Ukubikwa kokukhulelwa

Uma owesilisa ekhulelise owesifazane bengashadile, imindeni yabo iyahlangana ngenjongo yokudingida icala lelo eselenzekile. Lokhu kuba isigaba sokuqala esandulelwa ukuhlawulela ingane esithwelwe. Okwenziwayo uma sekuhlangene imindeni Okubalulekile kakhulu ngokuhlangana kwemindeni wukuzovuma icala ngokuqinisekisa ukuthi ngubani ubaba wengane bese kuvunyelwana-ke ngosuku lokuletha inhlawulo. Uma kubike abomndeni wowesifazane ozithwele Ngokujwayelekile kubika abomndeni walowo wesilisa okhulelisile, kepha uma bengezi … Read more

Amaphupho ngokukhulelwa

Athini amaphupho okubika isisu noma ukukhulelwa? Ungathola izincazelo ngaphansi. Amaphupho okubika isisu noma ukukhulelwa Uma uphupha izithelo eziningi ezahlukene. Kuyenzeka uphuphela umuntu wakini noma umngane wakho okhulelwe. Uma uphupha udla izithelo kusuke kunguwena ozokhulelwa noma kanti vele usukhulelwe. Uma uphupha ubhukuda emanzini angcolile noma udaka olunamanzi ubisha kulona kusuke kunguwena okhulelwe. Uma uphupha ukuthi ukhulelwe … Read more