize inkomo iqede ingane umakhelwane yami engasahleki kanje.

  Reply
 12. Ngicela uku buza ukt kusho ikuthini ukuphupha izinkomo zifile uthi musondela eduze nazo zivesane zivuke usababaza loko utshelwe ukt seZinyamalele

  Reply
 13. Ngabe kusho ukuthini.. Ukuphupha umuntu obuthandana naye kodwa useganele komunye ekuchazela ngesimo sakhe akuso futhi nawe uma sowuthole omunye makuba nezinkinga ucabange lowa owagana wakushiya futhi ungaphelelwa lithemba ngaye .ube umphupha izikhathi eziningi? Sizani bandla

  Reply
 14. ngicela ukuchazelwa uma uphupha abantu bexabana bephathelene izikhali ezinjengezibhamu ube usubalamula khona lapho kusho ukuthini

  Reply
 15. Ngicela ukubuza uma uphupha ulwa ne bhubesi uze ulinqobe ulibulale nezingane zalo ezintathu bese kusala eyodwa nilwe nayo uphaphame usalwa

  Reply
 16. Ngicel ukubuza ukuth kuchazan ukuphupha ungena ekhaya kunezinja, bese kuqhamuka ibhubes lizihlanganise nezinja. uth usufulathele ligxume lizohlala kuwe ehlombe bese uyaphaphama.

  Reply
 17. ngicela ukubuza ukuty kusho ukuthini ukuphupha ….ngisemzini ngigqoke isinto ezimfishane ngingashuqulile …..ngike ngiphuphe nje ngisho ngigqoke ibhulukwe

  Reply
 18. Kusho ukuthini ukuphupha ulunywa izinyosi uzibone ziza bese uyavala emnyango masungena endlini kunomnyango abangawuvalile mase uthi uyavala sivele singene zikutinyele

  Reply
 19. Uma uphupha uboshwa ngamaphoyisa ekufasa ngozankosi.Nokuphupha nje ulwa nabantu abanye uyabazi labantu olwa nabo

  Reply
 20. NGICELA UKUBUZA UMA UMA UPHUPHA UGUQILE KWEMBIWE UMGODI EDUZE KWAKHO KUBEKWE IMBUZI KUCHAZANI

  Reply
  • lokho kuchaza ukuthi kukhona indlozi lakini elifuna ulenzele umsebenzi. Uma ngabe le mbuzi ebekiwe ibi bheke kweso nxele kuchaza ukuthi yindlozi lako ma wakho…uma ngabe ibi bheke kwesokudla yindlozi lako baba lelo…uma uwenza lowo msebenzi uphethi nje kuphela ngoku iy’thakazelo zakulelo ndlozi..kumele ulibize nalo lelo ndlozi ulazise ukuthi uwtholile umyalelo walo kanti futhi maliwu wamukele lo msebenzi. Ebese uhlala hlale ulinde uzowu bona umphumela wa loyo msebenzi

   Reply
  • lokho kuchaza ukuthi kukhona indlozi lakini elifuna ulenzele umsebenzi. Uma ngabe le mbuzi ebekiwe ibi bheke kweso nxele kuchaza ukuthi yindlozi lako ma wakho…uma ngabe ibi bheke kwesokudla yindlozi lako baba lelo…uma uwenza lowo msebenzi uphethi nje kuphela ngoku iy’thakazelo zakulelo ndlozi..kumele ulibize nalo lelo ndlozi ulazise ukuthi uwtholile umyalelo walo kanti futhi maliwu wamukele lo msebenzi. Ebese uhlala hlale ulinde uzowu bona umphumela wa loyo msebenzi

   Reply
 21. Ngiphuphe ngitshelwa abantu ukuthi bangiphuphe ngilunywa inja. 2 ngiphuphe umalume angikhombisa amakhehla asekhaya la ngizalwa khona Kanye nezihlobo zangijabulela

  Reply
  • Aubrey…uyabonga ukuthi lawo maphupho ayaxhumana noma ayabhandanya.1. Uma abantu beku phuphela izinto ezijule nga leyo ndlela wena uqobo ungazi phuphi kusuka kune kinga ngedlozi lakho 2. Leyo inkinga isi chaziwe umalume wakho njengoba ekutshela ukuthi kukhona abakini okumele uhlangane nabo uphinde wenzelwe umsebenzi ngoba uyaba dinga ukuze unqobe lezitha eziku zingelayo. Okufanele ukwenze wena yikuya ekhaya la ozalwa khona uyo khothwa yindlozi elihama khehla akini

   Reply
 22. Ngike ngaphupha ngibuyela ekhaya ngoba ngivakashile mangifika kungcolile futhi kugcwele izimpahla phansi ezinye zindala njengoba umalume wam esethuthile kungathi ushiye endlini kungcole ngalendlela esabekayo nogogo usele yedwa. Cela ningiphe incazelo yaleli phupho ngoba liyangidla

  Reply
 23. Uma uphupha ushayela imoto bese uvuka amaqakala ebuhlungu ngempela kusho ukuthini. Moma uphuphe uwa ne moto kodwa usinde kushoni loko

  Reply
 24. Cela ukubuza uma 1. uphupha amanzi amani kodwa ungani kuwo 2. nalapho uhamba khona emaweni kodwa kungenzeki lutho 3. noma uphupha uhlaselwa 4. okukanye ubanjwa inkuzi kudwa bengaphumeleli lokhu kusho ukuthini.

  Reply
 25. uma uphupha uphunyelwa amazinyo kunye neboss yakho yena aboleke amafalse teeth wena usale nelilodwa

  Reply
  • Kusho ukuthi unesitha esazama ukuk’thakatha kodwa sahluleka ngoba imithi yaso ayisebenzi la kuwe

   Reply
 26. Kushoni ukuphupha uthenga izicathulo or uzibona ezinhle zodwa. Ukuphupha kuneqhwa elimhlophe eliningi engathi likhithikile

  Reply
 27. Ukuphuma uhlaselwa ngamadida amathathu kuzoba omunye wabo akhiphe sibhamu akudubhule kabili omunye wabo akuswele ubuhlungu athi asimuyekeni sekafile kodwa ebonile ukithi uyaphila…ngafi ephuphweni ubone umamakho ekhala ethi sekwanele manje

  Reply
  • Kusuke kunjani uma uphupha ingane yakho ena 4years ijabulela ukuyodlala emnyango uthi uyaybiza ikzibe koda ikhomba ukuthi ikziba ngoba ijahe kodlala

   Reply
 28. Uma uphupha u muntu wesilisa oqashe kwakhe elele embedeni wakho nonkosikazi wakho, uma,uthi uyamsusa enqabe ku chaza ukuthini lokho.

  Reply
 29. Ngicela ukbuza ngabe kusho ukthin ukphupha ngise saloon ngiqaqa ikhanda,ngaphinde ngaphupha ngse stolo seyngubo ngithenga okokugqoka wath umnganam akungifaneli ngagcina ngikuyekile sengbheka okunye ngaphinde ngaphupha ngekwenye indlu igcwele amabokisi omgcwabo amaning engath aneydumbu Phakath?

  Reply
 30. Uma uphupha engathi ulukile ekhanda bese uthi ufun ukqaqa ugeze izinwele ngenhloso yokluka kabusha kodwa uthol ukth izinwele zihlanzekile azinakuncola uvel ukame ungab usazigeza uyeke ziyisihluthu zingalukiwe futhi

  Reply
 31. Ngicela ukth uma uphupha umuntu ozwana naye(boyfriend) engath uyajola and uma ejola umubambe maseniyaxabana uze umshaye wena umehlule mase ethi akasakufuni .kusuke kushoni . Ngyabonga

  Reply
 32. Uma uphupha uxabane notata wskho ekubetha eena ube sele uyalila kodwa ekulileni kwakho ilizwi aliphumi nje tu ingaba lithetha ukuthini elo?

  Reply

Leave a Reply