Amaphupho ngemali

 • Uma uphupha ukuthi unemali, lokho kuwuphawu olubi futhi kuphathisa kabi uma uyisebenzisa noma uyilahla, kodwa kuyinhlanhla futhi kusho ukuthuthuka uma uyinikezwa noma uyithola.
 • Ukuphupha uphiwa imali, futhi kuvela ephusheni lakho lapho uyamukela, lokho kusho inhlanhla ezayo.
 • Uma uphupha uphiwa imali bese kuba khona omunye umuntu oyithathayo kuwe, lokho kusho ukuthi kunabantu abazama ukukuthakatha kumbe abafuna ukukuthathela isiphiwo sakho noma ukuntshontsha inhlanhla yakho.
 • Uma uphupha ukuthi ulanda imali oyikweletisile kumuntu, kusho ukuthi kuzoba nokudlulela phambili entweni ozama ukuyenza.

Isho ukuthini imali emaphusheni akho?

Ukuphupha imali – ukuphupha inkece kuya ngokuthi enjani, uma kuyinkece engamaphepha (ukuphupha imali eyamaphepha) lokho kusho ishobolo, kodwa ke uma kuyimali emhlophe kusho inhlanhla.

Ukuphupha ngemali ewukheshi kusho amandla okufeza izinjongo ngenkululeko ephelele. Ungakhetha ukwenza okuthandayo. Inani lemali onayo ephusheni lisebenzisa izifundo zezinombolo ukuchaza okukhethayo noma ukuzizwa sengathi unamandla.

Ukuthenga ngemali ewukheshi kumela ukusebenzisa amandla noma amasu ukufeza izinjongo noma ukwenza izinto zenzeke ngendlela oyithandayo.

Ukuphupha ngokunikezwa imali ewukheshi kumela amathuba noma izimo ezikuvumela ukuthi ukwazi ukuzikhethela noma ube amandla obungenawo ngaphambilini.

Amaphupho ngokuhola imali

Uma uphupha ukuthi uhola imali eningi kusho inkathazo ikakhulukazi uma ungusomabhizinisi. Kungenzeka kube khona okulahlekelwayo maduzane.

Ukuphupha ngemali ewuhlweza kusho ukuthini

Ukuphupha ngokuthola imali ewuhlweza kumela imizwa emihle ngezinto ezizuzwayo empilweni uma uphapheme. Ukuzizwa ujabulile ngokuba unokungaphezu kwalokhu obunakho kuqala. Ukuqondidisa izinkinga, ukuba namandla engeziwe, noma inkulululeko ezuziwe. Kungamela nemizwa yokuba nenhlanhla. Ukuthola into ngenhlanhla noma ukuqondana ngendlela engajwayelekile empilweni lapho ophapheme khona. Amathuba agejiwe noma alahlekile asephinde abuya. Ukwazi ngokubaluleka kwento esempilweni yakho.

Ukuphupha ngemali ewuhlweza enqwabelene kumela imizwa ngawe uba nokuningi kunalokhu obunakho kuqala. Kungaba futhi ukuthi ugcina amasu noma ulindile ukuthola usizo noma ithuba. Ukwazi ngokubalulekile okubekiwe okusengxenyeni ethize yempilo yakho.

Ukuphupha ngokuqhwabaza imali ewuhlweza ngendlela enganendaba kumela ukuzwa kokungabaluleki kwento ozibone uzuza ngayo. Inhlanhla noma okubalulekile onganendaba nakho. Ukuziphatha ngendlela enganendaba ngento eyinhlanhla eyenzekile kuwe. Ukuzizwa unenhlanhla engaphezu kwabanye abantu noma ukuzizwa umuhle ngaphezu kwabanye abantu.

Ukuphupha ngokudlala umdlalo wokukhetha inhloko noma umsila wemali ewuhlweza kumela ukuzizwa noma ukuziphatha ngendlela engenandaba ngesinqumo. Ukudedela impilo noma isimiselo sikukhethele into.

Ukuphupha ngemali ewuhlweza eyisiliva kumela inhlanhla noma ukuqondana kwezinto. Ungazizwa unenhlanhla ukuba nokungaphezu kwalokhu obunakho ngaphambilini. Ithuba noma okungalindelekile okukulethele ukuqondisisa, amandla noma inkululeko.

Ukuphupha ngemali ewuhlweza eyigolide kumela imizwa emihle ngamandla noma amasu okwazi ukuwasebenza noma yinini mawuthanda. Ukuzibona uthanda into enokubaluleka onayo. Kungaba ukuthanda amathuba atholakalela wena. Ukujabulela ukwazi ukuthi unamandla noma inkululeko ehlale ikhona uma uyifuna.

Ukubona omunye umuntu enemali ewuhlweza yegolide kumela wena noma omunye umuntu ojabulela ukubona inkululeko ekuzikhetheleni noma amandla okwenza okuthandayo.

Ukubona abantu ababi benemali yegolide ewuhlweza kumela izinto ezingathandeki ngawe. Kungakhombisa izimo ezinzima zempilo ezenza wesabe noma udumale. Ungazizwa futhi ungenamandla okumisa umuntu onamandla noma amasu angephezu kwawakho.

Ukuphupha ngokucosha uhlamvu lwemali kungamela imizwa yokwenza imizamo yokufeza amacebo, ukuqondisisa noma izinjongo ozicabangile. Okubi ukuthi kungasho ukumosha isikhathi ngamacebo ocabanga ukuthi mahle kodwa angemahle.

Ukuphupha ngemali kusho ukuthini ngempilo yakho

Ukuphupha ngemali kumela amandla okufinyelela izinhloso noma izinjongo zakho. Izinjongo zingaba ezithinta ingqondo, okungokomzwelo, noma ukufinyelela lapho okwenzeka khona okuthandayo empilweni uma usuphapheme. Ukwazi ukucabanga, ukuzwa noma ukwenza okuthandayo empilweni. Imali ikhombisa ukuthi wena noma okuthize ngobuwena bakho bunamandla amangakanani. Kuwukuzazi.

Okuhle ukuthi imali imela okungenzeka, amandla namathuba. Iseluleko esiwusizo. Ukuziziwa ukwazi ukwenza into.

Okubi ukuthi imali ingakhombisa izimo ezingezinhle empilweni okunzima ukuzinqoba, noma amathuba angasetshenzisiwe. Kuwukuqhenya. Ungase uzizwe sengathi awunawo amandla anele okwenza okufunayo. Izitha zinamasu angcono kunawakho.

Ukuphupha ngokungabi nayo imali kumele imizwa yokuzizwa sengathi awuyilutho, ukungazethembi noma ukuzwa sengathi awunawo amandla okwenza into ofuna ukuyenza.

Ukuthola imali kumela ukuqondisisa okukukhulula ezintweni ezimbi nokukunikeza amandla okuba ngumuntu ojabulile noma okwaziyo ukwenza izinto, noma ozinakayo. Kunendlela izithiyo ezisuswa ngayo. Ukuzizwa uthukile ngamathuba amasha, amasu noma amandla okwenza into oyifunayo.

Ukuphupha ngokuwina imali kumela ukuzizwa unenhlanhla. Amandla noma amasu azuzwe ngenguquko noma obungawalindele.

Ukuphupha ngokuntshontsha imali kumela amandla, amasu, noma ithuba olihubayo. Ungase ungabi nandaba nokuthi omunye umuntu uthini noma ucabangani futhi kukhona okwenzayo vele.

Ukurojwa yimali kumela izindlela zokucabanga ezingezinhle noma izimo ezehlisa ukuzethemba kwakho, ukuzizwa ukwazi ukwenza izinto noma ezakhe izinkinga ezingokomzwelo. Ukuzwa lawo mandla, inkululeko noma izinto ezibalulekile zithathiwe kuwe.

Ukunikezwa imali kusho ukuqondisisa, izindlela zokucabanga ezinhle, noma izimo zempilo ezenyusa ukuzethemba kwakho. Kungakhomba nasezindleleni zokucabanga ezimbi noma izithiyo ezinqotshwayo. Ukuzwa ukukhula kwamandla akho noma izinga lenkululeko yakho. Unikezwa amathuba. Ukuzwa sengathi abanye bayakusiza ngezinjongo zakho.

Ukuphupha ngokunikeza imali kwabanye abantu kungakhombisa ukusekela kwakho kwezinjongo zabanye abantu. Ukusiza abanye abantu babe namandla kakhulu. Ukusiza umuntu oludingayo usizo. Okubi ukuthi kungakhombisa ukunikeza amandla akho noma ukusekela imikhuba emibi. Ukuvumela inkinga ikhule.

Ukuphupha ngokubala imali kumela imizwa yokubuyekeza amandla akho, inkululeko yakho noma ukuzethemba. Kuwukuthola ukuthi unamandla amangakanani. Ukuthola ukuthi ukushintshisana bekulungile noma cha. Okubi ukuthi kungakhombisa ukubuyekeza kwamandla akho noma amakhono akho ngendlela enokuzitshela noma engenaqiniso.

Uma abantu ababi ephusheni benemali kusho ukwesaba, imikhuba noma izimo zempilo ezinzima ezinamandla. Kungakhombisa nemikhuba emibi engasalawuleki.

Amaphupho ngemali ewuhlweza yethusi (ukuphupha imali yesilver)

Uma uphupha ukuthi unikezwe noma ucosha imali ewuhlweza yethusi kusho ukuthi kunobunzima obuzayo empilweni yakho maduzane.

124 thoughts on “Amaphupho ngemali”

 1. Kuchaza UKuthini ukucela imali unikwe eningi bathi bayakuboleka uyijikise ugcine uthathe encane u R100

  Reply
 2. Kusho ukuthi enpilwei yakho kukhona okuhle okuzayo kungenzeka kufike abakhongi Noma yikuphi okuzamayo kuzopha impumelelo

  Reply
 3. Sawbona, ngcela ukubuza kusho ukuthini uphupha unika umuntu wasekhaya osewashona imali eyamaphepha. Bekungathi umemulo wami, ngamnika imali wase wahamba nayo

  Reply
 4. hi im bawinile from delmas

  ngiphuphe nginemali yamaphepha ngisemcimbini

  kusho ukthini loko thanks

  Reply
 5. Sanibona
  Ngiphuphe ngithola ngemali emhlophe engama-R1 amabili kanye nemali yakudala engu-2 cent omhlaphe endaweni ebihleli abantu kuthe kuse njalo kwaba khona ufuna ukungithupha u 2-cent kodwa wangaphumelele ngabe seya estolo ukyothenga ngalo R2 oy’mashumi amabili kodwa u2-cent ngaw’gcina…ngabe nokho kusho ukthini?
  Ngyabonga

  Reply
 6. Ncela ukubuza ku chaza ukuthini mawu phupha ama R200 nama R100 ebsuku kumnyama? Ngiphuphe ngi hamba ngase ngi bona iATM ebomwile nga nikwa isikhwama esimnyama esi nama R100 nama R200 ku phela

  Reply
 7. Ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha udlala imishini bese uyawina imali eningi bese kuvela ugogo engahleki futhi engathukuthele

  Reply
 8. Uma uphuphe ubaba wami ephethe imali yamaphepha eningi kodwa mina angphe ama10c,Nama 5rand amaningi.

  Reply
 9. Ngicela kubuza sekusuku lwesthathu ngiphupha ngise toilet kokuqala beli gcolile, okwesibile beliclean ngabona igazi, okwesithathu ngifike u cc wami ephakathi kubonaka phansi kugcwele imali eyamaphepha ngathi akayicoshe sizoyigeza kuthe kusenjalo kwaqhamuka isesheli sami safike sakaka nami ngokujalo sibukana.

  Reply
 10. Ukuphupha uthola imali engamaphepha R200 bodwa abaningi ngith ngisayicosha omunye afike acoshe naye kusho ukuthini na ?

  Reply
 11. Kusho ukuthini ukuphupha umzali ongasekho ethi ufuna ukuhola Malin emsebenzini ngenyanga bese ethi R200 000

  Reply
 12. Ngicela ukubuza ngiphuphe ngitola imali emnyama kukhona nengama phepha BT ngathatha engamaphepha ngayifaka emabeleni Ami ngaphaphama

  Reply
 13. Ngicelukubuza ukuty uma uphupha imfene enkulu kodwa ifile isiqala ukuba nezimpukane kusho ukutyini?

  Reply
 14. Hi ngcelukubuzaa ukuthi kushukuthini ukuphupha umnakwenu ekushalazela bese umamezala a fune kukuchithela amanzi obukade ugeza kuwona uma uthi yamnika indishi iqhumele ezandlen zakho bese eyakuthela amanzi

  Reply
 15. ngiphuphu udadewethu ongasekho epheka ukudla kwesizulu udadewethu ophilayo esula phansi kwafika inyanga izophalazisa omunye umzala wami mina wanginika umuthi wathi isimonyo sokuthandeka ngicela ukubuza kuchazani lokho ngoba nomakhelwane bafike nezipheko zokudla kwesizulu kodwa bekumnandi kujatshulwe ekhaya ngabe kuchazani lokho

  Reply
 16. Ngiphuphe ngivundulula inqwaba yommese phansi komhlabath, kwase kuba khona okungathi bekfanele ukuba ngibanike yena obebalindele. Lowo umuntu engimaziyo.

  Reply
 17. Ndiphuphe ndichola i R100 zininzi zisemgqubeli ngathi nakulendawondicholela kuyo lemali kunedonga nje elungrlidanga enye yalemali ilapha eludongeni. ngaba imali oyichola semgqubeni ithetha ntoni

  Reply
 18. Ngiphuphe imali eningi eyamaphepha mese umngan wami engicaphunele encane angiphe yona

  Reply
 19. ngicela ukubuza uma uphupha umama wakho ongasekho uhamba naye edolobheni nidle naye bese athi hambini niye esitolo nje esimunyama kungathi sihambelwe ugesi kodwa wena wenqabe ukungena kuleso sitolo ume emyanga .kdw yena angane angaphumi phakathi uze uhambe wena bese uyaphaphama.

  Reply
 20. Ngcel kbuza ngphupha kungathi ngenza imali eyamaphepha isining,kqhamuke umzala wam afun ukuphuca ubhuti wam kodw lemali eyam ibalwa ubhuti wam kodw agcin eyekil,kwangath yon lemali sengothenga ngay leyonto engenza ngay imali,mangfika emfulen maning amanzi acwebile futh uma ngfika khon kukhona nobhuti wam omncan laph yen uphethe isbhamu ngbon kuth ngzobulawa ngbalek ngigen klamanzi adubule bhuti wam ngdubulek kodw ngangafa ngakwazi ukphum ngabalek ngaya ekhay,ngcel kbuza lichazan

  Reply
 21. Ngijwayele ukuphupha ngicosha imali engamaphepha nemhlophe n besengiphupha nGilda amagwava besengiba semanzini amaningi angahambi angancolile angadungekile besengibona omunye usisi etetile enengane encane engaqhokile engane ayilalisengesisu emathangeni n gabe achazani lamaphupho

  Reply
 22. Ngiphuph okuny ubhuti efun okwenz ucans nomunt ahlekisan naye kugcwel abant kulowomz kushoniwe ongumakhelwane

  Reply
 23. bengicela ukwazi uma umuntu ephuphe elala nomuntu kodwa umama elele naye bese ethi lomuntu ngoba ngiyahluleka uwena ngizokubulala bese eyakugwaza uma esekugwazile bese uthi akulethele amanzi anosawonti

  Reply
 24. Kuchaza ukuthini ukuphupha uthola imali bese uyahamba ufike uthenge umshini wokugaya imalI ,lomshini ukwazi ukukwenzela u 300 in 5 min, but xa iphuma lemali suyakhile iphuma ixubile kukhona nesilva, no 10 cents and few y email Emdaka

  Reply
 25. Imali ewuhlweza (silver) isho ukuthi uzoba nemali emalangeni enkulu,engamaphepha uzoba nemali emalangeni bt izobe inganinganga ngaleyondlela

  Reply
 26. Uma ngiphupha ngikwindawo ebengihlala kuyona kudala, ngiphalaza kwaphuma imali engozuka ebansundu ene(4) kuchazani likho?

  Reply
  • lokho akukho ryt abantu bayaloywa baboshelwe izinto zabo ngokusebenzida imali emnyama.ake uye kwababonayo noma esontweni lika moya.isonto likamoya sozivelela isimo ukuthi sithini Revelation church of god ungasizakala.ligooglishe your nearest branch.
   ungasizakala lapho

   Reply
 27. nakhu ngiphupha ngicosha imali la ngithanda khona ngiqale ngacosha uR2 imhlophe kanye nesihlanu R250 emvakwalokho bese ngicosha osheleni bebaniningi begcwel isandla ngingajabul kuthil ncazeli makhosi

  Reply

Leave a Reply