Umlando wokuhlukana kwesizwe sakwaCele

Ntombifikile NgwaziIsibongo sakaCele singesinye sezibongo ezandile KwaZulu Natali, kunezincazelo ezahlukene ngemvelaphi yabantu bakhona. Sixoxisane noMama uNtombifikile Ngwazi owazalelwa endaweni yaseMzimkhulu esizweni sakwaCele wakhulela khona waze wangena esigabeni sokuthi agane waba nezi ngane eziyishumi nantathu manje sebezinze eThekwini. Basuka ngonyaka ka 1980 endaweni yaseMzimkhulu ngenxa yokuthi kwakuliwa njalo esizweni sakwaCele. Manje sebehlala endaweni yaseMtshebheni eNanda. Uthi umndeni wakwaCele wawumkhulu beneNkosi yabo. Nakhona eMtshebheni baningi abantu bakwaCele bakhelene futhi bahlobene ngokwemvelaphi yabo. Igama leNkosi yesizwe sakwaCele kwakunguManzolwandle Cele. Kuthiwa wasiphatha kahle isizwe kunokuthula. Ngokuhamba kwesikhathi kwaqala kwabakhona ukungezwani ngenxa yokungcola okwenzeka ebukhosini. Kuthiwa kwakukhona intombazane eyayiyinhle esizweni sakwaCele, ngendlela yokuthi uma kuyothezwa noma kuyokhiwa amanzi kwakuthutheleka ngisho izinsizwa zakwezinye izigodi ziyoyishela lentombi . Zonke izinsizwa zazizibika ngobukhulu ubuciko kodwa lutho ukuqoma intombi. Kanti nayo iNkosi iyabubona lobuhle balentombi kwaze kwafika isikhathi lapho iNkosi izibika khona nentombi yayithanda iNkosi. Bathandana kulokhu kuyimfihlo ngoba babesaba isizwe ukuthi sizothini ngoba phela abathandani abantu bandawonye noma izihlobo. Kodwa kwagcina sekuvelile ngoba abantu babesola ukuthi kukhona okushaya amanzi phakathi kweNkosi nentombazane kodwa babuye bangakholwa.
Kwathi uma kuvela lelihlazo iNkosi yafuna ukuyishada lentombi. Yase ibiza abantu abadala ukuze kuqedwe ubuhlobo nentombazane base buyaqedwa ubuhlobo. INkosi yashada nentombazane ngemuva kwalokho yahlukanisa isibongo sakwaCele ngezigodi zazo. Kodwa ngaphambi kokuthi abahlukanise abantu baqala bakhuluma bethi umkhonto ugwaze ekhaya kwaba ukuqala kwesibongo sakwaNgwazi. UNgwazi waqhamuka esibongweni sakwaCele kodwa abantu bakwaNgwazi bayaganana nabakwaCele ngoba izithakazelo kazifani zonke kukhona esisodwa esibahlanganisayo. Inkosi yazihlukanisa izibongo kwabakhona uCele eTholeni, uCele uMkhungo. Kwathi ngobuningi babantu kwaphinde kwahlukaniswa isibongo sakwaNgwazi naso sahlukaniswa kwabakhona uNgwazi kaYiya, uNgwazi wakoBokadisa, noNgwazi eMaweleni.
Izithakazelo zesibongo sakwaNgwazi waseMpuse:UNgwazi kaYiya, Mabuza, Inyoka,UMabuza ngenduku nodukambali.
Inkosi yaphinde yakhipha uMthethwa, okuyisibongo esaziwa kakhulu KwaZulu Natali sona esakha isigodi esisodwa. Kwaphinde kwakhishwa uMdabe, nabo abakha isigodi esisodwa. Isibongo sakwaMdabe sandile endaweni yaseMbumbulu yilapho ababalekela khona ngesikhathi sezimpi. Abantu bakaCele iningi lamasiko abo ancikene nawamaXhosa. Lokhu ukubona kakhulu uma ekhaya kunengane ezelwe, iyagcatshwa ebusweni.

Leave a Reply

Sign up for updates