Amaphupho ngelulwane

Uma uphupha ubona ilulwane kuyishwa ngakho kufuneka uqaphele okwesikhashana. Ilulwane yisilwane esimbaxambili, sakheke saba nomzimba wenyoni kepha ikhanda lingelegundwane. Emaphusheni ilulwane lisho ukubakhona komuntu oyixoki ngobumbaxambili kuwena nasetheni zakho. Lomuntu uba muhle uma ephambi kobuso bakho kepha uyingozi ngemva kwakho. Angeke kwambuleleke ukuthi umazi lowomuntu ngokwephupho, kodwa okuyaye kubaluleke yindawo osuke ukuyo wena ophuphayo okuyiyona engakwenza ukuthi umazi loyomuntu, lokhu phela kwenziwa wukuthi yiyona indawo leyo evela ephusheni okuyiyona ngemvamisa ekuhlanganisayo nalowo muntu owumbaxambili.

Amadlozi Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izinambuzane Izingubo Izinhlanzi Izinhlwathi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado Utshani

4 thoughts on “Amaphupho ngelulwane”

  1. Ngicela ukwa ngiphuphe iphupho amalulwane avule amehlo emini engibuka asezitebhisini manjeangikhuphuka ngifuna ukuhamba mangiya kwa right n left ayangakhona bengisaba ukuwanyathela . ngize ngakhala ephusheni ngavuswa Aunty

    Reply

Leave a Reply