isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Ukulobola ingane

Ngaphambi kokuba ingane ithathe isibongo sikababa wayo, uma abazali bengashadile kumele kuqale kwenziwe usiko lokulobola ingane.

Usiko lokulobola ingane

Lolu siko lucishe lufane nokulobola umuntu wesifazane uma ezogana ngoba nakulo kuthunyelwa abadala abazomela umndeni wowesilisa, kube nezingxoxo phakathi kwemindeni yomibili ngokuvumelana ngenani bese kukhishwa izinkomo eziba yinhlawulo ezibizwa ngokuthi ngamalobolo.

Inani lenhlawulo

Ngokwalolu siko zibantathu izinkomo ezikhokhwayo eziba ilobolo lengane. Akuvumelekile ukuzikhipha izinkomo ezingaphelele. Eyokuqala imela ukukhipha ingane esibongweni sakomalume. Eyesibili ngeyokwamukela ukuba ingane ithathe isibongo sikababa oyizalayo. Kanti eyokugcina ibhekele ukuletha ukuzwana phakathi kwemindeni yomibili ngemuva kwecala elenzekile lokuzalisana kungashadiwe, kafushane nje singasho sithi lena kuba yinkomo yokuxolisa.

Isikhathi sokwenza lolu siko

Asikho isikhathi esinqunyiwe lolusiko olumele ukwenziwa ngaso. Ukulobola ingane kungenziwa ngowesifazane esazithwele, ingane izalwe isibiza isibongo sikababa wayo. Kuvumelekile futhi noma ingane isizelwe ukuba ishintshe isibongo ngokushiya esakomalume ithathe esasekhaya kubo kwababa wayo. Okubalulekile kakhulu ngalolu siko wukuthi alwenziwa kuqala, kuyaye kuqale ngokuthi kubikwe isisu bese-ke kukhishwa inhlawulo yengane, bese usiko lokulobola ingane lona luba yisigaba sokugcina.

Ukuhlawulela ingane

39 thoughts on “Ukulobola ingane”

 1. Sanibona, uBaba unesfiso sokuskhipha koMalume wayesehlawulile wageza umuzi manje ksele ayoskhipha asfake ekhaya ngokosiko, ngicela ukubuza kuthengwani Uma sekuyiwakhona?

  KoMalume bafune Iynkomo ezintathu for Mina no Bhut Wam izinkomo zihamba nani

  Reply
 2. Ngibingelele, Olwami udaba luhamba kanje, nginabantwana ababili(umfana ne ntombazane) kunina oyedwa..ingane yokuqala ngayihlawula bese kwathi eyesbili bathi asikho isidingo sokuyihlawula ngoba sisazoqhubeka nezinto zakhona ezifana nokucela ngilobole unina wezingane. Unina wezingane besengimucelile kepha izinto azihambanga ngendlela ebesifisa ngayo sagcina sesihlukene.
  1. Kunephutha esalenza nonina mhla siyokwenza izitifiketi zezingane sabiza isibongo sami ubaba wezingane.
  2. Yikuphi ekumele ngikwenze manje ngokwesintu sethu ukulungisa iphutha 1 nokuthi izingane zibize isibongo ekuyisona sabo?
  3. Izingane ezizalelwe ekhaya kubo nina wazo zenzelwa maphi amasiko… akabonina noma ubaba wazo?

  Reply
  • Sawubona nsizwa, ngicela ucacise kahle la, le eyesibili ingane wayeka ukuyihlawula ngoba wawusumcelile unina wamlobola?

   Reply
  • Ngibingelele mina nginenkinga lana ngathandana nentokazi sathola izingane engamawele zamantombazane, emva kwalokho ngahamba ngayakubo kwakhe ngayocela ngalobola saze sashada naye wathelwa ngenyongo yakithi, kodwa aziphelanga zonke inkomo ngilobola bathi lezi esengizikhiphile sengingashada naye lezi ezisele sezolandela, manje ingale engayithola kuyo lentokazi isizocelwa nayo manje bathi laba basekhweni lami ayizolotsho;wa khona ngoba angiqedanga esimeni esinjalo kumele ngenzenjani?

   Reply
 3. Umama womtana ngangi phambi kwakhe sonke iskhathi ngokumondla nengane ingakazalwa,yaze yazalwa nginaye,lokhu ngikwenza konke.manje wenqaba ukushadwa ngifuna ingane ibize isibongo Sami ,intlawulo yakhokhwa ngenze njani

  Reply
  • Ngikhokhe imagine enga ngo 5000 okuyintlawulo yengane Kodiak bebe Cele I 3000 phezulu okuyimali yenkomazi..unina wengane wenqaba ukulotsholwa .ngabe kuvumelekile ngikhiphe le 3000 ebeyifuneka phezukwalwe 5000 yehlawulo yengane? Besasho betting angina qedi ukuhlawula,awunginqede kufuneka ngikhokhe malini noma ngikhokhela ini futhi ngiba unina walile ukulotsholwa.lemali abayifuna Mina ngiyikhokhe ngeyani?ngoba ngibanike 5000

   Reply
 4. Thokoza, ngicela ukubuza umuntu ungeniswa kanjani komalume nakube ukule ngesibongo sababa ungenzanga lutho (azange wasi hlawula, azange wasi lobolo)

  Reply
 5. Sanibonani, bengifuna ukwazi ngamalungelo wengani elotsholiwe ekhaya. Yingaba ithola wonke amalungelo ngengezingane zasekhaya na?

  Reply
 6. Uma uthole ingane nomuntu wesifazane obeshadile kuye kuthiwe ingane iyilongwe lalapho abekade abegane khona futhi kumele ibize isibongo salapho, manje yini kumele uyenze ukuze ingane ishinthe ibize isibongo sakho?

  Reply
 7. Sawbona. Mina Nginenkinga la ngazalelwa ekhaya. Kuthe umama esakhulelwe waxoshwa kubo weza ekhaya. Ngagadwa ugogo ozala ubaba. Ngize ngakhula ngikhona. Kuthe manj ngoba sekmele ngilotsholwe kwathiwa kumele kuyiwe ekhaya komama. Ubaba wakhipha ihlawulo neynkomo eziw 6 WAkhipha neybizo. Konke lokhu kwenziwa nghlala kithi ekhaya kobaba. Koda manje ngyaxakeka mase kthiwa angilotsholelwe khona ekbeni ngangixoshiwe ekhaya komama. Waxoshwa umah esakhulelwe waze waxoshwa ngisho esengzalile. No cc wami omncane naye waze waxoshwa koda ubaba esekhiphe ihlawulo. Basho ukuba ngeke besgade bona babika Izaba koda namhlanj sebebona ukthi a kuziwe khona sebekhuluma ukthi sabakhona koda sisabancane babethi asambe syekithi ngeke bekhone ukukhuliswa. Ngcela ukbuza yini enginga yenza ukthi ngibizwe ngesbongo sakithi ngoksemthethweni. Ngoba okwamanje ubaba akanawo amandla oku qedela.

  Reply
  • Mvelo kuzwakalo kungekho iqiniso kubantu bakomalume wakho. Njengoba uthi ubaba wakho sewahlawula ekubeni naxoshwa kepha sebefuna ukwamukela amalobolo akho abanalo iqiniso. Uma ubaba wakho ekukhulisile futhi ekuhlawulile ngesizulu unelungelo eliphelele lokwamukela amalobolo akho njengobaba wakho.

   Reply
 8. Sanibonani. Ngixolise ngom’buzo omude…

  Nasi isimo. Umama wekhaya uPhingile waze wazala izingane zangaphandle eshadile. Useze uyashona uMama enga lungisanga izinto. Izingane zifisa ukulungisela uMama amaphutha akhe.

  1. Izingane ziligeza kanjani lelihlazo laMama?

  2. Uma uBaba efuna ukuLobola lezingane (eziwum’phumela wokuphinga) ezizalwa oBaba abahlukene, ivumelekile yini leyonto?

  3. Generally, under good circumstances, uyiLobola kanjani ingane ekungayona eyakho? Uthanda uMama wayo, futhi usuyamulobola. Ufuna ukulobola nengane futhi uhlale nayo kube eyakho (vele uBiological-Baba wayo akaziwa noma usewashona).

  4. Ubaba noMama owaphinga, bagcina bengashadanga ngokwesizulu – uMabo. Wakhelwa umuzi uMama, wahlala nezingane, waziqhubekela nempilo uBaba, uMama naye waziphilela, washona. Zivumelekile yini izingane ukuthi zishadise uMama owaphinga noBaba?

  Reply
  • Siyabonga kakhulu uma usizakle. Uvakashele i-page lethu njalo ukuthola izinto ezithinta, amasiko, umlando kanye nokuchazwa kwamaphupho.

   Reply
  • Ngicela ukubuza. Nami ngenza usiko lokufaka ingane esbongweni sami sengizilungisile izimfanelo zakomalume sekusele bamkhiphe ngembuzi nathi bese siyamamukela ngembuzi.

   Ngifisa ukuthola ulwazi ngokuthi:

   1. Umsebenzi wokumkhipha komalume nokumamukela ekhaya lami ukuze ashintshe isbongo wenziwa kanjani.
   2. Uma sewenziwe umsebenzi utshelwa ngenyongo kephi nokuthi uyafakwa isiphandla yini?

   Reply
  • Ngicela ukwazi ukuthi uma seyihlawuliwe ingane yakhhokhelwa lezinkomo ezintathu ezokuyithenga iye esibongweni sakubo umcimbi wakhona ke wenziwa kanjani kukhona yini okuyizipho eziphhuma emndenini yomibili?

   Reply
 9. Siyabonga kakhulu ngokwazi baba ngoba thina bantu esesikhula manje okuningi kwesintu asikwazi kahle.

  Reply
 10. Besacel ukubuza muyohlawula ingane for umuntu osenengane already kufunekan for inhlawulo coz ekhweni lami sebengibalel amaphinifa nengubo ingabe sikhon isidingo sayo yonke lento?n

  Reply
 11. Mina ngisacela uku Buza uma Ukhuleliwe Wafika Mfana Wacela Wakhipha Isbizo Sa Baba Nesika Mama, Wembeza Waku Khehla Ebevele Ekufice Unomtwana Sikhona Isidingo Sokuthi Aqale phansi Ayhlawuli Ingane le Oyithwele Ngyabonga

  Reply
 12. Mina sacela ukubuza kuthi makwenzekile umuntu wakhulelisa isihlobo sakhe kuyaye nkwenzenjn

  Reply
  • Udaba olubekayo lubucayi, abantu ngokwehlukahlukana ngezinkolelo namasiko abo babhekana nalo ngezindlela ezahlukene, ngisho imindeni iyehluka. Mhlawumbe ake ulubeke ekhaya, nangakwantombazane kuhoshwe umoya ukuthi ngaphambilini kubhekwane kanjani nalo – kuyenzeka abantu bacabange ukuthi lendaba iqala ngabo, kanti yimpinda, ngoba lolu akusilona udaba okuxoxwa ngalo ngendlela engahlelekile. Lesisigaba ngiyasifaka nje, ngoba sihambisana naloludaba: https://iafrika.org/ukuhlawulela-ingane/

   Reply

Leave a Reply