Amakhaya Amalobolo Imbeleko Imicimbi Imicimbi yesintu Imishado Izaga Izibongo Izigodi Izinkolelo zesintu Izisho Shembe Ubungoma Ukugana Ukuhlolwa kwezintombi Ukulandwa Ukulobola Ukungeniswa kwedlozi Ukungenwa komuntu wesifazane Ukuthelelana amanzi Ukuthwasa uMabo uMembeso Umemulo Umendo Umsamo Umshado

Sesha

Umemulo (isigaba empilweni yentombazane)

Kunezigaba zemicimbi empilweni yentombazane. Uma intombazane isifike esikhathini sayo sobudala sokuthomba yenzelwa umhlonyane. Uma intombazane isineminyaka engama-21 yenzelwa umemulo, kodwa-ke intombazane iyenzelwa futhi umemulo ngesizathu sokuthi isuke isizokwendela umkhwenyana wayo. Ukwemulisa intombazane akukhethi, iyemuliswa intombazane noma ngabe isinengane noma ayinayo.

Umemulo yilapho abazali besuke bebonga khona intombazane ukuthi iziphathe kahle yaze yafika esigabeni sobudala. Kodwa-ke akubongwa nje kuphela intombazane leyo eziphathe kahle, kubongwa futhi namaqhikiza ayikhulisile, kubongwe nabo abazali abayikhulisile ikakhulukazi unina, futhi kubongwe namadlozi noMvelinqangi ngokuvikela intombazane ngokufika kuleso sigaba esuke isifike kusona.

Amalungiselelo omemulo

Amalungiselelo omcimbi womemulo aqala ngokuphekwa kotshwala ekuqaleni kwesonto ngoMsombuluko. Ngalesosikhathu namantombazane asuke eqala ezilungiselela ngokucula nokusina. Umuntu wesilisa akangeni lapho kukhona khona amantombazane ngoba izinto ezishiwo khona azimdingi.

Ukulandwa komkhonto

Enye ingxenye enkulu emcimbini womemulo yilapho intombazane kufanele ilande khona umkhonto. Kuyahlukahluka ngezimo ukuthi intombazane iwulanda kuphi umkhonto. Uma intombazane isiqomile futhi kunezinkomba zokuthi loyo emqomile uzoyithatha abe ngumkhwenyana, ngoLwesine amantonbazane ayahamba ayolanda umkhonto kubo kwaleyo nsizwa. Uma intombazane ingaqomile, umkhonto iwulanda komalume wayo.

Lapho izintombi zifika kwamkhwenyana noma komalume, zingena kungazelelwe zingatshelanga muntu, zithathe noma yini yakhona ezizogweva nayo kwenzelwa ukuthi zigcine zithole umkhonto. Uma seziwutholile umkhonto, zibe seziphindela nawo emuva zihamba zihuba futhi zisina.

Umcimbi womemulo

NgoLwesihlanu kubulawa inkomo eqondene nomcimbi lowo womemulo. Uma emzini owodwa kwenzelwa kanyekanye, ngesikhathi esisodwa, umcimbi wokwemula wamantombazane amabili, nalapho futhi kubulawa yona inkomo eyodwa, hhayi ezimbili.

Intombazane ayikwazi ukwenzelwa umemulo kube kukhona endala kunayo engakaze yenzelwe umemulo. Uma leyo ntombazane endala seyadlula emhlabeni, umndeni uyaxolisa ngembuzi kucelwe ukuthi ingabi nolaka, idedele umsebenzi uhambe kahle. Lembuzi ihlatshwa ngoLwesihlanu kanye nayo inkomo yomsebenzi. Izintombi zibe sezithatha inyama yomkhonto ziyifake ezintini, yonake idliwa izalukazi kuphela.

Ekuseni amantombazane avuka aye emfuleni ayogeza ngamanzi abandayo kubuywe bese intombazane eyemulayo ifakwe inyongo iphinde inikwe nomhlwehlwe wenkomo ezowembatha uma isisina icece elisinwa esigcawini esikhethwe ngubaba wekhaya kumbe noma esikhethwe ngomunye umuntu omdala emndenini.

Amantombazane asuke evunulile efake izigege. Ngawo uMgqibelo womcimbi kubuywa kube nomhlalo emnyango ubusuku bonke kuze kuse.

Omunye umcimbi empilweni yentombazane wumhlonyane.

Leave a Reply

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.