Usiko Lwembeleko

Imbeleko yinto yokubeletha noma yokuteta ingane, yakhiwa ngesikhumba sembuzi. Leyombuzi yokwakha imbeleko ihlatshwa nguyise wengane. Ukwakha imbeleko yengane yentombazane, kuhlatshwa isibhuzazane noma imbuzi yensikazi ekhulile. Kepha-ke intombazane iyahlatshelwa futhi intondolo ngoba isuke itheniwe. Umfana yena uhlatshelwa impongo, kukodwa nje lokho kuyamqinisa umfana. Isikhumba saleyo mbuzi ehlatshelwe umntwana, yisona ingane ebelethwa ngaso. Yigama nje ukuthi imbeleko … Read more