Ukusetshenziswa kwesihlahla somdoni ukwelapha izifo

*Isexwayiso: Okubalulwa ngezansi yilokho abanye babantu basemandulo ababezikhethela khona njengendlela yokuphila. Okuningi kwako sekuguquke futhi sekubhekwa ngamanye amehlo namuhla futhi kwamukeleka ngendlela ehlukile kunaleyo yasemandulo. Konke okwethulwa kule sizindalwazi kudaliwe ngabantu nje futhi akuqinisekisiwe. Isihlahla somdoni yisihlahla sezithelo ezidliwayo futhi simila endaweni engasemfuleni kodwa futhi umdoni uyakwazi ukuthi uphinde umile ekhaya, egcekeni. Isihlahla somdoni yisihlahla … Read more