Amaphupho Okunqoba

Kubalulekile ukuthi uma uphupha iphupho izikhathi eziningi ukwazi ukulandele ukuthi lichaza ukuthini. Lelophupho lisuke likhuluma into ezokwenzeka, futhi kubalulekile ukuthi ukwenze okushiwo kulo. Ukuphupha izinto ezimbi njalo akuyona into enhle ngoba kusuke kunobungozi phakathi. Isikhathi esiningi amaphupho ayamaniswa namadlozi ukuthi yiwona asuke ekhuluma nawe. Kunenkolelo yokuthi uma ukwenza lokho akutshela khona uba nezinhlanhla futhi ayafika njalo kuwena akuvikele uma ubhekene nezingqinamba. Uma usukwenzile lokho okudingekayo namaphupho owaphupha ngalesosikhathi akhombisa ukunqoba kwakho.

 • Uma uphupha ulwa nomnakwenu noma ekudunusela: Lokhu kuchaza ukuthi usuke ekade ekufaka isichitho futhi ekudlula endodeni ngaso usichitho. Kodwa uma usuphupha umshaya uze umhlule usuke usumhlulile kuyona yonke imikhuba yakhe emibi. Naleyonto akade ekusebenzisela yona isuke ingeke isasebenza.
 • Uma uphupha ulwa nomuntu akuhlule, uma ungowesilisa uhlulwa ngumuntu wesifazane noma owesifazane uhlulwa ngumuntu wesilisa: Usuke ulwa nesilwane, isilwane asifani ubulili baso nesalowomuntu esithunywe kuye. Kodwa uma usuphupha umhlula lowomuntu usuke usumnqobile. Abanye abantu babanenhlanhla yokubona ukuthi isilwane esithunyiwe ngoba siyazishintsha njengokuthi uma usishaya ephusheni kungumuntu ongamazi uma umhlula uyashintsha azenze ingane yakho noma umuntu wakini uma uqhubeka usishaya sigcina sesiyisilwane. Uma usishaye size sife usuke usunqobile ngeke siphinde sikuhluphe. Lamaphupho uyakwazi ukuwaqeda ngokusebenza imithi yesintu noma umkhuleko uma ungumuntu okholelwa emthandazweni.
 • Uma uphupha kwakhiwa indlu ngokushesha ubone isiphelile bese uthatha ithuluzi ekade kwakhiwa ngalo uyibhidlize leyondlu: Usuke unqobe isifo noma into embi ebizovela emndenini wakho noma kuwena uqobo. Indlu uma uyiphupha iphelile noma yakhiwa ngokushesha kusuke kukhona umuntu ozoshona. Kodwa uma uyibhidlizile ngeke kusenzeka.
 • Uma uphupha kukhona izinto zakho ezilahlekayo uthi uyazibheka awuzitholi. Noma uphucwe into osuke uyiphethe ngesandla. Kwesinye isikhathi uphuphe uthi uphethe amacici amabili lilahleke elilodwa okunye izinkinobho zengubo oyigqokile zilahleke ungazitholi. Kuthi ekugcineni uphuphe uzithola noma kukhona izwi elithi nazi izinto noma izimpahla zakho lokho kusho ukuthi usukunqobile okubi noma lowo obefuna ukuthatha izinhlanhla zakho.
 • Uma uphupha umuntu okwenza izinto ezimbi noma ekushalazela angahlangani amehlo akho nawakhe futhi esendaweni emnyama. Kokunye akhulume akutshele okubi abefuna ukukwenza nesizathu salokho. Lomuntu aze akutshele ukuthi amandla ayamphelela ngoba izinto zakhe azisebenzi. Usuke engeke esakwenza lutho namandla akhe asuke esephelile. Ngesinye isikhathi usuke lowomuntu eqinile futhi izangoma ziyamtshela ukuthi idlozi lakubo limvikele.

268 thoughts on “Amaphupho Okunqoba”

 1. Ngiphuphe uhamba ngifina indawo/idlu yokuqasha, Lapho engiyalelwe khona owesifazane iyaziphika ukuthi ziyaqashisa kepha zikhona, kusuke kudlale umsindo wengoma ngisachaza ngingazwakali kahle, ngiphebezwe umuntu odlala ingoma ngigcine ngihluthuka ngimkhiphela isibhamu ngimshaya ngaso, ngimkhomba elele phansi. Lisho ukuthini leliphupho?🙏

  Reply
 2. Sanibonani ngicel ukubuz kusho ukuthini ukuphupha ulwa eskoleni ushaya abantu ubagenca ubabulala ubanqobe bonke bese kushod ibhoza yabo nayo ngishaye umangigenca njengabany kubenzim nligencek kodw lingasuk ikhanda bes nginik uzakwethu lona engibambe naye impi ngith akamsuse ikhand lomunt ngimbambe izandla bese eyakhona uzakwethu ukumsusa ikhanda yena sibashiye belele uyacu eskoleni kugcwele igazi phansi nathi sigcwele igazi sambe sowasha amah vest ebesiwagqokil sambe

  Reply
 3. Sanibonani ngicel ukubuz kusho ukuthini ukuphupha ulwa eskoleni ushaya abantu ubagenca ubabulala ubanqobe bonke bese kushod ibhoza yabo nayo ngishaye umangigenca njengabany kubenzim nligencek kodw lingasuk ikhanda bes nginik uzakwethu lona engibambe naye impi ngith akamsuse ikhand lomunt ngimbambe izandla bese eyakhona uzakwethu ukumsusa ikhanda yena sibashiye belele uyacu eskoleni kugcwele igazi phansi nathi sigcwele igazi sambe sowasha amah vest ebesiwagqokil sambe

  Reply
 4. Kutshoni ukuphupha umuntu owambona Kanye kudala kodwa ehlala ekhuluma lawe sonke iskhathi ubona lama message akhe esiza kuwe njalo nje

  Reply
 5. SiyiNhlangano YamaKrestu eyakhiwe ukusiza abantu abadinga usizo, njengosizo lwezezimali. Ngakho-ke uma ubhekene nobunzima bezezimali noma unobuhixihixi bezezimali, futhi udinga imali yokuqala ibhizinisi lakho, noma udinga ukubolekwa imali khokhela izikweletu zakho noma ukhokhe izikweletu zakho, qala ibhizinisi elihle, noma ukuthola kunzima ukuthola imali ebolekiwe emabhange endawo, xhumana nathi namuhla nge-imeyili (LARRYMAXWELLFUNDS@GMAIL.COM) ngoba ibhayibheli lithi”” Luka 11:10 Wonke ocelayo uyaphiwa; ofunayo uyathola; nalowo ongqongqozayo uyovulelwa umnyango”Ngakho-ke ungalivumeli lelithuba likudlule ngoba uJesu unguye izolo, nanamuhla, naphakade.
  Ngiyanibingelela
  Abaphathi
  I-imeyili : (larrymaxwellfunds@gmail.com)

  Reply
 6. Ekhaya, ngicela ukubuza, kusho ukuthini ukuphupha utshela ubaba wantwana ukuthi usazohlupheka akakahlupheki.

  Reply
 7. Kusho ukuthini ngphuphe ngizobanjwa ikunzi but ngajika ngoba kukhona ongithiphisile. Ngadubula abantu abawu2 kuqala amebengikhombe ngezibhamu washona oyedwa omunye waya esbhedlela

  Reply
 8. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha muntu omaziyo eya kwi interview esefeyile Kane.

  Reply
 9. Sanbonan celaukbuza kuchaza ukuthin ukuth benglele kwaba khona into engibambayo ngangakhon kwenzan ngakhuleka ngathi Uma ngibheka khona lapho ngabona izion ezigqoke uwhite no blue ziningi zigwaba zicula

  Reply
 10. Ngiphuphe sengathi ngihamba nabazali bami izulu lina kakhulu sengath ngikhumbula ukuth kukhona engikukhohliwe lapha esiphuma khona ngijike ngafika endlin endala yodaka sengath kukhona umzala wam osashana nomyeni wakhe indlu isabeka kungath izokuwa ,waphuma ucc wam wangiphelezela sengiphethe izingane ezincane ezimbili siwela izikhukhula ezisabekayo,ngithe masengidlulile kwaqhamuka ubabawezingane ehamba ngemoto wangthethisa esikaza ukungshayisa ngemoto ngaze ngawela odakeni

  Reply
 11. Sacela ukubuza kuchazani ukuphupha aunt wakho eya kwi interview.

  Mina angisebenzi yena aunt uyasebenza

  Reply
 12. Sawbona ngaphupha sengathi sihambise imbuzi emzini ngazala ingane yangaphandle ngale kokuhlukana nengangithandana naye. Ngith ngizoxolisa wakho kuzomele ungishaye ukuze angixolele kwabe sengiyaphaphama

  Reply
 13. Sawbona ngicela ukunuza okusho ukuthtini ukuphupha uyocela uxolo emzini uhamba nabakini ngoba uthume ingane okungasiyona abasemzini. Ngamshiyangale kokuxabana ngathola ingane kwenyeindawo futhi angiluzwa uthando lwakhe ngizizwa ngiphelelwe la sengikhona

  Reply
 14. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha udla inyama yenkomo eyosiwe uhlezi nomuntu osesikhundleni sokuba inkosi kodwa yena engayidli

  Reply
 15. Sawubona ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha nisendlini niyacula kodwa ngathi kunesdumbu endlini ngathi mina ngisaba ukuqala iculo ngiyokhuluma phambili njengabanye

  Reply
 16. Bengicela ukubuza ukuthi kuqonde ukuthini ukuphupha uMakoti kamalume ekithi egcekeni ehamba echela umuzi.mengithi ngiyakhulum achele nami ngingabe ngisakwa ukukhulum plz help

  Reply
 17. Sanibona,ngicela ukubuza kuchaza ukuthini ukupha nijahwa abantu abaningi Nani nibaleka nibaningi nize nithole imoto bagcine benganitholanga.

  Reply
 18. Sanibonani bengisacela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphuma uma ngiphuphe umuntu engithandana Naye ekhulelwe kodwa ingane kungeyona eyami

  Reply
  • Ukuphupha umuntu ekhulelwe noma isisu sakhe aidumbile okubonakalayo, lokho kusho ukuthi kukhona inkulumo ekhona efihlakele ekufanele ivele (inhlambuluko) kungengenzeka ukuba ingaye iqondene naye uqobo ngoba wena uthi embonweni wakho bekungathi akusiso esakho isisu, oshukuthi le iqondene naye gqo, okunye kungenzeka ukuba ukhulelwe ngempela futhi yebo ku njengoba ubonisiwe ukuthi ingane/isisu akusiso esakho, khumbula kukhona ukuphupha lokho ukubona into ecashile edinga incazelo/ukuhlaziwa kokunye uthole isambulo into engadinge nakuchazwa osuke utshelwa abakini/isithunywa sakho.

   Reply
 19. Sanibonani kusho kuthini kuhlale uphupha abantu bwkucosha befuna u kukubulala kodwa abakutholi… Nokuphupha ukorobha ibala… Igceke

  Reply
 20. Sanibonani

  Bengicela ukuhlaziyelwa naliphupho, ngphuphe umngani e drawer imali eningi yamaphepha kodwa mina wanginika encane bese ngazibona ngihola ibutho siya empini kodwa mina ngihola kanjena ngise muva kwe butho lam bese ngabe sengithi sihlasele kodwa kuba nokuzisola khona lapho ngasuka sengi gwaza ohola elinye ibutho esilwa nalo, ngaphaphama

  Reply
 21. Sanibona ngicela ukubuza kusho ukuthini uma uphupha ulwa nomuntu wesifanzane ongamazi umshaye aze adele?

  Reply
 22. Kusho ukuthin ukuphupha amanzi amhlophe agelezayo uthi uyafika nomuntu wakho avele abe mnyama. No kuphupha izindlu zakwa gogo eziningi uhleli kweyodwa encane

  Reply
 23. Sanbona Ngiphuphe ies yami ngikubo kujatshulwe futhi umawakhe wangibiza ngokoti ngzothola sengpheka ipapa

  Kuqondeni lokhu

  Reply
 24. SANIBONANI

  CELA KUBUZA UMA UPHUPHA INGANE ENCANE ICOKE BLACK AND WHITE,
  IDLA IVOSI, KODWA NGAFIKA NGAYIPHUCA YABESE YANGIKWATELA

  Reply
 25. Ngibingelele.

  Ngabe kusho ukuthini ukuphupha umalume wakho osewashona, efike lapho ohlala khona, uma umbona uthuke lokho okokuthi kade wamugcina, uze umtshele ukuthi awusamazi, mase niyaxhawulana?

  Reply
 26. Sanibonani ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha usendlini kugcwele izintshishiboya indlu yonke kukhona one wazama ukuzibulala zaphuma into emhlophe ngathi ubisi
  Ngiyabonga

  Reply
 27. Ngiphuphe owayengumyeni wami eshonile ngathi ngyamubuka ebhokisini womile ngathi ushintse nebala umnyama

  Ngaphupha ngizithwebula isithombe ngefone kamngani wami koda masingibheka isithombe ngath akusiyimina

  Ngcela incazelo

  Reply
 28. Sanibonani

  Ngisacela ningisize ningichazele ngaleliphupho:

  Ngiphuphe sihamba ngoliyini, kuyimina ohamba ngaphambile kanye nendoda yomlungu. Abakade be hamba ngemuva kulolayini izingane ezingathi zineminuaka e8-9 years. Siye kwindawo engithi iyiwa kodwa elifishane. Ikhiphe induku engathi ubeqoqa ulwembu ngayo. Uthi asikhamise sidle izicabucabu. Ngibaleke uma ngibheka emuva izingane ziyavuma, ngiqhubeke Ngibaleke, ngivinjwe omunye okhipha esiyumbala omnyama kanye nobovu, ngase ngiphaphama

  Reply

Leave a Reply