isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Ukuphupha ngemali kusho ukuthini ngempilo yakho

Ukuphupha ngemali

Ukuphupha ngemali kumela amandla okufinyelela izinhloso noma izinjongo zakho. Izinjongo zingaba ezithinta ingqondo, okungokomzwelo, noma ukufinyelela lapho okwenzeka khona okuthandayo empilweni uma usuphapheme. Ukwazi ukucabanga, ukuzwa noma ukwenza okuthandayo empilweni. Imali ikhombisa ukuthi wena noma okuthize ngobuwena bakho bunamandla amangakanani. Kuwukuzazi.

Okuhle ukuthi imali imela okungenzeka, amandla namathuba. Iseluleko esiwusizo. Ukuzizwa ukwazi ukwenza into.

Okubi ukuthi imali ingakhombisa izimo ezingezinhle empilweni okunzima ukuzinqoba, noma amathuba angasetshenzisiwe. Kuwukuqhenya. Ungase uzizwe sengathi awunawo amandla anele okwenza okufunayo. Izitha zinamasu angcono kunawakho.

Ukuphupha ngokungabi nayo imali kumele imizwa yokuzizwa sengathi awuyilutho, ukungazethembi noma ukuzwa sengathi awunawo amandla okwenza into ofuna ukuyenza.

Ukuthola imali kumela ukuqondisisa okukukhulula ezintweni ezimbi nokukunikeza amandla okuba ngumuntu ojabulile noma okwaziyo ukwenza izinto, noma ozinakayo. Kunendlela izithiyo ezisuswa ngayo. Ukuzizwa uthukile ngamathuba amasha, amasu noma amandla okwenza into oyifunayo.

Ukuphupha ngokuwina imali kumela ukuzizwa unenhlanhla. Amandla noma amasu azuzwe ngenguquko noma obungawalindele.

Ukuphupha ngokuntshontsha imali kumela amandla, amasu, noma ithuba olihubhayo. Ungase ungabi nandaba nokuthi omunye umuntu uthini noma ucabangani futhi kukhona okwenzayo vele.

Ukurojwa yimali kumela izindlela zokucabanga ezingezinhle noma izimo ezehlisa ukuzethemba kwakho, ukuzizwa ukwazi ukwenza izinto noma ezakhe izinkinga ezingokomzwelo. Ukuzwa lawo mandla, inkululeko noma izinto ezibalulekile zithathiwe kuwe.

Ukunikezwa imali kusho ukuqondisisa, izindlela zokucabanga ezinhle, noma izimo zempilo ezenyusa ukuzethemba kwakho. Kungakhomba nasezindleleni zokucabanga ezimbi noma izithiyo ezinqotshwayo. Ukuzwa ukukhula kwamandla akho noma izinga lenkululeko yakho. Unikezwa amathuba. Ukuzwa sengathi abanye bayakusiza ngezinjongo zakho.

Ukuphupha ngokunikeza imali kwabanye abantu kungakhombisa ukusekela kwakho kwezinjongo zabanye abantu. Ukusiza abanye abantu babe namandla kakhulu. Ukusiza umuntu oludingayo usizo. Okubi ukuthi kungakhombisa ukunikeza amandla akho noma ukusekela imikhuba emibi. Ukuvumela inkinga ikhule.

Ukuphupha ngokubala imali kumela imizwa yokubuyekeza amandla akho, inkululeko yakho noma ukuzethemba. Kuwukuthola ukuthi unamandla amangakanani. Ukuthola ukuthi ukushintshisana bekulungile noma cha. Okubi ukuthi kungakhombisa ukubuyekeza kwamandla akho noma amakhono akho ngendlela enokuzitshela noma engenaqiniso.

Uma abantu ababi ephusheni benemali kusho ukwesaba, imikhuba noma izimo zempilo ezinzima ezinamandla. Kungakhombisa nemikhuba emibi engasalawuleki.

54 thoughts on “Ukuphupha ngemali kusho ukuthini ngempilo yakho”

 1. Kuchazan ukuphupha udutshulwa amasosha ungawi uloko uwatshela ukuth uma ungafa ngeke bakuthole ukuphumula mele benzele indent wakho konke bese usucela umuntu akuhambise esbhedlela usahamba ubone akusena nxeba akuna gazi kabuhlungu nje

  Reply
 2. sanibonani bengicela ningisize ningihlaziyela lamaphupho ,njalo ngihlezi ngiphupha imali engamaphepha and mangiyiphupha ngisuke ngiyiwina lemali eyokuqala ngayiphupha ku 4000 ngajabula kusanjalo kwangathi ngyadlala fthi ngayo yaphuyela emumvayadliwa nhliziyo yabhlungu ngaphapha ngaphinda ngalala futhi yaphinda yabuya lema .izolo ngaphupha ngiwina 1500 kwangathi ngibhadala rent kusanjalo ngaphinda ngathola omunye futhi 1500 kushokuthin

  Reply
 3. Ukuphupha ulahlekelwe yi hand bag I no wallet onemali uphinde ubuye uyifumane isenemali kuthathwe I hand bag kuphela

  Reply
 4. Ukuphupha ubanjwa inkunzi kwi atm uthathelwa imali yokucina ne cell phone
  Kdwa ibuye ibuye I cell phone

  Reply
 5. Ngicela uukuchazelwa ngivuke nephupho engathi nginikela kaShembe ngeR1 kuthiwa anginikekele inkosi inkosi yaseNAZARETHA

  Reply
 6. Sawubona
  Kusho ukuthini ukuphupha osaziwayo odumile engipha imali eyamaphepha ngosuku lami lokuzalwa.

  Ngiyabonga

  Reply
 7. Good day

  Ndicela uncedo ndichazelwe iphupa lam

  Ndivula ngoku ephupheni ndise ndaweni esezivenkileni phofu apha ephupheni ndiyayazi lendawo ngoku ndivukile nje ingathi kuse hiway.

  Ndiphupha ndisezivenkikeni ndiyokufuna imali yam ebantwini ( ndiyokukoleka) kuba ndingumntu othengisayo, kuqale kwakho umntu webala ondibuzayo ngebag yam uba iyathengiswa na yimalini ndimxelele athi uzakuyibhatala xa ephuma evenkileni nyani aphume eze kum kodwa andinike imali eshotayo ecinga ebendinikile enye siphikisane ayikhuphe yonke ahambe, omnye azizilize ukuyibhatala imali yam andisokolise kufuneke ndimlandela kodwa aphele eyikhupha, omnye ndinde ndingene evenkileni engathi uyasebenza kuyo andijikelezise ngathi akafuni ukuyikhupha lemali kufike omnyeumntu ozokufuna imali nakuye amnike lula nje yena mma kufuneke ndide ndikhuphe amehlo aphele endinika R100 ezi R50 x2 eyikhetha kwenye R100 edibeneyo ndiythathe ndiphume ndiyokukhwela itruck phandle ekwi parking, umntu ohleli kwi driver’s seat kuletruck ngumama wam ondizalayo osweleke last year july, xa ndikhwela athi mandisuse lomntu usecaleni kwemoto ndiye nyani yihobbo ilele apha kanye ecaleni kwamavili ndithi makaphakame imoto izakuhamba aphakame ndiyvule ucango lwepassanger ndinyathele isteps ndinyuke ndingene etruckini le, ndothuke ndavuka kwelophupha. Lingaba lithethantoni?
  Sendinethuba ndifutha ndihlamba ngesiwasho ndicela imali.

  Reply
 8. Sanibonani,

  Ngicela ukutholelwa incazelo nganali ephupho engivuka nalo.

  Ngiphuphe kunomcimbi lay’khaya, kepha kulo mcimbi angiboni noyedwa umuntu walay’khaya. Kudekiwe ematafuleni, mengibheka Kudekiwe yonke inhlobo ye fruit, ama fruit aqotshiwe sakwenziwa I salad, kodwa ecashunwa ngezandla. Kuthe sengiya ko phaka nami lama fruit amahle waphela kanjalo umcimbi…

  Khona lapho ngiphuphe ubaba exabana no ama wakwa makhelwane, ngangokuba umbamba ngezandla umama. Ngizizwe ngethukuthela, yimi lowo ngeqa uthango ngiqonda ngqo kubaba ngiyombamba ngezami izami. Wabaleka wayoshona le ehamba engena amasango emizi yabantu.

  Khona kunjalo ngiphuphe futhi sike ndlini ekhaya, zikhathi zasek’seni, ngingena e bathroom ngiya ko xuba amazinyo, ngifice phakathi u mka baba egeza ubuso. La phakathi sekuno sink ababili, ilowo omdala osewakhishwa, kanye nomusha lo okhona manje. Hhayi kucace ukuthi siyawubanga manje lo mdala sink. Yena ngapha ugeza ubuso, yimi ngapha ngigeza amazinyo ngize ngingene insipho emehlweni la geza ngayo ing’xhophe.

  Ngingathokoza kakhulu onganezincazelo kulama phupho, ngyabonga.

  Reply
 9. Sanibonani

  Kusho ukuthini ukuphupa uphethe imali Yama phepha .ne nyama bese uyayi khohlwa e tekisini uma wehla

  Reply
 10. Sanibonani
  Ngi cela I ncazelo ya leli phupho

  Ngiphupha ngi phakathi e tekisini ngi hambha no baba ongizalayo ngi whether imali ya maphepha ne nyama siphuma e mall ngehle Mina ngi shiye u baba phakathi e tekisini ngi Kohler khohlwe I mali yami nale nyama phakathi kwaleli tekisini kuze I zwi lithi Le mali ne nyama ziza thathwa wu baba angi zalayo

  Reply
 11. Sanibona, kuchaza ukuthini ukuphupha ubanjwa inkunzi uthathelwa imali kodwa abanjwe Lomuntu okubambe inkunzi athathelwe naye ibuyiselwe ngakuuwe?

  Reply
 12. So i had a dream
  Manje we were at a place like water park kanje but we didn’t play on the slides besihleli eyihlalweni kumina uSamke uSanele noBaBa

  (Manje Sanele was in a Wheelchair )
  So dad left his wallet and we took out(stole) some money eyamaphepha
  Wathi uSamke esewubuyisela uBaba wawutshinga phansi

  (Thina silibele sithi ayi vele lomunt wazi imali yangempela le ayilutho kyena )

  Then the water park had to close and we were leaving , somehow Sanele ended up having to wait for a taxi

  He waited a really long time in the wheelchair ngathi meng’buya wang’khalela wathi akhomunto omnakile so angimsize ayithole

  So i helped him and pushed em ngeWheelchair

  (Kuleli phupho khona intombazane engangifunda nayo elibele ivela sihlangane nayo nangane uncane mhlampe engangoSbani he was wearing similar shoes to mine )

  Fast forward sesiyehla eTaxin ehlukile kunale egitshelwe uSanele sehla KaPinkie noAndile manje

  Sithi masehla kuvesane kudlule ibhasi lishayise umuntu lijike likhuphuke naye lize liyoma kaSizwe (ngyithole ngyibuza ukuthi yin ngingathandazana khona ephuphwen)
  Sigijime syohlala ekhaya sibuke livesane liqhume ibhasi

  Reply
 13. Ndicela buza kusho ni ukuphupha Ngathi ndihamba kumanzi aclean kunelitye ezantsi but as ndihamba aye enyuka amanzi ngathi ndizotshona my sister awaken me bcz she said was crying

  Reply
 14. Ngicela ukubuza ngiphupha njalo izinumber kodwa kube ngathi i cell number mangzidlala zivele ziphume ngokuhlukana

  Reply
 15. Ngiphuphe umama engiyaziyo engipha imali engamaphepha kodwa ngathi imali yakudala please kushoni lokhu?

  Reply
 16. Bafwethu namuhla ngivuke nephupho eliyindida kimi mhlampe ningangisiza ningichazele ngiphupha umama osebenza esitolo Ngathi umuntu oboniswayo uthi ngibukeka sengathi ngimdala kanti akunjalo uthi kunesilwane esingaphakathi kimi okuyisona esenza sengathi ngimdala bese ekhipha iphepha lamaphupho ezinamba zelotto anginike izinombolo ezintathu ngithi nami nginalo lleliphepha ngizozibheka kwelami nangempela ngizifice zikhona lezinamba bezisho bese kuqhamuka omunye omkhulu angiphe imali yamaphephe ngibonge ngisizeni ngencazelo

  Reply
 17. Ngisizeni bo ngijwayele ukuphupha ulwandle noma umfula omkhulu kwesinye isikhathi ngiphuphe umuntu ethi angiboke ngiphose imali emfuleni ngicela inhlanhla noma ngiphuphe umuntu ethi kumele ngiyogezwa emfuleni kuze ngizothola izinhlahla ngichazeleni bo

  Reply
 18. ngiphuphe amantombazane amaningi edla phambi kwami engicisha ukudla ..mangwa buza ukuthi kuphi okwam ahleke asukume ahambe ayohlala kwelinye itafula…ngithathe isikhwama Sam ngikhiphe imali ew R50 ohlangene newuhlweza ecwebezelayo ngiyibale..ngithe ngisaybala kuwe uR50 phansi ngicele omunye umuntu ukuthi ngicela angcoshele..ugcine eycosha wangnika ngaphaphama..bengidumele ephuphweni futhi ngilambile..ngabe kuchazani?

  Reply
  • kungakuhle ukuthi usukume uye ezinhlanyeni ukuze uzwe abantu bakini abadala ukuthi bathini . kaninginingi uma uphupha unikeza umuntu imali agcine engakubuyiselanga lelophupho lisho isimo esinzima ozobhekana naso empilweni yakho. kodwa qiniseka ngokuthi uye ezindlondlweni .

   Reply

Leave a Reply