isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izizathu eziningi zokuthi uphuphe ngaManzi

Ukuphupha ngamanzi kumele okubi noma ukungaqiniseki okuzwayo. Isimo esingalindelekile. Amanzi angakhombisa futhi imizwa emibi njengokwesaba noma izinhloso ezimbi. Imicabango emibi enganakekile nemizwa emibi. Izimo ezinzima eziletha ukungaqiniseki, okungajwayelekile, izithiyo, noma izinguquko ezingathandeki.

Okuhle ukuthi amanzi angamela ukuqala kabusha noma ukuba musha njengokugeza, ukuphuza amanzi, noma amanzi asebhodleleni.

Ukuphupha ngamanzi acwebile kumela ukuthula engqondweni. Ubhekane nenkinga noma isimo semizwa esinzima. Kungenzeka uzizwe ukhululekile ubona inkinga sonke isikhathi.

Ukuphupha ngamanzi angcolile kumela izimo ezimbi noma ukungaqiniseki okufanele kucatshangelwe sonke isikhathi noma okwenza kube nesidingo sokuthi uhlale uqaphile. Ukuphuza amanzi angcolile kungakhombisa indlela yokuqala kabusha esengcupheni noma eyonakele. Ukuba nomuzwa wokuthi uphucwe ithuba lokwenza kangcono.

Ukuphupha ngokuba phansi kwamanzi kumela izimo zasempilweni lapho ophapheme khona lapho ozizwa ungakwazi ukumela imizwa emibi noma izinkinga. Kungenzeka ukuthi wehlulwa yisimo futhi uzizwa wehlulwa imizwa yakho.

Ukuphupha ukuthi ukwazi ukuphefumula ngaphansi kwamanzi kusho imizwa ngokukwazi kwakho ukuziphatha kahle ezimweni lapho okungenasiqiniseko kuzo noma lapho okunobubi khona. Ushintsha ukuze ubhekane nezinkinga ezinzima noma ukumelana ngokuzibophezela nesimo esibi kunazo zonke empilweni yakho.

Ukuphupha ngamanzi ashisayo noma abilayo kumela ukuzizwa unobunzima bemizwa noma ukuba nezindlela zokucabanga ezimbi. Kunezinto ezikusabisayo, izinto ozithandayo, ukushawa unembeza ngoba ukuzizwa usephutheni noma okunye ukucabanga okubi okungabhalansi noma okweqile. Kungasho nokuthi unezinhloso ezimbi ngomunye umuntu omthukuthelele.

Ukuphupha ngamanzi abandayo kumela imicabango emihle enganakekile, imizwa noma izenzo ezivamile. Izinto ezinhle ungazinakile noma ongenandaba nazo.

Ukuphupha ngamanzi agelezayo kumela izimo ezimbi noma ukungaqiniseki okubonayo sonke isikhathi. Amanzi aconsayo angasho isimo esiyinkinga esiqala ukuvela.

Ukuphupha ngokuhamba phezu kwamanzi kumela ukukwazi ukuziphatha ngokwemizwa noma isimweni esinzima. Ukwazi ukubhekana nenkinga noma awunendaba nenkinga iba yinkinga.

Ukuphupha ngokungakwazi ukungena emanzini kungamela imizwa yakho yokuthi sengathi ubanjelwe emuva noma awukwazi ukubhekana nenkinga ofuna ukubhekana nayo. Okubi ukuthi kungaba uphawu lokuthi ufuna ukukhetha okunengozi, kodwa uzwa sengathi kunomuntu noma into ekubambile.

Ukuphupha ngamanzi echitheka kumela imizwa yokungaqiniseki njengoba izimo ziphuma esandleni. Ukwesaba, ukucindezeleka noma ukukhungatheka kuqala ukuba nzima ukubhekana nakho.

Izindawo zamanzi ezihlukile zimela izinhlobonhlobo zobubi obusezimpilweni zethu okufanele sibhekane nazo.

219 thoughts on “Izizathu eziningi zokuthi uphuphe ngaManzi”

 1. Ngicela ukubuza ngephupho ngicela umfula omkhulu Umuntu ebengihamba naye Wathi siya Mozambique ngabekusho ukuthini lokhu

  Reply
 2. Ngicela ukubuza ngiphuphe amanzi engena egumbini lami lokulala ehamba kancane amanzi aClean kodwa angiwazi aqhamuka kuphi

  Reply
 3. Ngicela ukubuza, ngiphuphe ngibhukuda eSwiming pool kungathi sonke sijabulile kushawa ngisho izandla kodwa mina bengitayela ngangena phansi kwamanzi ngaveza izinyawo ngaphezu kwamanzi ngizishayisa okwehlombe ?

  Reply
 4. Ingabe lokhu Izolokuchazanali solwazi wamaphupho?

  ngvele ngaphupha engath ngyokha amanzi nosisi wami masith siyakha mina ngim ecelen
  Wakha amanzi okuqala kungath angcolile ngath akame sinyukele kancane kwavela aclean mangith ngibuka ngaphezulu isiziba esinjan engath sinenyoka enkulu ifuna ukusibuka amehlo ayo ekhopha amalight engath itouch elihle nje yey ngingasacash

  Reply
 5. Sawubona ngicela kubuza uma uphupha umuntu okade thandana naye ekuthela ngamanzi angcolile kusho ukuthini

  Reply
 6. Ngibe nephupho lapho ngime olwandle, amanzi emahle futhi ethulile, kwase kuvela inyoka enkulu kodwa ibingahlaseli ngase ngyabaleka

  Reply
 7. Ngicela ukubuza ngephupho lami ngphuphe kunethile endlini yomuntu ohlekisana naye kugcwele amanzi ngfice kunoMngani wam phakathi futhi

  Reply
 8. Sawubona. Ngicela ukubuza ukuthi ngabe lichazani leliphupho, ngiphupha ngisemsebenzini ngithola isigubhu esinamanzi kodwa sivaliwe ngiyasithatha, kuthi kusenjalo engathi ngiyasebenza ngithatha into ethile ngiyayibeka bese ngibona amaqanda, kube sengathi kukhona imoto efikayo, ngithi ngenhliziyo bangabulali amaqanda, uma giwabheka ngathi anoketshezi nyana oluvela ngaphasi njengamanzi Korea wona awafanga.

  Reply
 9. Ngicela ningichazela ngephupho lam. Ngiphuphe ngizungezwe u Lwandle olukhulu ngapha nangapha lugubha amagagasi amakhulu asabekayo kdwa uma amanzi esefika kuthina afika ese hamba kahle emancane eshaya ezinyawen (ezithweni) nje kphela kuhambeka ngisho kuwona kodwa uma ubuka lawa akude amagagasi makhulu. Lolulwandle luncolile amanzi a brown and sibaningi siyahamba kwathi kusuka lapho lwa phela nya u Lwandle sabona imizi emihle namabhilidi amahle la besibona khona ulwandle. Ngaba lichaza ukuthin leliphupho bengcela ningisiza ngencazelo. Ngyabonga

  Reply
 10. Sawbona. Sacela incazelo ngaleli phupho, Ngiphuphe engath sihlel emfulen sibaningi okush ukth abanye bebehleli esihlabathini njr besisihle mina angiytholang indawo yokuhlal so ngayohlal ebridgin ebelicamanzi acwebile, khona laph mangith ngyasukum kuwe izinto zam ebengiypheth ziwele emanzini ngisiswe umunt engthandan naye ukth angthathise lezint, bekngathi bekuyincwadi lezint ebeziwile

  Reply
 11. ngicela ukubuza ukuthi kuchazani uphupha iexboyfriend ikukhela amanzi nge bucket iwaletha undlini yakho

  Reply
 12. Ngicela ukubuza ngingenza njani uma imali yami ivaliwe, ithwetshulwa. Kwashona umkhwenyana wami manje ngiyahola ipension njalo ngeyanga kodwa ihamba yonke ngoba abesmzini wami bazama uyilwa kodwa ngaphumelela. Manje bayithatha yonke ngisale ngingenalutho.. Anonymous

  Reply
  • Siyadabuka ukuzwa ngodaba lwakho. Bayithatha kanjani lemali? Bakuphuca esandleni ubhekile noma uyaye ufike ingasekho? Akucaci kahle noma ukhuluma ngezenzakalo zemimoya noma ukhuluma ngobugebengu obuqondile – kugasiza uma ungacacisa.Uma uphucwa impesheni yakho esandleni, ubugebengu lobo, thola usizo, ungakhuluma nosompilo wangakini, ungakhuluma nabaholi besonto lakho noma basendaweni, futhi ungakhuluma namalungu omndeni wakho obona ukuthi angakusiza ekutheni imali yakho ivikeleke.

   Reply
 13. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ubaleka nenye intombazan engathi eyomlungu ngenxa yokubona imoto emobeni bese ningena esizibeni engathi udaka olumanzi olubishayo..sizike phakathi singabonakali

  Reply
 14. Sawubona ngicela ukubuza ngabe kusho ukuthini ukuphuma ugeza obhavini nesthandwa sakho, sekukaningi ngiphupha leliphupho….ngibonge usazophendula

  Reply
 15. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha umuntu ethathwa ngamanzi angcolileyo, amemeze ecela usizo kodwa kungabi khona okwazi ukutekula emanzini ?

  Reply
 16. ngicela ukubuza nami ngihlushwa iphupho lolowandle olunamandla lifuna ukuhamba nami njalo (insunami)
  cela ukuchazeleka kabanzi, nokuncindezeleka mangi
  lele

  Reply
 17. Ngicela ningazise ngiphuphe kugcwele amanzi endlini yam yokulala phansi ,okungidide kakhulu ukuthi ngifike ekhishwa udadewethu osashona ngithe mangfika ngamthethisa ngathi uyena lofake amanzi akamelweni ngoba ngmshiye ewafake edaningi room.

  Reply
 18. Sawubona bengicela ukubuza ngphuphe unkosikazi Kate basi. Wami ekhumula impahla engbonisa impahla yakhe.yangasese athi ngimthathe ngthathe. Izithombe ngefoni ngenza njalo ngase ngibona ngiphethe amawele

  Reply
 19. bengisacela ukubuza la ngibone uphendula elinye lamaphupho la, elami iphupho ngiphupha ngiwumuntu osemsebenzini endaweni eyihotel, kunempophoma enamandla ayisismangaliso uma ehla lamanzi khona bude buduze nala engisebenzela khona, lempophoma yehla nezinto eziluhlaza othi umusuzibheka zigeleza nalomfula ziphushwe amanzi kube sengathi izikebhe. bengisacela incazelo

  Reply
 20. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ubutha inhlabathi esuke inamanzi acwebile inhlabathi emhlophe

  Reply
 21. cela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha imvula inetha uhhamba ngaphandle ugcina sewulahleka uhhambe ndaweni ongayazi

  Reply
 22. Kusho ukuthini ukuphupha udadewenu ekufakela amanzi okugeza endishini amanzi avele ashitshe Abe isihlabathi uthi usamangazwe ilokho kungcwale izinkalankala ezinkulu kuyo

  Reply
 23. kuchaza ukuthini ukuphupha impophomo? amanzi akhona asuke emhlophe njengamagagasi olwandle…ngiyacela bandla, ngyayidinga incazelo…

  Reply
 24. Liso ukuthini iphupho ugijima uyekhaya ufike kunesango elihle eilcream ecelleni kwalo luene eaterfall .

  Reply
 25. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha multi cleaner amanzi amhlophe endlini bese mina ngibona ipayipi lapho ephuma konna ngisho ukuthi nathi lapho Kuvuza khona

  Reply
 26. ngicela ukubuza uma uphuma usefuleni amanzi engcwele ufula ungenisa kodwa uyakhona ukuswima uyophumela kwelinye icala maar wona hamba ngamandla kuvele nomuntu phakathi wesilisa uyaminza yena ngisize kodwa udadeweuthu bengihamba naye usele lapho umfula bowuqala ngakhona akangenanga ngoba uyawesaba amanzi nami ngiyawesaba kodwa ngingenile nawelela phesheya

  Reply
 27. Ngcela ukbuza uma ngiphupha ngidoba maqede inhlanzi ngiyibambe mase iyaphunyuka ngithi ngiyayihumba kphonseke mina emanziema

  Reply
 28. Ngicela kubuza kuchazani kuphupha ngesiziba esinenyoka? Ngaphupha ngihamba nabafana ababili engisebenza nabo waqhumisa u cricket lo omunye esizibeni senyoka kwase kuyagxabha esizibeni kungathi sifuna kuphuma inyoka sabalaka ngalesosikhathi kwasala ngathi lushunqa intuthu esizibeni. Lichaza ukuthini?

  Reply
 29. Lithetha kuthini eliphupha -phupha umbona omnintsi gcwelise indlu.phupha ndibona inyosi zisemngxunyweni umngxuma ugcwele yincidi yobusi

  Reply
 30. SANIBONANI UMA UPHUPHA UMUNTU WESILISA AKUPHATHELE UKUDLA MAKAVULA UKUDLA KUGCWELE AMANZI KUSHO UKUTHINI

  Reply
 31. Npngibingelele ngicela kubuza ukuthi uma uphupha ubhukuda emanzini ikhanda livela ngaphezulu Bese kuqhamuka abantu befuna ukukushutha Bede ubafaza ngawo amanzi bagcine bengakwazi lamanzi abeclean kusemfuleni ngasebdlele ehamba abantu

  Reply
 32. Sacela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha umuntu othandana naye ekhulelwe amawele kepha engakhulelwe

  Reply

Leave a Reply