Ukubikwa kokukhulelwa

Uma owesilisa ekhulelise owesifazane bengashadile, imindeni yabo iyahlangana ngenjongo yokudingida icala lelo eselenzekile. Lokhu kuba isigaba sokuqala esandulelwa ukuhlawulela ingane esithwelwe.

Okwenziwayo uma sekuhlangene imindeni

Okubalulekile kakhulu ngokuhlangana kwemindeni wukuzovuma icala ngokuqinisekisa ukuthi ngubani ubaba wengane bese kuvunyelwana-ke ngosuku lokuletha inhlawulo.

Uma kubike abomndeni wowesifazane ozithwele

Ngokujwayelekile kubika abomndeni walowo wesilisa okhulelisile, kepha uma bengezi kuze kufike abomndeni wowesifazane, kunezinyathelo abathathelwa zona  ngokosiko lwesiNguni. Lezi zinyathelo ziba yinhlawulo ebizwa ngamanyathelo okuvame ukuba kube yimbuzi ephilayo noma ngokwesikhathi sanamhlanje kube yimali. Lenhlawulo iba yisijeziso kowesilisa sokona bese engezi ukuzovuma icala ngokubika osekwenzekile kubo kwalowo wesifazane osezithwele.

Amadlozi Amakhaya Amalobolo Amasiko Imbeleko Imicimbi Imicimbi yesintu Imishado Inhlonipho Izaga Izibongo Izigodi Izinkolelo zesintu Izisho Shembe Ubungoma Ukudla Ukudla kwesintu Ukugana Ukukhulelwa Ukulandwa Ukulobola Ukuthwasa uMabo uMembeso Umemulo Umendo Umhlonyane Umsamo Umshado

Leave a Reply