Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindawo Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ucansi Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado

Sesha

Amaphupho ngokukhulelwa

Athini amaphupho okubika isisu noma ukukhulelwa? Ungathola izincazelo ngaphansi.

Amaphupho okubika isisu noma ukukhulelwa

 • Uma uphupha izithelo eziningi ezahlukene. Kuyenzeka uphuphela umuntu wakini noma umngane wakho okhulelwe.
 • Uma uphupha udla izithelo kusuke kunguwena ozokhulelwa noma kanti vele usukhulelwe.
 • Uma uphupha ubhukuda emanzini angcolile noma udaka olunamanzi ubisha kulona kusuke kunguwena okhulelwe.
 • Uma uphupha ukuthi ukhulelwe kusho ukuthi uzoba namawele ngelinye ilanga ikakhulukazi uma uphupha wona futhi.

Kukhona abantu abakwaziyo ukuthi baziphuphele bona uma bekhulelwe kodwa isikhathi esiningi umuntu uyaye  aphushelwe ngomunye. Kukhona iphupho othi uma usukhulelwe nabantu sebazi ukuthi ukhulelwe kodwa uthole ukuthi umuntu omdala ekhaya uzophupha futhi kodwa esebona ubulili bengane kulelophupho. Kunenkolelo yokuthi lelophupho lisuke lichaza ukuthi ingane iyisibusiso usuke uyiphiwe amadlozi akini. Kodwa inkinga ibalapho lengane uma isizelwe ivamise ukugula kakhulu. Ikakhulukazi uma ingahlawulelwanga kubo lapho izalwa khona. Izidalwa zivamise ukuyibanga. Futhi nawe mzali wengane kufanele ingane yakho uyibonge uma isizelwe ngoba inenhlanhla. Noma izobonwa kumele uyenzele okuthile, ugaye utshwala besintu upheke nenyama yangaphakathi beze omakhelwane bayibone.

Kunamaphupho esikwaziyo ukuthi uma uwaphuphile wenze okuthile ukuze ukwazi ukugwema okungase kuvele. Kodwa awokufa nawokukhulelwa awukwazi ukuvimba noma ukugwema uma sekwenzekile. Kodwa kubalulekile ukukhumbula amaphupho osuke uwaphuphe ebusuku ngoba awusizo.

Ukuphupha omunye umuntu ekhulelwe

Ukuphupha umuntu omunye umuntu ekhulelwe, lokho kuyibika lokuthi kukhona into noma izinto okungezakho ngokufanelekile kodwa ezisezandleni zomunye umuntu. Kepha esikhathini esingeside leyonto izobuyela ezandleni zomnikazi wayo. Kungaba yinto eyifa kuwena noma kube yinto eyakulahlekela esikhathini esedlule, kanti futhi kungaba yisikhundla esanikezwa omunye umuntu ngendlela engasibo ubulungiswa okuzovela njengemfihlo bese sibuyela kuwena.

 

28 thoughts on “Amaphupho ngokukhulelwa”

 1. Kutshoni ukuphupha owesilisa ethi kimi isibongo engisisebenzisayo akusona esami esamj ngesakoNdlovu ma ngithi ngibuza umama ephutshweni khonapho umama athi esakho yisoneso osisebenzisayo besesiyaqala ukulwa ephutshweni lomama ngize ngikhale ngiphaphame ngilokhe ngikhala liyangihlupha lelo phupho selileminyaka

  Reply
  • Loludaba sengathi lungaphezu kokuzifunela izimpendulo ngalendlela owenza ngayo, ikakhulukazi ngoba futhi uthi sekuyiminyaka uphupha into eyodwa. Ukukhathazeka kwakho kubonisa sengathi nawe unazo izinsolo ngaloludaba, yini ungaveli ubhekane nalo ngqo mhlawumbe ukhulume nabadala bakini abasaphila?

   Reply
 2. Kuchaza ini ukuphupha umuntu wesfazane etetela e Office ingane kodwa ezitetele nje aze ayphathe ingane?

  Reply
 3. Kushoni ukuphupha njalo useskolei ufunda kodwa uthole ukuthi awusakwazi nokubhala kuze ukhale insimbi yeskole awubhalile

  Reply
 4. Ngiphuphe ngikhulelwe

  Ngaphupha sihlaselwa sinoMama sihlaselwa umuntu ongamthandi umama emsebenzini

  Reply
 5. Ngiphuphe abantu abathathu bekhulelwe engingabazi kodwa bekungathi siyazana nabo mina ngingumuntu wesilisa kuchazani lokhu.

  Reply

Leave a Reply

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.