Amadlozi Amalobolo Amaphunga Amasonto Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyanga Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado Utshani

Amaphupho ngokukhulelwa

Athini amaphupho okubika isisu noma ukukhulelwa? Ungathola izincazelo ngaphansi.

Amaphupho okubika isisu noma ukukhulelwa

 • Uma uphupha izithelo eziningi ezahlukene. Kuyenzeka uphuphela umuntu wakini noma umngane wakho okhulelwe.
 • Uma uphupha udla izithelo kusuke kunguwena ozokhulelwa noma kanti vele usukhulelwe.
 • Uma uphupha ubhukuda emanzini angcolile noma udaka olunamanzi ubisha kulona kusuke kunguwena okhulelwe.
 • Uma uphupha ukuthi ukhulelwe kusho ukuthi uzoba namawele ngelinye ilanga ikakhulukazi uma uphupha wona futhi.

Kukhona abantu abakwaziyo ukuthi baziphuphele bona uma bekhulelwe kodwa isikhathi esiningi umuntu uyaye  aphushelwe ngomunye. Kukhona iphupho othi uma usukhulelwe nabantu sebazi ukuthi ukhulelwe kodwa uthole ukuthi umuntu omdala ekhaya uzophupha futhi kodwa esebona ubulili bengane kulelophupho. Kunenkolelo yokuthi lelophupho lisuke lichaza ukuthi ingane iyisibusiso usuke uyiphiwe amadlozi akini. Kodwa inkinga ibalapho lengane uma isizelwe ivamise ukugula kakhulu. Ikakhulukazi uma ingahlawulelwanga kubo lapho izalwa khona. Izidalwa zivamise ukuyibanga. Futhi nawe mzali wengane kufanele ingane yakho uyibonge uma isizelwe ngoba inenhlanhla. Noma izobonwa kumele uyenzele okuthile, ugaye utshwala besintu upheke nenyama yangaphakathi beze omakhelwane bayibone.

Kunamaphupho esikwaziyo ukuthi uma uwaphuphile wenze okuthile ukuze ukwazi ukugwema okungase kuvele. Kodwa awokufa nawokukhulelwa awukwazi ukuvimba noma ukugwema uma sekwenzekile. Kodwa kubalulekile ukukhumbula amaphupho osuke uwaphuphe ebusuku ngoba awusizo.

Ukuphupha omunye umuntu ekhulelwe

Ukuphupha umuntu omunye umuntu ekhulelwe, lokho kuyibika lokuthi kukhona into noma izinto okungezakho ngokufanelekile kodwa ezisezandleni zomunye umuntu. Kepha esikhathini esingeside leyonto izobuyela ezandleni zomnikazi wayo. Kungaba yinto eyifa kuwena noma kube yinto eyakulahlekela esikhathini esedlule, kanti futhi kungaba yisikhundla esanikezwa omunye umuntu ngendlela engasibo ubulungiswa okuzovela njengemfihlo bese sibuyela kuwena.

 

79 thoughts on “Amaphupho ngokukhulelwa”

 1. Sanibonani ngisacela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha ukhulelwe bese kufika abantu abadala (asebashona) baka muntu wakho bekutshela ukuthi ingane yakho uyiqambe ngobani?

  Reply
 2. Kusho ukuthini Uma uphupha umamezala angena endlini efuna wena akubambe nangezimpahla efuna ukuk’shaya

  Reply
 3. Thokoza kuqonde ukthini ukphupha unikwa umah wakho ipram endala yamawele athuli kumele uyoyilungisa,kuphinde uphushwe umuntu ukhulelwe amawele?…nasekhaya ayangelama amawele.

  Reply
 4. Ngiphuphe mina nengane ka baba omdala sikhulelwe esakhe usisi isisu sikhulu okudlula esami senjalo avele ayolala egwaqeni acishe ashayiswe truck kusenjalo yimi naye sesijahwa izigwenya ngimucashise yene eningini ziqhubeke zihumba mina ngange emzini wabantu ngadusha isicabha melungu sangapha mase ngiyashuda mase ubengathi ziyakhulum kuthi kube sidushile

  Reply
 5. Sanibona kushoni ukuphupha njalo useskoleni kwesinye iskhathi ngisuke nguwumfundi but kade ngasqeda iskole kwesinye iskhathi ngisuke ngifundisa ngiwuthisa n vele ngenza yona Teaching?

  Nokuohupha umuntu ekuphonsela umango yena useshlaleni awumboni but ulokhu ekuphinsela umango ovuthiwe uze ubemningi phansi khathi sengihamba ngiwucosha ngicine sengicosha namaFruites orange n apples

  Reply
 6. Ngiphuphe ngika boyfriend nomndeni wami ngathi kunomcimbi but ngingazi owani samukelwe umawakhe uboyfriend ngimucinge ngingaboni.the following day ngaphupha ngoka boyfriend ngathi ngingene endaweni ewumsamu ngephutha kusanjalo ngathi ngiyadonseka phakathi but ngicine ngiphumile.ngidlule lapho ngiphuphe sengilwa nomlungu sengikhohliwe besibangani but ngimushaye waze wabaleka waya endlini yakhe

  Reply
 7. ubhuti womyeni wam omncane ungiphuphe ngikhulelwe, kwathi ngosuku engibeletha ngalo kwashona uBhuti wabo omdala. ngabe loku kuchazani?

  Reply
 8. Ngiphupha umuntwana ka aunty ukhulelwe, uthi ucela ngimuthungele izimpahla zengane yakhe engakazalwa. Ngivumile ngathi ngizoyithenga cash. Ngeke ngikhone ngisikweledi.

  Reply
 9. Ngabe kusho ukuthini ukuphupha ukhulelwe kodwa ukukhulelwa kwakho kwehluke ngokuthi isisu sivele sikhukhumale ngokushesha ebese uteta ingane engaphilile ngokomqondo.

  Reply
 10. Ngiphuphe ngitshelwa omunye umama ukuthi ngizobanengane yesbili ngikhulelwe kusho ukuthini lokho?

  Reply
 11. Sanibona, ngiyayizwa impendulo yokuphupha ukhulelwe okungididayo ukuthi ngithatha umjovo wokuhlela umndeni, kodwa ngiphuphe ngikhulelwe

  Reply
 12. Kushoni ukuphipha usemzin la oqome khona kdw uduka ungayboni indlu yomuntu wakho lokhu liphinda leliphupho

  Reply
 13. Ndiphuphe ndilele ngathi ndikhulelwe, xa ndiphakama kuphume igazi ngathi kuphuma isisu. Ndingena kwenye indlu ndifike kukho igazi phantsi nentombazana yeboyfriend yam ilele esiponjini ngasegumbini, nayo iphunyelwe isisu.

  Reply
 14. Ngicela ukubuza kucaza ukuthini ukuphupha ngisenkonzweni nengane yami ngathi nginamabele amakhulu kukhona ne boss yami

  Reply
 15. Lithetha ukuthini eliphupha, ndiphuphe ndisitya apile eluhlaza qha liqinile ndide ndiphunyelwe lizinyo ndothuka

  Reply
 16. Ukuphupha ubizwa ngugogo nje bese ekutshela ukuthi ukhulelwe emuva kokusuka kuye bese uyopha kuchazani

  Reply
 17. Sanibona… Kusho ukuthini ukuohupha uteta ingane yomfana? Isitory sami sikanje bengazi kuth ngikhulelwe ngokuthola ngalokhu okuchekhwa ngakho umchamo sukela ngo october 2019 kuth ngokuhamba kwesikhathi ngaya kwi altasound yona ithi ayiboni lutho okusho ukuth aithi angikhulelwe koda lokhu kokuchekha umchamo namanj lusathi ngikhulelwe phezu kwalokho kunengikuzwayo esiswini sami sisu sami ngesinye iskhathi siyavela sibe sikhulu ngesinye iskhathi ngingasboni nhlobo..

  Reply
  • Ngisacela ukukunika nansi enye incazelo lapho uphupha ngokuzala, funda lapha: https://iafrika.org/amaphupho-ngokuzala/ KODWA ngicela ukwaluleka ukuthi sengathi loludaba lwakho incazelo ayizutholakala-nje emaphusheni, lokhu okwenzeka kuwe kuvamisile futhi kuyenzeka ebantwini abaningi, kungakusiza ukuya e-clinic noma esibhedlela esiseduze nawe noma kudokotela ojwayele ukuya kuye ulubeke loludaba. Abaningi bayasizakala.

   Reply
 18. Ngiphuphe sisegumbini thizen nalo enginobudlelwane naye,kukhona umuntu odwebela ngendingiliza amachashaza kwathi kwelesine wathi ayiphumelelanga kodwa lezi ezintathu ziyaphila,wathi ngikhulelwe.kuchazani lokhu

  Reply
 19. Ngiphuphe ngisegumbini thizen nalo enginobudlelwane naye kukhona umuntu odwebela ngendingiliza amachashaza amathathu kwathi kweyesine wathi ayiphilanga Kodwa Lezi eziwu3 ziyaphila,ngikhulelwe.lavele lanqamuka iphupho ngisajabule,ingabe kuchaz ukthini lokho

  Reply
 20. Umngani wami uthi ungiphuphele ngichithekelwa isisu vele ngikhulelwe ngisovalweni manje kungabe kuchaza ukuthini??

  Reply
 21. Kutshoni ukuphupha owesilisa ethi kimi isibongo engisisebenzisayo akusona esami esamj ngesakoNdlovu ma ngithi ngibuza umama ephutshweni khonapho umama athi esakho yisoneso osisebenzisayo besesiyaqala ukulwa ephutshweni lomama ngize ngikhale ngiphaphame ngilokhe ngikhala liyangihlupha lelo phupho selileminyaka

  Reply
  • Loludaba sengathi lungaphezu kokuzifunela izimpendulo ngalendlela owenza ngayo, ikakhulukazi ngoba futhi uthi sekuyiminyaka uphupha into eyodwa. Ukukhathazeka kwakho kubonisa sengathi nawe unazo izinsolo ngaloludaba, yini ungaveli ubhekane nalo ngqo mhlawumbe ukhulume nabadala bakini abasaphila?

   Reply
   • Thokoza. Ngicela nami ukubuza ngayo indaba yesbongo. Nami ngiphuphe ngizwa ivoice yomuntu weslisa athi kim angiyena wakwa Ngubane, ngingiSthole. Ngase ngibona umngani wam wkwaSIthole afuna into eshkwameni afuna ukubonisa yona, kodwa ingatholakali. Kodwa ngiyazi ukuthi ubaba wuyelo engimaziyo. Ngicela usizo ngencazelo.

    Reply
 22. Kuchaza ini ukuphupha umuntu wesfazane etetela e Office ingane kodwa ezitetele nje aze ayphathe ingane?

  Reply
 23. Kushoni ukuphupha njalo useskolei ufunda kodwa uthole ukuthi awusakwazi nokubhala kuze ukhale insimbi yeskole awubhalile

  Reply
 24. Ngiphuphe ngikhulelwe

  Ngaphupha sihlaselwa sinoMama sihlaselwa umuntu ongamthandi umama emsebenzini

  Reply
 25. Ngiphuphe abantu abathathu bekhulelwe engingabazi kodwa bekungathi siyazana nabo mina ngingumuntu wesilisa kuchazani lokhu.

  Reply

Leave a Reply