Abelaphi ngokuhlukana kwabo

Isexwayiso

Abelaphi bahlukene kaningi. Kukhona izinyanga, kukhona abathandazi, kube khona futhi nezangoma. Bonke lababantu benza izinto ngokuhlukahlukana ukusiza abantu ezinkingeni abasuke benazo. Inyanga uyitshela wena ukuthi unani, ukuthi izinkinga zakho zempilo ziyini. Isangoma nomthandazi yibona abakutshelayo ukuthi unani, ukuthi yini eyimbangela yezinkinga zakho. Bayakutshela futhi nokuthi ngeke baphoxeke uma uphikisana nalokho abakushoyo, bakuchazele nokuthi kuyenzeka bakutshele into esazokwenzeka noma esazothatha isikhathi ukuthi yenzeke.

Inyanga

Inyanga ngumuntu osuke enesiphiwo sokuhlanganisa imithi noma amakhambi ngokuwazi ngoba ewafundiswe ngomunye umuntu noma ebonele komunye umuntu ewasebenzisa ngokulapha kumbe ngokuthakatha. Enye inyanga iyaye ifunde ngamakhambi ngokuthi itshelwe ngabakubo ukuthi kuhlanganiswa ini nani ukuze kusizakale lowo ogulayo. Umuntu oyinyanga akahloli, ufike umtshele wena onenkinga ukuthi unani bese yena ekunika lowomuthi wokwelapha leyonto ekuphethe. Inyanga iyazimbela amakhambi noma ithumele. Imvamisa izinyanga zithi zitshelwa ngabakubo ngesikhathi zilele ukuthi ikhambi elithizathizeni zizolithola kuphi. Uma sezivukile ziya kuleyo ndawo eziyiphuphile zifike ziwuthole lowo muthi nse njengoba zitsheliwe ephusheni, bese zilisebenzisa lelokhambi baphile abantu. Kubalulekile ukuthi inyanga ingawuphathi umuthi omumbi ngoba ngemuva kwalokho akube kusavuma ukuthi iyeke,  iqhubeka njalo kuthi noma isiphethe umuthi omuhle bangabe  besaphila abantu. Imithi emibi yileyo efana nesichitho noma umuthi wokubulala. Imithi emibi yenza lidinwe idlozi noma abadala bawone wonke umuthi wenyanga ungabe uselapha.

Umthandazi

Umthandazi yena uphiwe ukuthandazela abantu baphile noma abusise amanzi abantu baphuze wona baphile. Uma umthandazi ehlola ukhulekela amanzi bese ekutshela izinkinga zakho. Uma kunenkinga akuyise emanzini amaningi akukhulekele khona. Umthandazi usebenzisa nokuthi azile ukudla athandaze ajule ukuze akwazi ukukusiza. Ukugqoka komthandazi akukhombisi ukuthi wenza lomsebenzi wokuthandaza. Uyathandazelana abusise amanzi neziwasho nomlotha kuphela. Omunye bamlekelela esontweni akhonza kulo ukukhuphula isithunywa sakhe kanye nokuthi asebenze abantu. Omunye kubanezingubo azigqokayo uma ezonikhulekela, omunye akubambise amakhandlela bese ekutshela lokho afuna ukukutshela khona

Isangoma

Isangoma ngumuntu okusuke kwasekuzalweni kwakhe ehlushwa ngabakubo abangasekho befuna ukuthi aqhubeke lapho bagcina khona uma mhlawumbe kukhona owayeyisangoma manje esevuka kwenye yengane zakhe noma kudadewabo noma kumzukulu wakhe. Wena usuke ungamazi uzwe ngoba usuze waya kozwa kwabanye. Kwesinye isikhathi ugule bese uthola ukuthi kukhona wakini owayeyisangoma bese uyothwasa emzini wabantu noma bakuntshontshe bona abakini noma bakubonise ngephupho umuntu ozokusiza. Ngemuva kwalokho nawe ube usulapha abantu ngamakhambi noma ngezihlahla kuphile abantu. Ezinye izangoma zibonakala ngobuhlalu ekhanda namabhayi neziphandla. Izangoma zihlola ngokuthi zishise impepho zikhulume nabakubo zicela ukuhlanganiswa nezakini ukuze bakwazi ukukutshela inkinga yakho. Omunye ubhula ngamathambo,omunye abhule ngabalozi uzwe kukhala ikhwela emsamo wakhe bese yena ekutolikela ukuthi bebethini. Omunye ubona inyoka, bese kuthiwa ngabakini laba ungabaleki. Omunye akufumbathise iketanga bese ethi linike yena bese ekutshela izinkinga zakho.

23 thoughts on “Abelaphi ngokuhlukana kwabo”

 1. Hi,
  Cela ukubuza, kusho ukuthini ukuphupha sengathi usendaweni eyihholo egcwele abantu, kuzokhethwa umthandazi, ngithe ngisacokama ngifuna ukubona phambili ukuthi ubani…avele aphenduka wonke amakholwa angingunga ecula ethandaza as an indication yokuthi yimina umthandazi omusha and i just started crying thinking ukuthi it’s too much responsibility then ngavuka??
  Thanks

  Reply
 2. Kucaza ukuthini Uma uphupha I rainbow iphezu kwamanzi amaningi futhi uphinde uphiphe umbeswa impahla zobukhosi phambi kwabantwana besikole esikolweni

  Reply
 3. Ngicela ukubuza ukuthi mewuphupha amabhayi , Noma ubuhlalo ubugqoka kumele ubugqoke yini Noma uze uye kothwasa mese uyabugqoka

  Reply
 4. Kuchazani ukuphupha inyanga ikubamba ngesandla lokuphupha bekubonisa umsebenzi okumele wenze owezandla

  Reply
 5. Thokoza gogo kuchazani ukuphupha igqoke ubuhlalu obumhlophe nokuhlaza entanyeni bese ezandleni ugqoke obumhlophe ekubeni kade sawugula mawuhamba uyozwa kuthiwa abadala

  Reply
 6. Vela ukbuza kuchazani ukubona izimpethu endlini kodwa une u cleanile uthi uyashanela ubone sezikhona futhi

  Reply
 7. Hai ngcel ukbuza kusho ukthin ukphupha uphihliza amaqanda ngenhloso yokuzowapheka kodwa elodwa lawo kuvele kuphume amatshwele amathathu kodwa elodwa lifile amabili ephila

  Reply
  • Zibize ngesikayihlo. Ubaba wayengumlanjwana. Kwathi kufika ukuthi ngithathe ipasi. Ngancenga ubaba ukuthi yena kanye nami sishintshe isibongo kuSithole. Kwakunzima ngesikhathi samabhunu kodwa saphimelela. Sonke sajabula.

   Reply
 8. ngicela ukubuza kusho ukuthin ukuphupha unikwa umuntu wakho amaqhude aw2 ayimpangele elilodwa liphila elinye lingsaphili ethi uselinqumile

  Reply
 9. Ngcela ubuza ukuphupha usemfuleni nomuntu wakho nibhukuda emanzini acwebile kunamadwala no fish abakhulu noxamu kusho ukuthini

  Reply

Leave a Reply