Amakhaya Amalobolo Imicimbi Imicimbi yesintu Imishado Izaga Izibongo Izigodi Izinkolelo zesintu Izisho Shembe Ubungoma Ukulandwa Ukulobola Ukuthwasa uMabo uMembeso Umemulo Umsamo Umshado

Sesha

uMemulo (isigaba empilweni yentombazane)

Kunezigaba zemicimbi empilweni yentombazane. Uma intombazane isifike esikhathini sayo sobudala sokuthomba yenzelwa umhlonyane. Uma intombazane isineminyaka engama-21 yenzelwa umemulo. Umemulo yilapho kusuke kubongwa khona intombazane ukuthi iziphathe kahle yaze yafika esigabeni sobudala.

Kodwa ke ukwemulisa intombazane akukhethi, iyemuliswa noma ngabe intombazane isinengane noma ingenayo. Futhi umemulo ungenzelwa intombazane lapho ifinyelela iminyaka engama-21 noma njengoba kwenzekwa kwezinye izikhathi, intombazane yenzelwe umemulo ngesizathu sokuthi isuke isizokwendela umkhwenyana wayo.

Amalungiselelo omemulo

Amalungiselelo omcimbi womemulo aqala ngokuphekwa kotshwala ekuqaleni kwesonto ngoMsombuluko. Ngalesosikhathu namantombazane asuke eqala ezilungiselela ngokucula nokusina. Umuntu wesilisa akangeni lapho kukhona khona amantombazane ngoba izinto ezishiwo khona azimdingi.

Ukulandwa komkhonto

Enye ingxenye enkulu emcimbini womemulo yilapho intombazane kufanele ilande khona umkhonto. Kuyahlukahluka ngezimo ukuthi intombazane iwulanda kuphi umkhonto. Uma intombazane iganile, ngoLwesine amantonbazane ayahamba ayolanda umkhonto kubo kwamkhwenyana. Uma intombazane ingaganile, umkhonto iwulanda komalume wayo.

Lapho izintombi zifika kwamkhwenyana noma komalume, zingena kungazelelwe zingatshelanga muntu, zithathe noma yini yakhona ezizogweva nayo kwenzelwa ukuthi zigcine zithole umkhonto. Uma seziwutholile umkhonto, zibe seziphindela nawo emuva zihamba zihuba futhi zisina.

Umcimbi womemulo

NgoLwesihlanu kubulawa inkomo eqondene nomcimbi lowo womemulo. Uma emzini owodwa kwenzelwa kanyekanye, ngesikhathi esisodwa, umcimbi wokwemula wamantombazane amabili, nalapho futhi kubulawa yona inkomo eyodwa, hhayi ezimbili.

Intombazane ayikwazi ukwenzelwa umemulo kube kukhona endala kunayo engakaze yenzelwe umemulo. Uma leyo ntombazane endala seyadlula emhlabeni, umndeni uyaxolisa ngembuzi kucelwe ukuthi ingabi nolaka, idedele umsebenzi uhambe kahle. Lembuzi ibulawa ngoLwesihlanu kanye nayo inkomo yomsebenzi. Izintombi zibe sezithatha inyama yomkhonto ziyifake ezintini, yonake idliwa izalukazi kuphela.

Ekuseni amantombazane avuka aye emfuleni ayogeza ngamanzi abandayo kubuywe bese intombazane eyemulayo ifakwe inyongo iphinde inikwe nomhlwehlwe wenkomo ezowembatha uma isisina icece elisinwa esigcawini esikhethwe ubaba wekhaya noma ngomunye umuntu omdala emndenini.

Amantombazane asuke evunulile efake izigege. Kubuywa kube nomhlalo kuze kuse emnyango ngawo uMgqibelo.

Leave a Reply

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.