Amaphupho ngokuhlola

Ukuphupha isangoma sikuphahlela kungasho ukuthi unobizo lobungoma noma leso sangoma yisona esingakuxhumanisa nedlozi lakho. Uma usazi lesosangoma kungasho ukuthi sizama ukukucela edlozini lakho ukuthi wethwasiswe yiso noma ugcine usuthandana naso. Kwesinye isikhathi ukuphupha usesangomeni uhlola kusho ukuthi abakini bazama ukukunika umyalezo, uma usazi leso sangoma ophuphe uhlola kuso kumele uye kuso sizokunika usizo. Uma kuyisangoma … Read more

Amaphupho ebhadi

Amaphupho ebhadi isikhathi esiningi awadingi ukuthi ahunyushwe noma achazwe ngoba okwenzeka kulona kusuke kuyilokho okuphuphayo. Uma uphupha usendaweni emnyama ungakwazi ukuphuma kuyona. Kusuke kuyibhadi ongeke uphume kulona. Uma ujwayele ukuphupha leliphupho kubalulekile ukuthi uma ungumuntu okholelwa ezintweni zesintu uhambe uye kulabo ababonayo noma izangoma. Usuke utshengiswa ukuthi izinto zakho zimnyama azilungile. Ibhadi liyenziwa ngumuntu owumthakathi … Read more