Ukulobola ingane

Ngaphambi kokuba ingane ithathe isibongo sikababa wayo, uma abazali bengashadile kumele kuqale kwenziwe usiko lokulobola ingane.

Usiko lokulobola ingane

Lolusiko lucishe lufane nekulobola umuntu wesifazane uma ezogana ngoba nakulo kuthunyelwa abadala abazomela umndeni wowesilisa, kube nezingxoxo phakathi kwemindeni yomibili ngokuvumelana ngenani bese kukhishwa izinkomo eziba yinhlawulo ezibizwa ngokuthi ngamalobolo.

Inani lenhlawulo

Ngokwalolusiko zibantathu izinkomo ezikhokhwayo eziba ilobolo lengane. Akuvumelekile ukuzikhipha izinkomo ezingaphelele. Eyokuqala imela ukukhipha ingane esibongweni sakomalume. Eyesibili ngeyokwamukela ukuba ingane ithathe isibongo sikababa oyizalayo. Kanti eyokugcina ibhekele ukuletha ukuzwana phakathi kwemindeni yomibili ngemuva kwecala elenzekile lokuzalisana kungashadiwe, kafushane nje singasho sithi lena kuba yinkomo yokuxolisa.

Isikhathi sokwenza lolusiko

Asikho isikhathi esinqunyiwe lolusiko olumele ukwenziwa ngaso. Ukulobola ingane kungenziwa ngowesifazane esazithwele, ingane izalwe isibiza isibongo sikababa wayo. Kuvumelekile futhi noma ingane isizelwe ukuba ishintshe isibongo ngokushiya esakomalume ithathe esasekhaya kubo kwababa wayo. Okubalulekile kakhulu ngalolusiko wukuthi alwenziwa kuqala, kuyaye kuqale ngokuthi kubikwe isisu bese-ke kukhishwa inhlawulo yengane, bese usiko lokulobola ingane lona luba yisigaba sokugcina.

Ukuhlawulela ingane

Amadlozi Amakhaya Amalobolo Imbeleko Imicimbi Imicimbi yesintu Imishado Inyongo Izaga Izibongo Izigodi Izinkolelo zesintu Iziphandla Izisho Shembe Ubungoma Ukudla Ukudla kwesintu Ukugana Ukukhulelwa Ukulandwa Ukulobola Ukuthwasa uMabo uMembeso Umemulo Umendo Umhlonyane Umsamo Umshado

4 thoughts on “Ukulobola ingane”

 1. Mina ngisacela uku Buza uma Ukhuleliwe Wafika Mfana Wacela Wakhipha Isbizo Sa Baba Nesika Mama, Wembeza Waku Khehla Ebevele Ekufice Unomtwana Sikhona Isidingo Sokuthi Aqale phansi Ayhlawuli Ingane le Oyithwele Ngyabonga

  Reply
 2. Mina sacela ukubuza kuthi makwenzekile umuntu wakhulelisa isihlobo sakhe kuyaye nkwenzenjn

  Reply
  • Udaba olubekayo lubucayi, abantu ngokwehlukahlukana ngezinkolelo namasiko abo babhekana nalo ngezindlela ezahlukene, ngisho imindeni iyehluka. Mhlawumbe ake ulubeke ekhaya, nangakwantombazane kuhoshwe umoya ukuthi ngaphambilini kubhekwane kanjani nalo – kuyenzeka abantu bacabange ukuthi lendaba iqala ngabo, kanti yimpinda, ngoba lolu akusilona udaba okuxoxwa ngalo ngendlela engahlelekile. Lesisigaba ngiyasifaka nje, ngoba sihambisana naloludaba: https://iafrika.org/ukuhlawulela-ingane/

   Reply

Leave a Reply