Amakhaya Amalobolo IJiki lamaPiki Imbeleko Imicimbi Imicimbi yesintu Imishado Izaga Izibongo Izigodi Izinkolelo zesintu Izisho Shembe Ubungoma Ukugana Ukuhlawulela ingane Ukuhlolwa kwezintombi Ukulandwa Ukulobola Ukungeniswa kwedlozi Ukungenwa komuntu wesifazane Ukusoka Ukuthelelana amanzi Ukuthwasa uMabo uMembeso Umemulo Umendo Umsamo Umshado

Sesha

Usiko Lwembeleko

Imbeleko yinto yokubeletha noma yokuteta ingane, yakhiwa ngesikhumba sembuzi. Leyombuzi yokwakha imbeleko ihlatshwa nguyise wengane. Ukwakha imbeleko yengane yentombazane, kuhlatshwa isibhuzazane noma imbuzi yensikazi ekhulile. Kepha-ke intombazane iyahlatshelwa futhi intondolo ngoba isuke itheniwe. Umfana yena uhlatshelwa impongo, kukodwa nje lokho kuyamqinisa umfana. Isikhumba saleyo mbuzi ehlatshelwe umntwana, yisona ingane ebelethwa ngaso.

Yigama nje ukuthi imbeleko yinto yokubeletha ingane, empeleni imbeleko yimbuzi yokubonga ukuzalwa kwengane ekhaya. Ingane yokuqala umlobokazi uyitetela kwabo, aqhubeke ahlale amasonto noma inyanga kwabo esetetile. Imbeleko yaleyongane yenziwa khona ekhabonina kodwa lokhu akumvimbi uyise wengane ukuba ahlabele lengane imbuzi uma seyifika ekhaya. Ukutetelwa kwengane ekhabonina kuwukuxhumanisa imindeni yomibili, owakoyise nowakonina wengane. Ukuthi izibulo lenzelwe imbeleko ekhabonina akusho ukuthi selingelasekhabonina. Kungenzeka khona ukuthi lithi lapho likhula kuvele ukuthi lona liphethwe ekhabonina. Lokho kusuke kuchaza ukuthi amathongo alelusile ngawasekhabonina.

Ukuthela ingane ngenyongo kuwuphawu lokuyiqinisa, ukuyifaka isiphandla kuwukuyiqinisa nokuyisondeza emathongweni, adla ngephunga. Kweminye imizi akusiyo impoqo ukufaka isiphandla kodwa lapho sifakiwe, lokho kuyaye kube wuphawu lokuthi wenziwe umcimbi wokubonga ukuzalwa kwengane ekhaya.

1 thought on “Usiko Lwembeleko”

Leave a Reply

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.