Izinkomo Zamalobolo

Ingquthu yinkomo okuthiwa ekanina enikwa umkhwekazi uma kulotsholwa intombi-nto. Lenkomo iyakhishwa uma insizwa isukela intombi-nto ibe nobudlelwana nayo iqede ubuntombi bayo noma ngabe ayikhulelwanga. Lenkomo iphinde ikhishwe futhi lapho ubudlelwano nentombi-nto obube nomphumela wokukhulelwa.

Emandulo ilobolo kwakulisiko olwabe lwenziwa ukuhlanganisa imindeni emibili eyabe ifuna ukuba yizihlobo ngokushadiselana. Izinkomo zamalobolo-ke zimele izipho ezivela kumkhwenyana lapho ebonga abazali bentombi afuna ukuyithatha ibe ngumfazi wakhe. Umkhwenyana usuke ethi, “ngiyabonga Mkhwekazi noMkhwe wami ngokungizalela intokazi eyongitholela abantwana, ngikhulise umuzi kababa”.

Emandulo amalobolo kwabe kuyizipho ezazimelwe yizinkomo. Ngesimanjemanje kodwa izinkomo kwesiye isikhathi sezamelwa yimali, kodwa-ke, noma sekuyiyo imali, isamele zona izinkomo ezazikhishwa kusadliwa ngoludala.

Emandulo izinkomo zamalobolo zabe ziyisithupha (6) nje kuphela:

 • Eyokuqala kuyinkomo kaMama (ingquthu)
 • Eyesibili kuyinkomo kaBaba
 • Eyesithathu kuyinkomo yomqholiso
 • Eyesine kuyinkomo yesikhumba
 • Eyesihlanu kuyinkomo yesibhoma
 • Eyesithupha kuyinkomo yebheka
 • Lezizinkomo zabezibizwa ngezinkomo zamabheka.

Lagcina likhuphukile-ke inani izinkomo zamalobolo zedlula kweziyisithupha. Umlungu owayebizwa ngo-Sir Theophilus Shepstone owayedume ngelika Somtsewu ka-Sonzica walutha abantu ukuba balobole ngezinye izinkomo ngaphezulu kwalezi eziyisithupha, lapho-ke kwengezelwa ngezinkomo eziyisihlanu, okwenza zithi uma seziphelele zonke izinkomo zelobolo zibe yishumi nanye (11). Lokhu phela kwakuyicebo, kwenziwa ngesikhathi lapho abantu abamnyama babesacindezelwe kakhulu khona ngamaBhunu namaNgisi, kwakuqondwe ngakho ukuphoqa ukuthi abantu abamnyama bachithe isikhathi eside besebenzela abelungu lapho beqongelela imali eningi yokuhlanganisa izinkomo zamalobolo.

Lezizinkomo ezinhlanu (5) okwengezwa ngazo zona zibaleka kanje:

 • Eyokuqala yinkomo yemvulamlomo
 • Eyesibili yinkomo yenhlabisamthimba
 • Eyesithathu yinkomo yesiwunkulu
 • Eyesine yinkomo yesiqondo
 • Eyesihlanu yinkomo yomncamo

Uma sezichazwa-ke izinkomo zamalobolo zizonke eziyishumi nanye (11) zimi kanje:

 • Inkomo kaMama ibizwa ngokuthi ingquthu. Umkhwenyana unikeza umkhwekazi wakhe lenkomo ebonga ukuthi umkhulisele umakoti kahle otholakale eseyintombi nto. Uma lowo olotsholwayo ubuntombi bakhe sebalahleka, umkhwenyana akayikhiphi lenkomo. Lenkomo iba ngenkulu nebiza kunazozonke izinkomo zelobolo. Ngaphambi komshado, uma kungukuthi intombi ubuntombi bayo bese balahleka, lowo owathatha izimbali zentombi uyahlawula ngenkomo okuthiwa inkomo yohlanga. Lenkomo ayingeni emagcekeni akwamakoti, kodwa ihlatshwa ngaphandle kwegceke lakwamakoti kukhishwe inyongo, bese kuchelwa ngayo umuzi wendoda. Izintombi zesigodi zibe seziyogeza ngenyongo yalenkomo emfuleni ohambayo, zikhiphe ichilo elilethwe yilentombi esigodini sendawo.
 • Inkomo kaBaba iyisipho umkhwenyana asipha uyise kamakoti ebonga ngokukhulisa umakoti.
 • Umqholiso yinkomo yokungeniswa kukamakoti emzini. Lenkomo ikhonjwa inxeba ngumakoti ngosuku lomshado. Umakoti uthelwa ngenyongo yalenkomo, kanti futhi umakoti akayidli inyama yalenkomo.
 • Isikhumba yinkomo umkhwenyana ayinika uyise kamakoti okuthiwa eyesikhumba sikamnumzane wekhaya.
 • Isibhoma yinkomo eyisipho esisuka kumkhwenyana siya kumakoti wakhe, lena inkomo okuthiwa eyesidwaba sikamakoti ayosiqgoka emzini.
 • Ibheka yinkomo ehlatshwa emzini ngumakoti lapho ejabulisa abasemzini. Lenkomo ihlatshwa emuva kwesikhathi umakoti egcagcile. Lesosikhathi kungaba yizinyangana noma unyaka ophelele. Lenkomo ngoba iyalinda ithathe isikhathi ukuhlatshwa, kungaba nje yithole lenkomo ukuze kuthi kushaya isikhathi sokuhlatshwa kwayo, ibe isikhule ngokwanele.
 • Imvulamlomo yinkomo enikezwa uBaba kamakoti ekuqaleni kwezingxoxo zamalobolo, okucelwa ngayo ukuba akhulume phela nabakhongi. Lenkomo ngencane kunazo zonke ezinye, kungaba nje yithole lenkomo.
 • Inhlabisamthimba yinkomo ehlatshelwa umthimba uma kugcagcwa.
 • Isiwunkulu yinkomo esuke ikhishelwa ukuthi iyohlatshwa emshadweni ihlatshelwe abesifazane.
 • Isiqondo yinkomo enikezwa umakoti mhla ephuma ekhaya eya emzini, abakubo bethi ngayo akadle asuthe phambili angalambi.
 • Inkomo yomncamo yinkomo kamakoti ayihlaba ekhaya evalelisa ezintombini zangakubo.

Usenkingeni umuntu othatha amalobolo ngoba miningi imicimbi okufanele ayigcine ngalezizinkomo azemukelile. Nguyena futhi ofuze athengele intombazane ibhokisi lokuyogana nezimpahla. Kweminye imindeni izingane zamantombazane ziyabiwa kwaziwe ukuthi ngubani emndenini ozoqondana nayiphi ingane yentombazane, lokho phela kwenzelwa ukuthi umndeni ungabangi ifa uma umnumzane wekhaya engasekho. Lokho-ke kwakwenzeka lapho izwe lalisabusa, kusalotsholwa, hhayi lento yamanje lapho izintombi sezaqomela khona impahla. Yingakho nje emandulo kwakuthiwa ubuhle bendoda yizinkomo zayo, hhayi ukugqoka kwayo, noma ingagqoka iconse uma indoda yehluleka ukulobola wudoti womuntu lowo, ziningi izintombi ezidla iboza ezigcinelwa ubala.

40 thoughts on “Izinkomo Zamalobolo”

 1. Ngiyabingelela; ngifunde ngenhla ukuthi inkomo yokuqholisa akayidli umakoti, ngicela ukubuza ukuthi ke, ingabe bayaphiwa na abakubo kamakoti umkhono noma inyama eluhlaza ukuphinda nayo ekhaya ??

  Reply
 2. Sanibonani ninjani
  Bengicela ulwazi, ingabe mawufuna ukuyozwa ukhalo khabontombi uya uphetheni, just ukukhulumisana nabakwabontombi ukuba ngazi ukuthi amalobolo mangakhi, zabese ngisebezela into enganani ukuze nginganywe?

  Reply
 3. Ngicela ukubuza Uma seziboniwe izinkomo kubo kamkhwenyana ubani okumele azise kamakoti bayazilandela noma umkhwenyana uyazihambisa ekhweni?

  Reply
  • Sawubona, sicela uchaze kabanzi umbuzo wakho. Sezibonwe obani izinkomo? Uma uthi bazise kamakoti usho izinkomo zamalobolo?

   Reply
 4. Ngcela ukubuza ukuth uyakhokhelwa yin inkomo kamama umunt osuke evele onakele kodwa engakazali

  Reply
 5. Ngicela ukwazi ukuthi ngosuku lama lobolo kubo kwaNtombi sibakhona yini isilwane okumele sibulawe ekhaya masikhona kungesani

  Reply
 6. Sanibonani. Ngidinga usizo ngendaba yenkomo kaMama.. Ingane engiyizalayo ibizohlawulwa ngoba isitholiswe umfana umntwana.. Bafike bathi bacela kulobola khubo kayise ngoba bayikhulisa futhi bayihlawulile.. Bakhishiswa inkomo kaMama kodwa ke ngixakwa ukuthi mina njengomzali wakhe umama bathi Akumele banginike lenkomo ayisangifanele ngoba ingane yabo bayihlawula.. Pho kungani bbeyibiza ngenkomo kaMama?

  Reply
 7. Mina ngicela ukubuza kuyenzaka yin umuntu ath ucela ukuqale ashadiswe nentombazane amalobolo uzobuye awakhiphe kant nje fth enjalo ukholwa osindiswen kangangokuth inkolo yakhe ayiwavun amasiko

  Reply
  • Ngibingelele wethi ai angivumelani nalokho akukaze kwenzeka nasemandulo imbala.. lokho kobe sekufana nokuthi intombi senimupha yona iyokipita ngoba kuyafana nokuthi bazobe begcina usuko labamhlophe kuphela.. umkhwenyana ngisho esindisiwe impela kumele athobele umthetho wakubo kwalentombi ayibonile afuna ukuyenza umakoti. Umkipito kuyonto engafuneki leyo singavumeli abelungu besilahlise amasikompilo ethu sizwe sakithi.

   Reply
 8. Esikhathini samanje uma uyocela intombi ufika laphaya emzini masekuqala izixhoxo zamalobolo uzwa abasemzini bethi isibizo sibaba R10.000 esikamama R9500 emalobolweni zibizwa ngokuthi ezani elobolweni ikhonayini inkomo ekuthiwa usbizo sika baba noma sika mama

  Reply
 9. Sanibonani, Ngiphuphe ngiyongeniswa emzini, wala umamezala wathi angifake isigqoko kuze ngihloniphe.. Umamezala wanginika ese wool, singesisha ke nokho, kwabe sekuthiwa inkomo yomqholiso sekumele ihlatshwe. Ingabe kuqondeni loku? Kubuye kwavela sengathi umamezala uye osegqoke lesi sigqoko sami ezenza mina. Ngibonge ngisalinde impendulo.

  Reply
 10. ngifisa ukwazi ukuthi lenkomo yomqoyiso okwamukelwa ngayo umakoti ngosuku lomgcagco iphuma kuphi, iphuma kuwo amalobola noma cha,

  Reply

Leave a Reply