Amaphupho Ombango

Kunabantu abanesiphiwo ngendlela eyisimanga abanye abayi ngisho ukuyohlola komunye umuntu ngoba konke okwenzekayo kubona bayakuphupha. Kwesinye isikhathi athi uyohlola ngoba efuna ukuba nesiqiniseko avele umuntu ohlolayo amtsheleukuthi useyayazi nje into ayizele kuyena. Kuvamise ukuthi umbango kube yinto embi futhi egcina ingakhipha ngisho isidumbu. Kuqala umbango kwakujwayeleke ukuthi kube yilapho abantu begane umuntu oyedwa babange bagcine bengasazwani. Kanti manje sekuyabangwa ngisho namabhizinisi, izikhundla njalonjalo. Kulabo abanenhlanhla yokuziphuphela, lamaphupho uma bekwazi ukuwalandela bagcina sebekwazi ukuwahlaziya. Kuhle kakhulu ukuthi umuntu alinake iphupha lakhe ikakhulukazi uma ekholelwa kakhulu emadlozini ngoba asuke emtshela okuthize.

Ukuphupha izinkomo

Uma kwenzeka umuntu evamise ukuphupha izinkomo zimjaha zifuna ukumhlaba ngezimpondo kuze kushunqe uthuli impela. Lapho usuke uphupha ngombango nakanjani kusuke kukhona umuntu osuke ekubangisa. Mhlawumbe kokuthize osuke ukwenza futhi ayibonayo ukuthi uyaphumelela kuyona. Amadlozi akho asuke ekutshengisa noma ekuxwayisa ukuthi kukhona umbango okhona. Kwabaganile bangaze bacabange ukuthi abantu babo abathembekile kanti kuyenzeka ukuthi kusuke kungumuntu ofisayo ukuthandana nomuntu wakho kodwa akamtholi, mhlawumbe asebenzise umuthi wokuthi akuchithe emzini wakho noma ibhizinisi lakho lingahambi kahle noma emsebenzini.

Ukuphupha izinja

Njengabantu sinezinkolelo ezingafani ngezincazelo zamaphupho njengokuthi abanye ukuphupha inja bakuncikisa kakhulu namaphoyisa njengokuthi azofika emzini wakho. Kodwa ake sibheke uma lowomuntu ophuphayo engenayo into engamlethela amaphoyisa kodwa aqhubeka aphuphe izinja zimkhonkotha, zimjaha zifuna ukumluma. Usuke exwayiswa ukuthi kukhona izitha eziningi anazo futhi ezihlangene ngaye zimsebenzisela isichitho. Okubi ngaleliphupho ukuthi uma izinja lezo zikuluma kusuke sekungena sona lesichitho esibi. Abantu labo abasuke behlangene ngawe basuke bengafuni ukuthi uphumelele.

Abanye abantu bakholelwa ukuthi uma uphupha inja kusuke kuwumuntu wakini ongasekho. Okubalulekile lapha ukuthi uma uphupha isewumdlwane futhi ingakhonkothi, ikhombisa ukumjabulela kuhle lokho, hhayi uma isimjaha, imluma futhi ikhonkotha kusuke kungasezona izidalwa zakini lezo. Ngoba ngisho nezalukazi zithi uma umakoti eganele emzini ekufuywe kuwona izinja ezaziwayo ukuthi ziyaluma kodwa yena zingamenzi lutho uma evakashile lokhu kuchaza ukuthi amadlozi emthandile. Kodwa uma zikuluma bathi umakoti akapheleli kulowomuzi ngisho ngabe uzama kanjani ukuhlala umendo wakhe awubi muhle.

Izinja zona ziyingxenye yempilo yabantu njengoba bezifuyela izinto ezahlukene. Lapha isifundo ukuthi ngeke umuntu wakini ongasekho afike ephusheni ezokuluma, kungabe wenzeni wena embi? Kumele abantu bakwazi ukuhlukanisa izinto njengokuthi noma ngabe iphupho lichaza izinto eziningi kodwa umuntu abheke ukuthi belinjani lona leliphupho. Kufana nazo inkomo uma kade ubuziphupha usuphupha eyodwa ikukhothamele kusuke kungasho into embi kuyenzeka kube umuntu wakini ongasekho efuna umenzele into ethile. Kwesinye isikhathi uma kade unezitha kusuke kusho ukuthi usunqobile.

113 thoughts on “Amaphupho Ombango”

 1. Ngiphuphe ngingena ndlini ka muntu wami Ku empty kodwa kuneynkomo eymbili ebrown be black and white Lena ebrown bekweyesifazane ibiphuma ubisi ngabe kchazani lokho?

  Reply
 2. Ngiphuphe imvu etshayiswe yimoyo ingathi ngiyayihlinza ngasusa ufele emlenzeni ngahamba nawo, ingabe kutsho ukuthini loko?

  Reply
 3. Ngiphuphe ngilunywa yizinja ezimbili ebezibophelwe entambeni eyodwa ngazilwa ngazinqoba lezo ephusheni elilodwa ngaphupha ukhokho ongasekho enginika izimpahla zami ngihamba ngase ngalunywa inja esandleni sengihamba ekhaya..kuchazani?

  Reply
 4. NGICELA UKUBUZA. KUTSHONI UKUPHUPHA NGILUNYWA NGUMDLWANE NGAPHANSI KONYWO LUKA-RIGHT NGAPHO NGIQHUTSHELWA INKUKHU EMNYAMA

  Reply
 5. Sanibonani cela ukubuza kuchaza ukuthini ukuphupha uyolobola ekhweni lakho ngezinkomo ezintathu umi nazo ngaphandle kodwa sisemotweni

  Reply
 6. KUCHAZA UKUTHINI UKUPHUPHA KUHLATSHWA INKOMO NOMA IMBUZI BESE KUQHAMUKA IMIDLWANE IDLE UMHLWEHLWE.

  Reply
 7. Ngizocela ukubeka iphupho lami njengoba belenzeka ngiliPhupa.
  Bengihamba nentombi Yami shuthi sifuna indlela esheshayo ezosinqamukelisa siphumele lapha esiya khona. Kuthi kusenjalo sibone abantu abathathu umfana oyedwa namantombazane ababili sibadlula endaweni ewumgwaqo omkhulu singabingeleli. Sihambe sithi sesiphambili ngibone injaa enkulu emhlophe ileli eduze kwendlela lapho sodlula khona. Ayi sibone kubi sihlehle bese sibuza laba ekade sibadlule emgwaqeni ukuth azilumi Yini izinja bathi Cha azilumi. siqhubeke sizame ukuya khona sifike seziziningi zikhonkotha ziza kithi nalaba abasifice Lana zibakhonkothe. Kwabe sekfika ukuthi ngizishayele ufiyo ngizidlalise zingishayele umsila ziyeke ukukhonkotha nokusijaha. Uma sesiDlulile lapho ezinjeni ngibone sengihamba nabangani bami Kanye naye loSisi ebengihamba naye bese. Inkinga ukuth sebeqhamukaphi abangani bami bekade bengekho sisukelwa yizinja kodwa manje kubengathi besivele sihamba nabo, kungath sesimile silinde kuqhamuke abanye esibashiye ngemuva ngesikhath siJahwa izinja. Ngivele ngiphaphame layo ngsadidekile.

  Lisho ukuthini leliPhupho?

  Reply
 8. Ngiphuphe inja emnyama sucu igxuma ihlala ngamazinyo emqaleni wami kwacaca ukuthi kuphelile ngami ngoba ihlale yangasuka ngamazinyo

  Reply

Leave a Reply